Teksti suurus:

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks ja Terviseameti registrite liitmisega

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 1

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks ja Terviseameti registrite liitmisega

Vastu võetud 08.05.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 14, § 16 lõike 5 ja § 17 lõike 2, meditsiiniseadme seaduse § 29 lõike 4, meretöö seaduse § 32 lõike 2, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5 ja § 10 lõike 3, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 111 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1, rahvatervise seaduse § 142 lõike 4, § 143 lõike 4, § 144 lõike 4, § 145 lõike 4 ja § 147 lõike 4, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3, ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1, § 131 lõike 6, § 42 lõike 13, 2, § 43 lõike 3, § 45 lõike 6, § 47 lõike 4, § 48 lõike 4, § 481 lõike 5, § 52 lõike 4, § 53 lõike 7 ja § 662 lõike 7, ravimiseaduse § 26 lõike 9 punkti 1, § 28 lõike 1, § 31 lõike 6 punkti 3, § 33 lõike 7, § 79 lõike 1, § 80 lõike 4, § 81 lõike 2, § 9919 lõike 3 ja § 9920 lõike 4, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 32 lõike 5, Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 2, Tervisekassa seaduse § 2 lõike 24 ja § 465 lõike 1, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3, 6, § 43 lõike 5, § 61 lõike 3, § 8 lõike 46, § 17 lõike 3 punktide 1 ja 4, § 22 lõike 4, § 264 lõike 2, § 28 lõike 3, § 29 lõike 4, § 30 lõike 21, § 34 lõike 1, § 38 lõike 2, § 502 lõike 6, § 508 lõike 4, § 56 lõike 1 punktide 4 ja 7, § 592 lõike 2 ja § 593 lõike 22, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 11 lõike 8 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassa”;

2) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

3) paragrahvi 16 lõigetes 2 ja 4 ning § 19 punktis 2 asendatakse sõnad „haigekassa piirkondlik osakond” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 2.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” § 27 lõike 1 punktis 3 ja lõike 11 punktis 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 3.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruses nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 4.  Tervise- ja tööministri 2. mai 2022. a määruse nr 41 „Eesti Haigekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks” muutmine

Tervise- ja tööministri 2. mai 2022. a määruse nr 41 „Eesti Haigekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks” pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 5.  Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 57 „Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv” muutmine

Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 57 „Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv” pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 6.  Tervise- ja tööministri 12. detsembri 2022. a määruse nr 86 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. detsembri 2022. a määruses nr 86 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja lisas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassa”;

3) määruse tekstis ja lisas, välja arvatud §-s 65, asendatakse läbivalt sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 7.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 55 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 55 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, § 1 lõikes 1 ja lisas asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 8.  Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 59 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad ning ravimikomisjoni moodustamine ja töökord” muutmine

Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruses nr 59 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad ning ravimikomisjoni moodustamine ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, §-des 1 ja 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 9.  Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” muutmine

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruses nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassas” sõnaga „Tervisekassas”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

4) paragrahvi 13 punktis 4 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”.

§ 10.  Sotsiaalministri 18. novembri 2020. a määruse nr 47 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. novembri 2020. a määruse nr 47 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikku registrisse” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemi”.

§ 11.  Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruses nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „haigekassa piirkondlikule osakonnale (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassale”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ravikindlustuskaardi väljastamiseks taotleja valitud aadress Eestis;”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Asendussertifikaat väljastatakse taotleja valitud aadressil Eestis.”.

§ 12.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 14 „Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruses nr 14 „Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) määruse preambulis, § 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu vastutav töötleja on Tervisekassa.”;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punktides 1 ja 6–8, lõike 4 punktis 24, lõike 5 punktis 14, lõike 6 punktis 7 ja lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnaga „registreerimiskood” vastavas käändes;

5) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervishoiukorralduse infosüsteem edastab andmekogule § 7 lõikes 3, lõike 4 punktides 23 ja 24, lõike 5 punktides 13 ja 14 ning lõike 6 punktides 6 ja 7 nimetatud andmed.”.

§ 13.  Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 14.  Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 50 „Hinnakokkuleppe sõlmimise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 50 „Hinnakokkuleppe sõlmimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassa”;

2) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 15.  Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 94 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2022. a määruses nr 94 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 16.  Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassat” sõnaga „Tervisekassat”.

§ 17.  Tervise- ja tööministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” muutmine

Tervise- ja tööministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend” § 4 lõikes 7 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassaga” sõnaga „Tervisekassaga”.

§ 18.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale” § 5 lõikes 9 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassasse” sõnaga „Tervisekassasse”.

§ 19.  Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 56 „Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord” muutmine

Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruses nr 56 „Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3, lõike 5 punktis 5, lõike 6 punktides 5 ja 6, lõike 8 punktis 3 ning lõike 10 punktis 4 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.  Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” muutmine

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu” § 3 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Terviseameti tervishoiutöötajate registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”.

§ 21.  Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2015. a määruse nr 80 „Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu asutamine ja põhimääruse kehtestamine” muutmine

Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2015. a määruse nr 80 „Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu asutamine ja põhimääruse kehtestamine” § 1 lõike 2 punktis 2, § 3 lõikes 1 ja § 17 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 22.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 18 „Müokardiinfarktiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruses nr 18 „Müokardiinfarktiregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 10 punktis 3 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnaga „registreerimiskood”;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 23.  Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 54 „Naise ja mehe kirjaliku nõusoleku vorm kunstlikuks viljastamiseks” muutmine

Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 54 „Naise ja mehe kirjaliku nõusoleku vorm kunstlikuks viljastamiseks” § 2 lõike 4 punktis 3 ja § 3 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad „registreerimistõendi numbrit või arstikoodi” sõnaga „registreerimiskoodi”.

§ 24.  Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 20 „Narkomaaniaraviregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a määruses nr 20 „Narkomaaniaraviregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „registrikood” sõnaga „registreerimiskood”;

2) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna „Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

3) paragrahvi 8 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tervishoiukorralduse infosüsteemist tervishoiutöötajate registreerimiskood;”.

§ 25.  Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 26.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” § 2 lõigetes 3–5 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 27.  Tervise- ja tööministri 15. novembri 2018. a määruse nr 48 „Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg” muutmine

Tervise- ja tööministri 15. novembri 2018. a määruses nr 48 „Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 ja lõike 3 punktis 2, § 4 lõike 2 punktis 2 ning § 5 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „registri kood” sõnadega „registreerimiskood”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse:

„(1) Tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutav töötleja edastab järgmised andmed:
1) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi registreerimiskoodi;
2) tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi ees- ja perekonnanimi;
3) teenuse osutaja nimi ja aadress;
4) teenuse osutamise tegevusloa kehtivuse andmed.”;

3) paragrahvi 6 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. jaanuari 2014. a määruses nr 6 „Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõnad „Eesti Haigekassalt (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassalt”;

2) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 29.  Sotsiaalministri 6. detsembri 2013. a määruse nr 40 „Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 6. detsembri 2013. a määruse nr 40 „Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 30.  Tervise- ja tööministri 10. märtsi 2015. a määruse nr 10 „Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise eeskiri” muutmine

Tervise- ja tööministri 10. märtsi 2015. a määruses nr 10 „Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 7 punktis 2, lõike 8 punktis 3, lõike 9 punktis 4, lõike 10 punktis 2 ja lisas 1 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

2) määruse lisas 1 asendatakse läbivalt sõnad „Registreerimistõendi nr” sõnaga „Registreerimiskood”.

§ 31.  Tervise- ja tööministri 15. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Raseduse infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 15. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Raseduse infosüsteemi põhimäärus” § 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnaga „registreerimiskood”.

§ 32.  Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 „Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 „Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu” § 1 tekstis ja § 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 33.  Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruses nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus”, välja arvatud §-s 19, asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 34.  Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 38 „Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 38 „Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord” § 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 35.  Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 2 ning § 3 lõigete 5 ja 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 36.  Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” § 5 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 37.  Sotsiaalministri 18. novembri 2010. a määruse nr 74 „Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 18. novembri 2010. a määruse nr 74 „Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad” § 2 punktides 2 ja 6 ning § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 38.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamine ja apteekidest väljastamine ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamine ja apteekidest väljastamine ning retsepti vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassas” sõnaga „Tervisekassas”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad „Terviseameti registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

3) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „haigekassa piirkondlik osakond” sõnaga „Tervisekassa”;

4) paragrahvi 9 lõigetes 2, 21, 3, 8 ja 9 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

5) paragrahvi 9 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Ravimiameti päringule lisaandmete saamiseks vastab Tervisekassa ühe kuu jooksul.”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Enne 1. aprilli 2023. a trükitud retseptiplankide vorme võib väljastada ja kasutada kuni 1. aprillini 2026. a.

(12) Määruse lisades 1–3 loetakse sõnad „Eesti Haigekassa” „Tervisekassaks”. Määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses hiljemalt 1. juuliks 2024. a.”.

§ 39.  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruses nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassaga” sõnaga „Tervisekassaga”.

§ 40.  Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 52 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 52 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Retseptikeskuse vastutav töötleja on Tervisekassa.”;

2) määruse tekstis ja lisas asendatakse läbivalt sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiukorralduse infosüsteemist edastatakse retseptikeskusesse retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamisõigust omava isiku ja tema töökohaks oleva tervishoiuteenuse osutaja kohta:
1) tervishoiutöötaja eluloolised andmed;
2) tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
3) tervishoiutöötaja registreerimisandmed;
4) tegevusloa omaja kontaktandmed;
5) tegevusloa andmed;
6) proviisori ja farmatseudi kohta andmed.”;

4) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa punktides 1.2.2, 2.2.2, 2.6.2, 3.2.2, 4.1.2, 5.3.1 ja 11.2.2 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

6) määruse lisas asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

7) määruse lisa punktis 5 asendatakse sõnad „Tervishoiutöötajate riikliku registri” sõnadega „Tervishoiukorralduse infosüsteemi”;

8) määruse lisa punktis 6 asendatakse sõnad „Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri” sõnadega „Tervishoiukorralduse infosüsteemi”;

9) määruse lisa punktis 9 asendatakse sõnad „Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri” sõnadega „Tervishoiukorralduse infosüsteemi”.

§ 41.  Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 53 „Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 53 „Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale (edaspidi haigekassa)” sõnaga „Tervisekassale”;

2) määruses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 42.  Tervise- ja tööministri 6. juuli 2018. a määruse nr 36 „Surma põhjuste registri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. juuli 2018. a määruse nr 36 „Surma põhjuste registri põhimäärus” § 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”.

§ 43.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008 määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 punktides 2.2, 3.10.2, 4.2.2, 8.2.8.4.2, 10.5.2, 11.7.2, 11.11.2, 12.7.2, 13.8.2, 14.9.2, 15.1.9.2, 16.5.2, 16.6.3.2 ja 18.2, lisa 2 punktides 2.2, 3.10.2, 4.2.2, 10.5.2, 11.7.2, 11.11.2, 12.7.2, 13.8.2, 14.9.2, 15.1.9.2, 16.5.2 ja 16.6.3.2, lisa 4 punktides 2.2, 4.2.2, 5.5.2, 6.7.2, 6.11.2, 7.13.2, 8.11.2 ja 9.1.9.2, lisa 19 punktides 2.2, 5.2.8.4.2 ja 8.1.2, lisa 23 punktides 2.2, 8.4.2 ja 10.2.8.4.2, lisa 24 punktides 2.2, 5.2.8.4.2 ja 8.1.2, lisa 25 punktides 2.2 ja 15.2.5, lisa 26 punktides 2.2, 3.6.2, 5.2.2, 12.8.2, 13.8.2, 14.12.2 ja 14.13.3.2, lisa 27 punktis 2.2, lisa 28 punktis 2.2 ning lisa 29 punktis 2.2 asendatakse sõna „registrikood” sõnaga „registreerimiskood”;

2) lisa 3 punktist 3.2. jäetakse välja sõnad „või äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja isikukood”;

3) lisa 3 punktides 5.2 ja 6.3.2, lisa 5 punktis 1.2, lisa 6 punktis 1.2, lisa 7 punktis 1.2, lisa 8 punktis 1.2, lisa 9 punktides 1.8.2, 1.9.9.2 ja 1.12.3.2, lisa 10 punktides 2.2, 3.10.2, 5.5.2 ja 5.6.3.2, lisa 12 punktides 1.8.2, 1.9.9.2 ja 1.12.3.2, lisa 13 punktides 1.8.2, 1.9.9.2 ja 1.12.3.2, lisa 14 punktides 1.8.2, 1.9.9.2 ja 1.12.3.2, lisa 15 punktides 5.2, 7.2, 8.8.2, 13.3.5.1, 13.3.6.3.1 ja 25.2.1.2.1, lisa 16 punktides 2.2 ja 4.2.2, lisa 18 punktis 2.2, lisa 20 punktis 2.2, lisa 21 punktis 2.2 ning lisa 22 punktis 2.2 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

4) lisa 5 punktidest 1.3 ja 3.3, lisa 6 punktidest 1.3 ja 3.3, lisa 7 punktidest 1.3 ja 3.3 ning lisa 8 punktidest 1.3, 3.3 ja 5.2 jäetakse välja sõnad „või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood”.

§ 44.  Tervise- ja tööministri 7. juuli 2022. a määruse nr 59 „Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 7. juuli 2022. a määruse nr 59 „Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimäärus” § 1 lõike 2 punktis 2 ja § 6 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 45.  Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” § 4 lõike 1 punktis 16 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 46.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 7, § 10 punktis 7, § 16 lõike 1 punktides 1 ja 2, § 24 lõike 4 punktis 1, § 251 lõike 2 punktis 7, § 281 lõike 1 punktis 2, § 40 punktis 9, § 44 punktis 10, § 46 punktis 3, § 55 lõike 1 punktides 10 ja 11, § 58 punktis 5, § 59 lõike 1 punktis 7 ja lõikes 2, § 64 punktides 6–9, § 66 lõike 10 punktides 2 ja 3 ning lõigetes 14 ja 15, § 94 punktides 3, 7 ja 8, § 97 punktis 5, § 106 lõike 3 punktis 10 ja lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood” vastavas käändes;

2) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 2, § 38 lõike 4 punktis 7, § 44 punktis 1, § 48 lõike 1 punktis 6 ning § 64 punktis 4 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

3) paragrahvi 38 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) nimetus ja kood Põhjamaade Meditsiinistatistika Komitee kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni (edaspidi NCSP), Tervisekassa poolt tervishoiuteenuste eest tasumisel aluseks oleva hinnakirja (edaspidi Tervisekassa hinnakiri) või DRG-de (Diagnosis Related Group) järgi;”;

4) paragrahvi 43 punktis 10 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

5) paragrahvi 1064 lõike 1 punktides 4, 5 ja 11, § 1065 lõike 1 punktis 11, § 1066 lõike 1 punktis 7, § 1068 lõike 1 punktides 5 ja 6, § 1069 lõike 1 punktis 3, § 10610 lõike 5 punktides 3, 5 ja 16 ning lõike 6 punktis 11 asendatakse sõna „registrikood” sõnaga „registreerimiskood”;

6) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 47.  Tervise- ja tööministri 15. märtsi 2019. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele” muutmine

Tervise- ja tööministri 15. märtsi 2019. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele” § 3 lõikes 21 asendatakse „tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”.

§ 48.  Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määruse nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määruses nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, preambulis ja § 1 tekstis asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 tekstist jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 49.  Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad „haigekassa piirkondliku osakonna” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 50.  Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” § 3 lõike 3 punktis 3 ja lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 51.  Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 42 „Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 42 „Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikku registrisse” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemi”.

§ 52.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 16 „Tuberkuloosiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 16 „Tuberkuloosiregistri põhimäärus” § 7 lõike 6 punktis 2, § 8 lõike 1 punktides 5 ja 7 ning § 9 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnadega „registreerimiskood”.

§ 53.  Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruse nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Eesti Haigekassale” muutmine

Tervise- ja tööministri 22. juuli 2022. a määruses nr 62 „Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Eesti Haigekassale” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja § 1 tekstis asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”;

2) paragrahvi 1 tekstist jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) määruses, välja arvatud §-s 13, asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 54.  Tervise- ja tööministri 25. aprilli 2022. a määruse nr 36 „Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused” muutmine

Tervise- ja tööministri 25. aprilli 2022. a määruse nr 36 „Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused” § 1 tekstis asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 55.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 17 „Vähiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 17 „Vähiregistri põhimäärus” § 7 lõike 3 punktis 2 ja § 8 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnaga „registreerimiskood”.

§ 56.  Tervise- ja tööministri 7. märtsi 2019. a määruse nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 7. märtsi 2019. a määruses nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesmärgi täitmiseks edastab Tervisekassa andmekogu andmed ravikindlustuse olemasolu ja lõppkuupäeva kohta, sõeluuringu sihtrühma kuuluva isiku perearsti ees- ja perekonnanime ning tervishoiutöötaja registreerimiskoodi.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 8 ja 11, lõike 2 punktides 10 ja 18, lõike 3 punktis 10, § 9 lõike 1 punktis 10, lõike 2 punktides 8 ja 16, lõike 3 punktides 14 ja 22 ning § 10 punktis 5 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riikliku registri kood” sõnaga „registreerimiskood” vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas ja § 9 lõikes 4 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 57.  Sotsiaalministri 3. septembri 2019. a määruse nr 52 „Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 3. septembri 2019. a määruse nr 52 „Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord” § 1 tekstis asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikku registrisse” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemi”.

§ 58.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:

1) sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määrus nr 87 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006” meetme 4.4 „Haiglavõrgu reorganiseerimine” toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri”;

2) sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määrus nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord”;

3) sotsiaalministri 25. septembri 1997. a määrus nr 36 „Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu rakendamine”;

4) sotsiaalministri 8. aprilli 2003. a määrus nr 67 „Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine”.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Tervisekaardi esimene leht

Lisa 15 Haigusloo esimene leht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json