Teksti suurus:

Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 12

Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 29.01.2016]

Vastu võetud 22.07.2004 nr 94
RTL 2004, 102, 1657
jõustumine 01.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2004RTL 2005, 6, 4614.01.2005
16.08.2007RTL 2007, 68, 121001.01.2008
19.01.2016RT I, 26.01.2016, 129.01.2016
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 131 lõike 6 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Tervisekassa andmekogusse kantud kindlustatud isikule Euroopa ravikindlustuskaardi (edaspidi ravikindlustuskaart) ja Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi (edaspidi asendussertifikaat) väljastamise tingimused ja kord.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamisel isikutele, kes on Tervisekassa andmekogusse kantud Võõrtöötajate Sotsiaalse Kindlustatuse Halduskomisjoni 17. märtsi 2005. a otsuse nr 202 (ELT L 77/1, 15.03.2006, lk 1–3) alusel kehtestatud näidisvormi E 106 alusel.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 2.   Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat

  Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat antakse välja kooskõlas sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni 12. juuni 2009. a otsusega nr S1, 12. juuni 2009, Euroopa ravikindlustuskaardi kohta (EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst) (ELT C 106, 24.04.2010, lk 23–25) ja otsusega nr S2, 12. juuni 2009, mis käsitleb Euroopa ravikindlustuskaardi tehnilist kirjeldust (EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst) (ELT C 106, 24.04.2010, lk 26–39).
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 29.01.2016]

§ 3.   Ravikindlustuskaardi taotlemine ja väljastamine

  (1) Ravikindlustuskaardi saamiseks tuleb Tervisekassale edastada sellekohane taotlus paberkandjal või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Tervisekassale esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) isiku, kellele ravikindlustuskaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) ravikindlustuskaardi väljastamiseks taotleja valitud aadress Eestis;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) taotleja allkiri.

  (3) Kui taotluse esitab isiku seaduslik esindaja, siis tuleb taotlusse lisaks lõikes 2 sätestatud andmetele lisada ka seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

  (4) Tervisekassa:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) registreerib taotluse Tervisekassa poolt kehtestatud korras;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  2) kontrollib taotluse vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluses esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab Tervisekassa taotluse esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja, selgitades taotlejale, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib Tervisekassa jätta taotluse läbi vaatamata.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (6) Taotlus vaadatakse läbi ja ravikindlustuskaart väljastatakse 10 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 4.   Asendussertifikaadi taotlemine ja väljastamine

  (1) Kui isikul on vaja reisida Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna riiki või Šveitsi lühema aja kestel kui ravikindlustuskaardi väljastamiseks kuluv aeg, väljastatakse kindlustatud isiku või tema esindaja taotlusel asendussertifikaat.
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 29.01.2016]

  (2) Tervisekassa väljastab kindlustatuse olemasolu tõendava dokumendina asendussertifikaadi ka juhul, kui Tervisekassa andmekogusse kantud andmete kohaselt lõpeb isiku kindlustuskaitse (edaspidi isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus) kolme kuu jooksul ravikindlustuskaardi saamiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul peab taotleja asendussertifikaadi saamiseks esitama Tervisekassale vabas vormis sellekohase taotluse, milles on märgitud isiku, kellele asendussertifikaati taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Asendussertifikaat väljastatakse taotleja valitud aadressil Eestis.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (4) Asendussertifikaadi väljastamisel lõikes 2 nimetatud juhul kohaldatakse §-s 3 ravikindlustuskaardi taotlemisele ja väljastamisele kehtestatud nõudeid.

§ 5.   Ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi kehtivusaeg

  (1) Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 19-aastasele isikule kehtivusajaga viis aastat, kuid mitte kauemaks kui tema 19-aastaseks saamiseni.
[RTL 2005, 6, 46 - jõust. 14.01.2005]

  (2) Vähemalt 19-aastasele isikule väljastatakse ravikindlustuskaart kehtivusajaga kolm aastat, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus.
[RTL 2007, 68, 1210 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Asendussertifikaat väljastatakse kehtivusajaga kolm kuud, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json