Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2020 otsus nr 577

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.2020

§ 1.  Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) toote kontaktpunkti loomise ning protseduurireeglid Euroopa Liidu õigusaktide (edaspidi EL ühtlustamise õigusakt) kohaldamisalast välja jäävate toodete suhtes tehniliste normide rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/515, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 764/2008 (ELT L 91, 29.03.2019, lk 1–18).”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse § 5 lõike 8, §-de 10, 102 ja 103 ning 5. peatüki tähenduses on toode mis tahes toode.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) pädev asutus – harmoneerimata valdkonnas tootele kehtestatud nõude täitmise üle riiklikku järelevalvet teostav asutus vastavalt oma valdkonnale;”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 asendatakse tekstiosa „määruse (EÜ) nr 764/2008” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/515”;

5) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „määrustes (EÜ) nr 764/2008 ja (EL) nr 305/2011” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2019/515 ja (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 04.04.2011, lk 5–43)”;

6) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Määrustes (EÜ) nr 764/2008” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2019/515”;

7) seaduse 2. peatüki 1. jagu täiendatakse §-dega 102 ja 103 järgmises sõnastuses:

§ 102. Pädevate asutuste teabevahetus

Pädev asutus edastab toote kohta teavet teise liikmesriigi pädevale asutusele viimase taotluse alusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/515 sätestatud korras.

§ 103. Pädeva asutuse menetlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/515 kohaselt

Pädev asutus võib keelata käesoleva seaduse § 5 lõikes 8 kirjeldatud toote Eestis turule laskmise või nõuda toote turult kõrvaldamist, muutmist või lisakatsetusi, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/515 sätestatud menetlust.”;

8) paragrahvi 51 lõige 5 ja § 56 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 49–50);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 03.07.2000, lk 1–78);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86), muudetud määrustega (EÜ) 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92), (EL) 167/2013 (ELT L 60, 02.03.2013, lk 1–51) ja (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ning direktiividega 2009/127/EÜ (ELT L 310, 25.11.2009, lk 29–33) ja 2014/33/EL (ELT L 96, 29.03.2014, lk 251–308);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.08.2008, lk 82–128);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiividega 2012/7/EL (ELT L 64, 03.03.2012, lk 7–8), 2014/79/EL (ELT L 182, 21.06.2014, lk 49–51), 2014/81/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 49–51), 2014/84/EL (ELT L 192, 01.07.2014, lk 49–51), (EL) 2015/2115 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 17–19), (EL) 2015/2116 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 20–22), (EL) 2015/2117 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23–25), (EL) 2017/738 (ELT L 110, 27.03.2017, lk 6–8), (EL) 2017/774 (ELT L 115, 04.05.2017, lk 47–49), (EL) 2017/898 (ELT L 138, 25.05.2017, lk 128–130) ja (EL) 2018/725 (ELT L 122, 17.05.2018, lk 29–31) ning määrusega (EL) 681/2013 (ELT L 195, 18.07.2013, lk 16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35), muudetud direktiiviga 2012/27/EL (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.06.2010, lk 1–18);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110), muudetud direktiividega 2012/50/EL (ELT L 348, 18.12.2012, lk 16–17), 2012/51/EL (ELT L 348, 18.12.2012, lk 18–19), 2014/1/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 45–46), 2014/2/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 47–48), 2014/3/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 49–50), 2014/4/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 51–52), 2014/5/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 53–54), 2014/6/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 55–56), 2014/7/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 57–58), 2014/8/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 59–60), 2014/9/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 61–62), 2014/10/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 63–64), 2014/11/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 65–66), 2014/12/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 67–68), 2014/13/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 69–70), 2014/14/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 71–72), 2014/15/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 73–74), 2014/16/EL (ELT L 4, 09.01.2014, lk 75–76), 2014/69/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 72–73), 2014/70/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 74–75), 2014/71/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 76–77), 2014/72/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 78–79), 2014/73/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 80–81), 2014/74/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 82–83), 2014/75/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 84–85), 2014/76/EL (ELT L 148, 20.05.2014, lk 86–87), (EL) 2015/573 (ELT L 94, 10.04.2015, lk 4–5), (EL) 2015/574 (ELT L 94, 10.04.2015, lk 6–7), (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12), (EL) 2016/585 (ELT L 101, 16.04.2016, lk 12–14), (EL) 2016/1028 (ELT L 168, 25.06.2016, lk 13–14), (EL) 2016/1029 (ELT L 168, 25.06.2016, lk 15–16), (EL) 2017/1009 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 21–22), (EL) 2017/1010 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 23–24), (EL) 2017/1011 (ELT L 153, 16.06.2017, lk 25–26), (EL) 2017/1975 (ELT L 281, 31.10.2017, lk 29–31), (EL) 2017/2102 (ELT L 305, 21.11.2017, lk 8–11), (EL) 2018/736 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 94–96), (EL) 2018/737 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 97–99), (EL) 2018/738 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 100–102), (EL) 2018/739 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 103–105), (EL) 2018/740 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 106–108), (EL) 2018/741 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 109–111), (EL) 2018/742 (ELT L 123, 18.05.2018, lk 112–114), (EL) 2019/169 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 5–7), (EL) 2019/170 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 8–10), (EL) 2019/171 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 11–13), (EL) 2019/172 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 14–16), (EL) 2019/173 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 17–19), (EL) 2019/174 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 20–22), (EL) 2019/175 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 23–25), (EL) 2019/176 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 26–28), (EL) 2019/177 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 29–31), (EL) 2019/178 (ELT L 33, 05.02.2019, lk 32–34), (EL) 2019/1845 (ELT L 283, 05.11.2019, lk 38–40) ja (EL) 2019/1846 (ELT L 283, 05.11.2019, lk 41–43);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/29/EL pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 178, 28.06.2013, lk 27–65);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 45–78);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 79–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107–148);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149–250);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 251–308);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/34/EL plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 309–356);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 357–374);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json