Teksti suurus:

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2014, 4

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta

Vastu võetud 20.05.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 13 lõike 111 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalapüügiseaduse § 13 lõikes 111 nimetatud vaba püügivõimsuse (edaspidi vaba püügivõimsus) arvelt kalalaeva kalalaevade riiklikku registrisse (edaspidi register) kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta, sealhulgas tingimused taotluse esitaja ja kalalaeva kohta ning taotluse hindamise kriteeriumid.

§ 2.   Tingimused taotleja ja kalalaeva kohta

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes omab kaluri kalapüügiluba ja ajaloolist püügiõigust kalapüügiks Läänemerel.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleda sellise kalalaeva registrisse kandmist, mis vastab Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2004. a määruses nr 62 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus” sätestatud kalalaevade riikliku registri laevade alajaotuse (edaspidi segment) 4S2 tingimustele ning mille peamasina võimsus on kuni 15 kilovatti.

  (3) Taotleja ei oma 2014. aasta 1. jaanuari seisuga registri segmendis 4S2 registreeritud kalalaeva, välja arvatud selle paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul.

  (4) Kui taotleja omab õigust tuua registri segmenti 4S2 kalalaeva, võib taotleja taotleda kalalaeva registrisse kandmist üksnes puudujääva püügivõimsuse arvelt.

  (5) Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleja taotleda ainult ühe kalalaeva registrisse kandmist või ühe kalalaeva peamasina võimsuse suurendamist selle paragrahvi lõike 6 kohaselt.

  (6) Juhul kui taotleja omab 2014. aasta 1. jaanuari seisuga registri segmendis 4S2 ühte registreeritud kalalaeva ja selle laeva peamasina võimsuseks on registris märgitud 0 kilovatti, võib taotleja taotleda alla 12-meetrise kogupikkusega laeva peamasina võimsuse suurendamist kuni 15 kilovatini.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt registri segmenti 4S2 kalalaeva kandmise taotlemiseks esitab taotleja Põllumajandusministeeriumile lisas toodud vormi kohase taotluse ja ametlikult kinnitatud ärakirjad järgmistest dokumentidest:
  1) alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus liiklusregistris;
  2) Veeteede Ameti väljastatud mõõtekiri laevale, mille registrisse kandmist taotletakse;
  3) dokument, mis tõendab, et kalalaev on taotleja seaduslikus valduses, juhul kui taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik.

  (2) Taotlusi koos ettenähtud dokumentidega võetakse vastu ajavahemikul 2014. aasta 2. juunist kuni 2014. aasta 20. juunini.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kui nõuetekohastes taotlustes märgitud kalalaevade püügivõimsus kokku ei ületa vaba püügivõimsuse suurust, teeb Põllumajandusministeerium registrisse kandmise otsuse kõikide nõuetekohastes taotlustes nimetatud kalalaevade kohta.

  (2) Kui nõuetekohastes taotlustes märgitud kalalaevade püügivõimsus kokku ületab vaba püügivõimsuse suuruse, teeb Põllumajandusministeerium registrisse kandmise otsuse taotluste hindamise tulemuse alusel paremaks tunnistatud taotlustes nimetatud kalalaevade kohta.

  (3) Taotluste hindamise korral eelistatakse esimesena taotlust, mille alusel taotletakse väiksema mootorivõimsusega laeva registrisse kandmist, ning teisena varem esitatud nõuetekohast taotlust.

  (4) Kalapüügiseaduse § 13 lõikes 13 sätestatud juhtudel teeb Põllumajandusministeerium otsuse kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise kohta.

  (5) Põllumajandusministeerium teeb otsuse kalalaeva registrisse kandmise või sellest keeldumise kohta 60 päeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 3. oktoobri 2011. a määrus nr 79 „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotlus kalalaeva kandmiseks kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2

/otsingu_soovitused.json