Teksti suurus:

Tervisekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 10

Tervisekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Vastu võetud 18.08.2004 nr 101
RTL 2004, 115, 1799
jõustumine 03.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.10.2006RTL 2006, 77, 144211.11.2006
10.01.2011RT I, 20.01.2011, 1423.01.2011
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 801.07.2014
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 2001.01.2016, osaliselt 01.07.2016
19.12.2017RT I, 29.12.2017, 101.01.2018
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Tervisekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseisu.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalikud dokumendid esitatakse Tervisekassale.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõppemiseks või kindlustuskaitse lõppemiseks vajalikud andmed esitavad andmete esitamiseks kohustatud isikud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrile (edaspidi töötamise register), mis edastab need Tervisekassale.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (4) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 4–51 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab Tervisekassale andmed Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (5) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab Tervisekassale andmed usuliste ühenduste registrisse kantud klooster, kelle liikmeskonda isik kuulub.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 2.   Isikut tõendavad dokumendid

  Isikut tõendavad dokumendid käesoleva määruse tähenduses on:
  1) pass;
  2) isikutunnistus;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  4) elamisloakaart.
[RT I, 20.01.2011, 14 - jõust. 23.01.2011]

§ 3.   Andmevahetus

  Tervisekassale esitatavad dokumendid edastatakse läbi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

2. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 

§ 4.   Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument

  Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 3 ja 6 ning lõikes 31 nimetatud isikute, välja arvatud maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Isiku, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 6.   Kindlustatud isikuga seaduse alusel võrdsustatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

  (1) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 1 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) arsti või ämmaemanda tõend.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks saab Tervisekassa andmed X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist teatisena (edaspidi teatis).
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

  (31) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 31 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) avaldus.

  (5) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud:
  1) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri;
  2) välisriigi samaväärses õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument iga õppeaasta alguses on välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

  (6) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Välislepingust tulenev kindlustuskaitse

  Välislepingutest tulenevat kindlustuskaitset taotleva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 8.   Kindlustatud isiku andmete muutmine

  Andmed kindlustatud isiku isikuandmete ja elukoha aadressi muutumisest saab Tervisekassa X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

3. peatükk KINDLUSTUSKAITSE PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAV DOKUMENT 
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 9.   Kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 11.   [Kehtetu - RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

4. peatükk KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS, PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAVATES DOKUMENTIDES SISALDUVATE ANDMETE KOOSSEIS 

§ 12.   Kindlustatavate isikute nimekiri

  (1) Kindlustatavate isikute nimekiri sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kindlustatava isiku isikukood;
  2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);
  3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood;
  5) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
  6) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
  7) kindlustuskaitse alguskuupäev;
  8) kindlustuskaitse peatamise algus- ja lõpukuupäev;
  9) kindlustuskaitse lõpetamise kuupäev;
  10) kindlustuskaitse tekkimise õiguslik alus.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud isikute kohta edastab töötamise register Tervisekassale järgmised andmed:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) kindlustatava isiku isikukood;
  2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);
  3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood;
  5) tööd võimaldava isiku nimi;
  6) töötamise alguskuupäev;
  7) maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 sätestatud töötamise liikide ja füüsiliste isikute liigitus;
  8) töötamise peatumise algus- ja lõpukuupäev;
  9) töötamise lõpetamise kuupäev.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 13.   Arsti või ämmaemanda tõend

  Arsti või ämmaemanda tõend naise raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
  3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
  4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimiskood;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;
  6) raseda ees- ja perekonnanimi;
  7) raseda isikukood;
  8) raseduse suurus nädalates;
  9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
  10) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;
  11) tõendi väljastamise kuupäev.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 131.   Teatis

  Teatis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isiku sünniaeg;
  3) Eesti isikukood;
  4) elukoha aadress.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 14.   Avaldus

  Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ülalpidaja ees- ja perekonnanimi;
  4) ülalpidaja isikukood;
  5) avaldaja sidevahendite andmed;
  6) avalduse sisu;
  7) ülalpidaja kinnitus, et avalduse esitaja on tema ülalpeetav;
  8) kuupäev;
  9) allkiri.
[RTL 2006, 77, 1442 - jõust. 11.11.2006]

§ 15.   Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument

  Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse asukoha aadress;
  3) õppija ees- ja perekonnanimi;
  4) õppija isikukood;
  5) õppeperioodi kestus;
  6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

§ 16.   Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json