Teksti suurus:

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2018, 2

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.05.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 353 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” lisas nimetatud kutselise kalapüügi registri (edaspidi register) kalalaevade alajaotusesse 4S2 (edaspidi segment 4S2) kalapüügiseaduse § 353 lõike 2 alusel määratud täiendava vaba püügivõimsuse (edaspidi vaba püügivõimsus) arvel kalalaeva kandmise tingimused ja kord, sealhulgas nõuded taotleja ja kalalaeva kohta.

  (2) Kalalaeva registri segmenti 4S2 kandmise kohta sätestatut kohaldatakse ka nimetatud segmenti kantud kalalaeva püügivõimsuse suurendamise suhtes.

§ 2.   Taotleja ja taotluse kohta esitatavad nõuded

  (1) Vaba püügivõimsuse arvel võib kalalaeva registri segmenti 4S2 kandmist taotleda isik, kellele on merel kalapüügiks antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvel võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda isik, kes on kalalaeva omanik või valdaja (edaspidi taotleja).

  (3) Taotleja ei oma ega valda registri segmenti 4S2 kantud kalalaeva, välja arvatud juhul, kui:
  1) taotleja registri segmenti 4S2 kantud kalalaevade peamasinate võimsused kokku on 0 kilovatti või
  2) taotleja taotleb kalalaeva registrisse kandmist üksnes vaba püügivõimsuse kogumahutavuse osa arvel.

  (4) Vaba püügivõimsuse peamasina võimsuse osa arvel võib taotleja taotleda üksnes ühe kalalaeva registrisse kandmist.

  (5) Isik, kes omab õigust lisada kalalaev segmenti, kuhu on määratud vaba püügivõimsus, võib taotleda kalalaeva registrisse kandmist täiendava vaba püügivõimsuse arvel üksnes osas, mis kalalaeva lisamise õigust arvestades jääb puudu kalalaeva registrisse kandmiseks.

§ 3.   Kalalaeva kohta esitatavad nõuded

  (1) Vaba püügivõimsuse arvel võib taotleda sellise kalalaeva registrisse kandmist, mis vastab järgmistele nõuetele:
  1) kalalaeva registrisse kandmiseks puuduvad kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise alused;
  2) kalalaeva andmed on kantud liiklusregistrisse;
  3) kalalaeva kogumahutavus on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2017/1130, kalalaevade omaduste määratlemise kohta (ELT L 169, 30.06.2017, lk 1–7) sätestatud nõuete kohaselt;
  4) kalalaeva peamasina võimsus on kuni 15,0 kilovatti, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kalalaeva peamasina võimsus võib olla suurem lõike 1 punktis 4 sätestatust, kui taotleja taotleb kalalaeva registrisse kandmist üksnes vaba püügivõimsuse kogumahutavuse osa arvel.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Taotleja esitab vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva registri segmenti 4S2 kandmiseks Veterinaar- ja Toiduametile järgmised dokumendid:
  1) avaldus, milles sisalduvad maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” § 6 lõikes 1 nimetatud andmed;
  2) vajaduse korral maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” § 9 lõikes 2 nimetatud dokument;
  3) dokument, millest nähtub kalalaeva kogumahutavus mõõdetuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2017/1130 sätestatud nõuete kohaselt, välja arvatud juhul, kui taotleja soovib registrisse kantud kalalaeva peamasina võimsust vaba püügivõimsuse arvel suurendada.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet vaatab taotluse läbi maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruses nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” sätestatud korras, arvestades selles määruses sätestatud erisusi.

  (2) Rahuldatakse Veterinaar- ja Toiduametisse varem jõudnud nõuetekohane taotlus.

  (3) Kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud juhtudel teeb Veterinaar- ja Toiduamet otsuse kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise kohta.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet teeb otsuse kalalaeva registrisse kandmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maaeluministri 31. jaanuari 2017. a määrus nr 12 „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json