Teksti suurus:

Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2014, 6

Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded
[RTL 2006, 49, 899 - jõust. 01.07.2006]

Vastu võetud 23.12.2005 nr 127
RTL 2005, 124, 1974
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2006RTL 2006, 49, 89901.07.2006
03.05.2010RTL 2010, 23, 40810.05.2010 , osaliselt 4.03.2011
05.03.2013RT I, 12.03.2013, 115.03.2013
20.05.2014RT I, 23.05.2014, 326.05.2014

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 alusel.
[RTL 2010, 23, 408 - jõust. 10.05.2010]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruses kehtestatakse käitlemise hügieeninõuded loomakasvatushoones või -rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal (edaspidi farm) tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikese koguse kohta, mida tootja müüb või annab muul viisil tasuta või tasu eest üle (edaspidi turustamine) otse lõpptarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes turustab selle liha oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, otse lõpptarbijale. Toitlustusettevõttest on keelatud lõpptarbijale turustada kuumtöötlemata liha ja siseelundeid.

  (2) Selle määruse tähenduses on kodulinnud ja jäneselised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa 1 punktides 1.3 ja 1.4 nimetatud loomad ning linnurümp ja jäneselise rümp on punktis 1.9 nimetatud rümp.

  (3) Selle määruse tähenduses on liha väike kogus vähem kui 10 000 kodulinnult või 3000 jäneseliselt pärinev liha aastas või mitme liigi peale kokku mitte rohkem kui 10 000 looma aastas.

  (4) Selle määruse tähenduses on lõpptarbija Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 031, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 18 nimetatud tarbija.

  (5) Selle määruse nõudeid ei kohaldata haigelt või taudikahtlaselt loomalt pärineva loomse saaduse käitlemise suhtes.
[RTL 2006, 49, 899 - jõust. 01.07.2006]

§ 2.   Käitlemise ja käitlemisruumide hügieeninõuded

  (1) Kodulindude ja jäneseliste tapmise ja värskeks lihaks töötlemise korral tuleb järgida järgmisi hügieeninõudeid:
  1) volitatud veterinaararsti teavitatakse kodulindude või jäneseliste tapmisest vähemalt 72 tundi enne tapmise algust, nimetatud loomi lastakse enne tapmist volitatud veterinaararstil kontrollida ning nende pidamise kohta esitatakse temale § 6 lõikes 2 toodud andmed;
  2) farmis peab olema sobilik ruum kodulindude ja jäneseliste uimastamiseks, veretustamiseks, nülgimiseks ja kodulindudelt sulgede kitkumiseks ning eraldi ruum või ruumi osa siseelundite eemaldamiseks ja rümpade hügieeninõuete kohaseks töötlemiseks;
  3) olenevalt ühekorraga tapetavate loomade arvust ja ruumi suurusest ning eeldusel, et on täidetud ohutu käitlemise nõuded, võib punktis 2 loetletud tegevusi teha samas ruumis;
  4) käte, töövahendite ja rümpade pesemiseks peab olema piisavas koguses «Veeseaduses» sätestatud joogivee nõuete kohast vett;
  5) töötaja peab kandma puhtaid riideid;
  6) liha jahutamiseks peab olema jahutatav ruum või selleks mõeldud jahutav keskkond;
  7) volitatud veterinaararst kontrollib liha ja määrab selle toidukõlblikkuse;
  8) liha väljastamisel turustamiseks ei või jahutatud liha temperatuur olla üle 4 ºC. Temperatuurinõude täitmist peab olema võimalik kontrollida.

  (2) Kodulindude ja jäneseliste tapmisel ja nende liha käitlemisel peab töötaja täitma töö- ja tervishoiualastest ja muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Töötaja puhastab, peseb ja desinfitseerib käsi ja töövahendeid enne töö alustamist, töötamise ajal, puhkepausile minnes ja tualettruumi kasutamise järel ning iga sellise töö järel, mille ajal käed või töövahendid määrduvad. Töövahendid, nagu noad, lõikurid, käärid jm, pestakse kuuma veega.

  (3) Käitlemisruumi koristamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavaid vahendeid ja aineid hoitakse eraldi lukustatavas kapis.

  (4) Farmis ja käitlemisruumis tehakse korrapäraselt näriliste tõrjet ning vajaduse korral desinsektsiooni. Hulkuvate loomade pääs farmi territooriumile tuleb välistada.

  (5) Värske liha käitlemisruum peab vastama järgmistele hügieeninõuetele:
  1) põrand peab olema tugevast vee- ja kõdunemiskindlast materjalist, sile, kergesti pestav ja desinfitseeritav, kaldega vee äravooluavade suunas. Põrand ei või olla puidust;
  2) seinad ja vaheseinad peavad olema tugevad, tihedad, veekindlad, sileda pinnaga ja viimistletud heledatoonilise materjaliga, mis ei eralda tükke ega roostet. Puidu kasutamine viimistlusmaterjalina on keelatud;
  3) lagi või katuslagi peab olema vettpidav, puhastatav, viimistletud heledas toonis ning kondenseeritud vee tekkimine ja tolmu kogunemine peab olema välistatud. Laeviimistlusmaterjal ei või pudeneda;
  4) uksed peavad olema tihedalt suletavad, tugevad, sileda pinnaga ja roosteta ning viimistletud kergesti puhastatava materjaliga; puituksed peavad mõlemalt poolt olema viimistletud mittekorrodeeruva ja kergesti puhastatava materjaliga;
  5) viimistlusmaterjalid peavad olema lõhnata ega või kahjustada värsket liha;
  6) aknad peavad tihedalt sulguma, aknaraamid ja -lauad peavad olema kergesti pestavad, tugevast, korrosioonikindlast materjalist, aknalaual ei või hoida esemeid;
  7) ruumis peab olema piisav loomulik või kunstlik ventilatsioon;
  8) tööruumis ja -kohal peab olema piisav loomulik või kunstlik valgustus, mis visuaalselt ei moonuta liha värvi;
  9) elektrijuhtmed peavad olema paigaldatud elektriohutusnõuete kohaselt ja olema kaetud või puhastatavad ja pestavad; neile ei või koguneda tolmu ega saastet.

  (6) Värske liha käitlemisel peab töökoha vahetusse lähedusse olema paigaldatud kraanikauss, mis võimaldab surve all olevat voolavat külma ja kuuma vett või eelnevalt sobiva temperatuurini segatud sooja vett käte ja töövahendite pesemiseks ja desinfitseerimiseks, samuti peavad nimetatud kohas olema kättesaadavad töövahendite desinfitseerimisvahendid ning ühekordselt kasutatavad salvrätid käte kuivatamiseks.

§ 3.   Tapmise hügieeninõuded

  (1) Kodulinnud ja jäneselised veretustatakse kohe pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1–30) I lisas lubatud uimastamismeetodiga uimastamist.
[RT I, 12.03.2013, 1 - jõust. 15.03.2013]

  (2) Kodulindude ja jäneseliste veretustamine peab olema täielik. Kohe pärast veretustamist kitkutakse tapetud linnud ja tehakse vajaduse korral järelpuhastamine sulgedest ning eemaldatakse siseelundid. Tapetud jäneselised nülitakse.

  (3) Siseelundite eemaldamise korral avatakse rümp nii, et oleks võimalik kontrollida siseelundeid ja kehaõõsi. Siseelundid, välja arvatud neerud, eemaldatakse, vältides seejuures nende vigastamist ning rümba saastumist mao ja soolestiku sisuga. Rümp ja siseelundid esitatakse volitatud veterinaararstile kontrollimiseks. Rümba tükeldamine enne ja pärast veterinaarkontrolli on keelatud.

§ 4.   Värske liha töötlemise hügieeninõuded

  (1) Töötlemise kõikides etappides tuleb vältida rümba ja siseelundite määrdumist ning kasutada töövõtteid ja töötlemisviise, mis tagavad liha toiduohutuse ja kvaliteedi.

  (2) Kana- ja broilerirümpa võib jahutada veega või õhkjahutamise teel, ülejäänud loomaliikide rümpi jahutatakse õhkjahutamise teel vahetult pärast töötlemise lõpetamist.

  (3) Kodulinnu rümp pestakse enne jahutamist hoolikalt külma veega. Rümba puhastamiseks ja pühkimiseks ei ole lubatud kasutada riidest või muust materjalist lappi. Rümba kõhu- ja rinnaõõnt ei ole lubatud täita.

  (4) Toidukõlbmatud kodulindude ja jäneseliste osad, toidukõlbmatud rümbad või rümbaosad ja tapajäätmed kogutakse kaanega suletavasse selleks ettenähtud nõusse ning viiakse ruumist välja. Loomseid kõrvalsaadusi töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1069/2009/EÜ, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), nõuete kohaselt.
[RTL 2010, 23, 408 - jõust. 04.03.2011]

§ 5.   Turustamise hügieeninõuded

  (1) Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha on väikeses koguses lubatud turustada aastaringselt.
[RT I, 23.05.2014, 3 - jõust. 26.05.2014]

  (2) Turustada võib kodulindude ja jäneseliste rümpa ning siseelundeid.
[RT I, 23.05.2014, 3 - jõust. 26.05.2014]

  (3) Liha turustamine hulgikaubandusettevõtjale, posti teel ja rändkaupluses on keelatud.

  (4) Lõikes 1 nimetatud liha võib turustada, kui:
  1) tootjal on Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametniku kooskõlastus kodulindude või jäneseliste tapmise ja liha turustamise kohta. Kooskõlastuse saamiseks esitab tootja järelevalveametnikule kalendriaasta kohta andmed peetavate kodulindude ja jäneseliste arvu ja kodulindude liigi kohta ning andmed kavandatava tapetavate kodulindude või jäneseliste arvu kohta;
  2) tootja peab kuupäevalist arvestust tapetud kodulindude ja jäneseliste arvu kohta, näitab ära turustatud liha saaja nime või turustamise koha asukoha ja aadressi ning turustamiseks väljastatud rümpade arvu;
  3) farmi kodulinnud ja jäneselised on terved;
  4) loomad on tapetud ja neid on töödeldud hügieeninõuete kohaselt ning liha saastamata;
  5) liha on pärast loomade tapmist ja enne liha turustamist jahutatud vähemalt temperatuurini 4 ºC ning veo ajal on tagatud külmaketi katkematus;
  6) liha on kontrollinud volitatud veterinaararst;
  7) tootja esitab jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, turustatava koguse kohta saatedokumendi, millel näidatakse tootja nimi ning farmi asukoht ja aadress, farmi registreerimise number, loomaliik ning looma tapmise kuupäev, liha säilitamise tingimused ja säilivusaeg, rümpade arv ja netomass ning kauba saaja nimi ja kontaktandmed.
[RT I, 23.05.2014, 3 - jõust. 26.05.2014]

  (5) Kodulindude ja jäneseliste liha võib turustada Eestis.

§ 6.   Arvestuse pidamine

  (1) Tootja peab arvestust farmis kasvatatavate kodulindude ja jäneseliste kohta ning säilitab turustatatud koguste kohta koostatud saatedokumente vähemalt ühe aasta.
[RT I, 23.05.2014, 3 - jõust. 26.05.2014]

  (2) Kodulindude ja jäneseliste farmis pidamise ning tapetud kodulindude ja jäneseliste liha turustamise korral registreerib tootja vähemalt järgmised andmed:
  1) loomade saabumise kuupäev ja päritolufarmi, sealhulgas haudejaama või põhikarja kanala asukoht ja aadress või eraldusmärk;
  2) vastuvõetud loomade arv;
  3) sööda päritolu, nimetus, sööda lisaaine nimetus ja tunnuskood ning lisaaine kasutamise lõpetamise kuupäev, kui lisaaine kasutamise kohta on kehtestatud keeluaeg;
  4) andmed farmis sööda ja vee tarbimise, farmi teenindava veterinaararsti uuringute tulemuste ja diagnooside kohta koos laboratooriumi vastuste protokollidega, andmed manustatud ravimite, manustamiskuupäevade ja keeluaegade kohta;
  5) andmed vaktsineerimiste kohta, sealhulgas vaktsineerimise kuupäev ja vaktsiini tüüp, loomatauditõrje alase järelevalve ning linnukarjas põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 33 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 8 kohaselt tehtud uuringute tulemused;
[RT I, 23.05.2014, 3 - jõust. 26.05.2014]
  6) tapetud loomade arv ja tapmise kuupäev;
  7) veterinaarkontrolli tegemise kuupäev ja kontrolli teinud volitatud veterinaararsti nimi.

  (3) Lõike 1 kohaselt nõutud andmed ja dokumendid esitab tootja järelevalveametnikule selle nõudmisel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. aastal.

/otsingu_soovitused.json