Teksti suurus:

Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 41

Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2017 nr 52
RT I, 21.12.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019
14.01.2022RT I, 21.01.2022, 224.01.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Retseptikeskuse asutamine ja selle nimi

  Määrusega asutatakse andmekogu nimega „Retseptikeskus”, inglise keeles „Estonian Medical Prescription Center” (edaspidi retseptikeskus).

§ 2.   Retseptikeskus

  Retseptikeskus on retseptide ja meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamiseks ja töötlemiseks ning ravikindlustuse seaduses sätestatud tingimustel kindlustatud isikutele ravimihüvitise ja meditsiiniseadmehüvitise võimaldamiseks asutatud andmekogu, mille eesmärk on tagada retseptiravimeid kasutavate isikute tervise kaitse ja järelevalve ravimite väljastamise õigsuse ja põhjendatuse üle ning luua riigile võimalused ravimistatistika tegemiseks.

§ 3.   Retseptikeskuse vastutav töötleja

  Retseptikeskuse vastutav töötleja on Tervisekassa.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

2. peatükk Retseptikeskusesse esitatavad andmed 

§ 4.   Retseptikeskusesse esitatavad andmed

  (1) Retsepti väljakirjutamise õigust omav isik esitab retseptikeskusesse retsepti väljakirjutamisega seotud andmed:
  1) retsepti kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) ravimi ja selle kasutamise kohta.

  (2) Retsepti alusel ravimi väljastanud isik esitab retseptikeskusesse ravimi väljastamisega seotud andmed:
  1) retsepti kohta;
  2) apteegiteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) ravimi ja ravimi väljastamise kohta;
  5) Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E112, E123, S2, DA1) kohta (tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjale välja kirjutatud retseptile lisatud dokumendi koopia korral).

  (3) Juhul kui retsept on välja kirjutatud paberkandjale, esitab retsepti alusel ravimi väljastanud isik retseptikeskusesse lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka lõikes 1 nimetatud need andmed, mis on retseptile kantud retsepti paberkandjal väljastanud isiku poolt.

  (4) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav isik esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud andmed:
  1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

  (5) Meditsiiniseadme kaardi alusel meditsiiniseadme väljastanud isik esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadme väljastamisega seotud andmed:
  1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
  2) patsiendi kohta;
  3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

  (6) Ravimiamet esitab retseptikeskusesse müügiloata ravimi ühekordse kasutusloa taotlemiseks otsuse ravimi kasutamise õigustatuse kohta.

  (7) Tervisekassa esitab retseptikeskusesse ravikindlustuse seaduse § 41 lõike 8 alusel ravimi müügi korral tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmed.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (8) Lõigetes 1 ja 2 ning 4–7 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.

  (9) Andmeandjad täidavad oma kohustust avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi abil.

§ 5.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Tervishoiukorralduse infosüsteemist edastatakse retseptikeskusesse retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamisõigust omava isiku ja tema töökohaks oleva tervishoiuteenuse osutaja kohta:
  1) tervishoiutöötaja eluloolised andmed;
  2) tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
  3) tervishoiutöötaja registreerimisandmed;
  4) tegevusloa omaja kontaktandmed;
  5) tegevusloa andmed;
  6) proviisori ja farmatseudi kohta andmed.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Tervisekassa andmekogust edastatakse retseptikeskusesse Tervisekassa kehtiva kindlustuskaitsega patsiendi andmed.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (4) Ravimiregistrist edastatakse retseptikeskusesse ravimpreparaadi ja ravikindlustuse seaduse alusel hüvitatava eritoidu ja toidulisandi andmed.

  (5) Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogust edastatakse retseptikeskusesse meditsiiniseadmete andmed.

  (6) Ravimiameti tegevuslubade registrist edastatakse retseptikeskusesse apteegiteenuse osutaja tegevusloa kohta andmed.

  (7) [Kehtetu - RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (71) Tervise infosüsteemist edastatakse retseptikeskusesse retsepti välja ostma volitatud isiku isikukood.
[RT I, 21.01.2022, 2 - jõust. 24.01.2022]

  (72) Rahvastikuregistrist edastatakse retseptikeskusesse patsiendi seadusjärgse esindaja nimi ja isikukood.
[RT I, 21.01.2022, 2 - jõust. 24.01.2022]

  (8) Lõigetes 1–7 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.

  (9) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.

3. peatükk Andmete töötlemine retseptikeskuses 

§ 6.   Retseptikeskuse turvameetmed ja turvaaste

  (1) Retseptikeskuse turvameetmed peavad tagama järgmised turvaosaklassid andmete:
  1) käideldavuse osas – K3;
  2) tervikluse osas – T3;
  3) konfidentsiaalsuse osas – S2.

  (2) Retseptikeskuse turbeaste on kõrge (H).

§ 7.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisades andmekogu toimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia või tehes andmekogusse märke paranduse tegemise aja ning paranduse teinud töötaja kohta.

§ 71.   Andmete logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega andmekogus tehtud logid kande vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 8.   Andmete säilitamine

  (1) Retseptikeskuses säilitatakse andmeid seitse aastat nende andmekogusse kandmise hetkest arvates.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Retseptikeskuses säilitatakse logiandmeid kolm aastat töötlemistoimingu tegemisest arvates.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

4. peatükk Andmete väljastamine retseptikeskusest 

§ 9.   Üldnõuded

  (1) Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peab arvestust vastutav töötleja.

  (2) Andmeid lõikes 1 nimetatud andmete väljastamise kohta säilitatakse tähtajaga seitse aastat ning andmesubjektile ja Andmekaitse Inspektsioonile tagatakse juurdepääs nimetatud andmetele.

§ 10.   Juurdepääs andmetele

  (1) Seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks on retseptikeskusest andmete saamise õigus:
  1) retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omaval isikul;
  2) ravimit või meditsiiniseadet väljastaval isikul;
  3) [Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 2 - jõust. 24.01.2022]
  4) Terviseametil;
  5) Ravimiametil;
  6) Sotsiaalministeeriumil;
  7) Andmekaitse Inspektsioonil.

  (2) Isikul, kelle andmeid retseptikeskuses töödeldakse, on juurdepääs retseptikeskuses olevatele isikuandmetele ning tal on õigus keelata nende andmete edastamine välisriiki tervise infosüsteemi kaudu.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Retseptikeskuse andmetele on juurdepääs isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet retseptikeskuse pidamise üle teostavad retseptikeskuse vastutav töötleja, avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus, Andmekaitse Inspektsioon, Terviseamet ja Ravimiamet vastavalt seadustes sätestatud pädevusele.

§ 12.   Rakendussäte

  (1) Meditsiiniseadmete andmete väljastamine, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Tervisekassa, tagatakse ravimiregistri kaudu.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Rahvastikuregistrist edastatakse retseptikeskusesse käesoleva määruse § 5 lõikes 72 nimetatud andmed alates 1. jaanuarist 2027. a. Kuni nimetatud ajani kontrollitakse seadusjärgset esindusõigust volituste alusel tervise infosüsteemist.
[RT I, 21.01.2022, 2 - jõust. 24.01.2022]

§ 13.   Registri likvideerimine

  Andmekogu likvideeritakse seaduses sätestatud korras.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Lisa Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json