Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses Genfi teeliikluse konventsiooniga ühinemisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2021, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses Genfi teeliikluse konventsiooniga ühinemisega

Vastu võetud 15.04.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8, § 100 lõike 7 ja § 112 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „lisapedaalid peavad” sõnadega „piduri lisapedaal peab”;

3) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „15” tekstiosaga „151 või 152”;

4) paragrahvi 25 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses;

6) määruse lisa 15 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse lisadega 151 ja 152.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „salvestusseadet” sõnadega „ega piduri lisapedaal olema varustatud helisignaaliga”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 3, 4, 6 ja 7 jõustuvad 1. mail 2021. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Lisa 15¹ Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni kohane rahvusvaheline juhiluba alates 01.05.2021

Lisa 15² Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni kohane rahvusvaheline juhiluba alates 01.05.2021

/otsingu_soovitused.json