Teksti suurus:

Narkomaaniaraviregistri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 25

Narkomaaniaraviregistri põhimäärus
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

Vastu võetud 08.03.2019 nr 20
RT I, 12.03.2019, 25
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2020RT I, 07.02.2020, 110.02.2020; 2. ptk pealkirjas, §-des 4–12 ja 5. ptk pealkirjas ning §-des 13–15 asendatud sõna „andmekogu” sõnaga „register” vastavas käändes.
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 111 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Narkomaaniaraviregistri asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (1) Narkomaaniaraviregister on riiklik andmekogu (edaspidi register), mida peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

  (2) Registri ametlik nimetus on narkomaaniaraviregister.

  (3) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Drug Treatment Register.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 2.  Registri vastutav töötleja
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  Registri vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

2. peatükk Registri ülesehitus ja andmete koosseis 
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 4.  Registri ülesehitus
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) digitaalsetest arhiveeritud andmetest.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 5.  Registri andmete kaitse

  (1) Registrisse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Registri turvaklass on K1T2S2.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M).

  (4) Registri andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 6.  Registrisse kantavad andmed
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (1) Narkomaaniaraviteenuse osutaja ja esitusandmed:
  1) asutuse nimi ja registrikood;
  2) teenust osutava tervishoiutöötaja registreerimiskood;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  3) täitja andmed (nimi, amet, kontakttelefon);
  4) esitamise kuupäev.

  (2) Patsiendi üldandmed:
  1) isikukood (selle puudumisel esitatakse vaid sünniaeg);
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) sugu;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht (riik);
  6) rahvus;
  7) kõrgeim omandatud haridustase;
  8) tavategevusala;
  9) elukoha andmed (valla või linnaosa täpsusega);
  10) elukoha liik;
  11) elamisviis;
  12) andmed ravikindlustuse olemasolu kohta;
  13) staatuse andmed (elus / surnud / lahkunud Eestist / andmed puuduvad);
  14) Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise aeg;
  15) surmakuupäev ja surma põhjus.

  (3) Narkomaaniaravi andmed:
  1) diagnoos (F11–F19);
  2) kaasuvad diagnoosid;
  3) ravile pöördumise kuupäev;
  4) ravi saamise viis;
  5) määratud ravi liik;
  6) määratud ravimid;
  7) ravile pöördumise soovitaja;
  8) eelneva narkomaaniaravi liik ja ravi saamise aasta;
  9) ravi lõpetamise kuupäev;
  10) ravi lõpetamise põhjus;
  11) HIV staatus ja HIV-testi kuupäev;
  12) C-hepatiidi staatus ja viimase C-hepatiidi testi kuupäev;
  13) tuberkuloosi staatus ja diagnoosi kuupäev.

  (4) Patsiendi riskikäitumise andmed:
  1) vanus narkootikumide esmakordsel tarvitamisel;
  2) teave sõltuvusaine süstimise kohta, sealhulgas ühissüstla või -nõela kasutamise kohta;
  3) narkootikumide üledoosi kogemus viimase 12 kuu jooksul;
  4) põhiline tarbitav narkootikum, sealhulgas tarvitamise sagedus ja viis;
  5) vanus esmakordsel põhilise tarbitava narkootikumi tarvitamisel;
  6) mitme narkootilise aine samaaegne kasutamine, sealhulgas tarbitavad ained.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 7.  Andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad ja andmekoosseisud ning andmete esitamise kord ja logid 
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 8.  Andmeandjad ja andmekoosseisud ning andmete esitamise kord
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (1) Psühhiaatria tervishoiuteenuse osutaja esitab iga narkomaaniaravile pöördumise juhu kohta ühe nädala jooksul pärast narkomaaniaravi määramist:
  1) teenuseosutaja ja esitusandmed § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus;
  2) patsiendi üldandmed § 6 lõikes 2 nimetatud andmekoosseisus;
  3) patsiendi narkomaaniaravi andmed § 6 lõikes 3 nimetatud andmekoosseisus, välja arvatud ravi lõpetamise kuupäev ja põhjus;
  4) patsiendi riskikäitumise andmed § 6 lõikes 4 nimetatud andmekoosseisus.

  (2) Psühhiaatria tervishoiuteenuse osutaja esitab iga narkomaaniaravi lõpetamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast ravi lõpetamist, katkestamist või patsiendi edasisuunamist järgmised andmed:
  1) teenuseosutaja ja esitusandmed § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus;
  2) patsiendi isikukood või selle puudumise korral ees- ja perekonnanimi, patsiendi tavategevusala ja patsiendi elukoha liik;
  3) narkomaaniaravi lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (3) Narkomaaniaraviteenuse osutaja peab end enne andmete registrisse esitamist identifitseerima vastavalt vastutava töötleja määratud juhistele. Registri vastutav töötleja avaldab andmete esitamise täpsemad juhised teenuseosutajale oma kodulehel.

  (4) Rahvastikuregister edastab registrile patsiendi üldandmetest järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) sugu;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht (riik);
  6) rahvus;
  7) kõrgeim omandatud haridustase;
  8) elukoha andmed;
  9) isiku olek (elus / surnud / lahkunud Eestist / andmed puuduvad);
  10) surmaaeg.

  (5) Tervisekassa andmekogu edastab registrile patsiendi üldandmetest andmed patsiendi ravikindlustuse olemasolu kohta.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (6) Terviseameti peetavatest registritest edastatakse registrile järgmised andmed:
  1) tervishoiukorralduse infosüsteemist tervishoiutöötajate registreerimiskood;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  2) nakkushaiguste registrist narkomaaniaga seotud nakkushaiguse andmetest diagnoosi kood, välja arvatud tuberkuloosi korral.

  (7) Tuberkuloosiregister edastab registrile narkomaaniaga seotud nakkushaiguste andmetest tuberkuloosi staatuse ja diagnoosi kuupäeva.

  (8) Surma põhjuste register edastab registrile surmakuupäeva ja surma põhjuse (vahetu, varasem, alg- ja välispõhjus) ning surma soodustanud olulised seisundid ja surma põhjusest tingitud täpsustavad andmed.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 9.  Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui ravi käigus või ravi lõppemise järel selgub, et registrisse kantud andmeid on vaja muuta või täiendada, esitab andmeandja vastutavale töötlejale parandatud andmed.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (3) Kui vastutav töötleja tuvastab registris ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise, lisades võimaluse korral registrisse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

  (4) Vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (5) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

§ 10.  Andmete logimine

  Registri vastutav töötleja logib andmete töötlemise koos töötlemise kuupäeva ja kellaajaga ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

4. peatükk Juurdepääs andmetele, andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 11.  Andmete väljastamine ja juurdepääs registri andmetele

  (1) Õigust andmeid registrist saada hindab vastutav töötleja. Vastutav töötleja tagab sisemise töökorraldusega andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid väljastati.

  (3) Registri andmetele juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale töötlejale ka registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (4) Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine võimaldatakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, arvestades narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses sätestatud erisusi.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 12.  Registrisse kantud andmete säilitamine

  (1) Registri andmeid säilitatakse tähtajatult.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

  (2) Käesoleva määruse §-s 10 nimetatud logisid säilitatakse viis aastat logi tekkimisest.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

5. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 13.  Registri järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.  Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 15.  Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Üleminekusäte

  Enne 2020. aasta 1. veebruari kehtinud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse redaktsiooni alusel registrisse kogutud andmed kantakse vastutava töötleja peetavasse arhiivi hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks. Enne 2020. aasta 1. veebruari kehtinud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse redaktsiooni alusel registrisse kogutud tervishoiutöötaja ja andmete esitaja andmed anonüümitakse ning säilitatakse muude isikustamata andmetega arhiivis tähtajatult.
[RT I, 07.02.2020, 1 - jõust. 10.02.2020]

§ 17.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json