Teksti suurus:

Vähiregistri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 56

Vähiregistri põhimäärus

Vastu võetud 06.03.2019 nr 17
RT I, 12.03.2019, 22
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 142 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Vähiregister (edaspidi register) on rahvatervise seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registrit peetakse vähihaigestumuse, vähi levimuse ja vähihaigete elumuse analüüsimiseks, tervishoiuteenuste ja vähitõrje korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

  (3) Registri ametlik nimetus on vähiregister.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Cancer Register.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk Registri ülesehitus ja andmete tähendus 

§ 3.  Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb elektroonsest andmebaasist ja arhiveeritud registriandmetest.

  (2) Registri alusandmed on elektroonsed või paberil. Paberil alusdokumentide andmed kantakse registrisse elektroonselt.

§ 4.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 5.  Andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad ja andmete esitamine, andmete koosseis ning andmete registrisse kandmine, muutmine ja logimine 

§ 6.  Andmete esitajad ja esitamise viis

  (1) Registrile esitab vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosiv ja vähihaiget raviv tervishoiuteenuse osutaja, sealhulgas patoloog ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert.

  (2) Registrile esitatakse andmed iga vähijuhu kohta järgmiste rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (RHK-10) loetletud diagnooside järgi:
  1) pahaloomulised kasvajad, sealhulgas lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede pahaloomulised kasvajad (C00–C97);
  2) in situ kasvajad (D00–D09);
  3) peaaju ja kesknärvisüsteemi, samuti peaaju piirkonnas paiknevate sisesekretsiooninäärmete healoomulised ning ebaselge ja määratlemata loomusega kasvajad (D32.0–D33.9, D35.2–D35.4, D42.0–D43.9, D44.3–D44.5);
  4) lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede ebaselge või teadmata loomusega kasvajad (D45–D47).

  (3) Registrile esitatakse andmed 30 kalendripäeva jooksul pärast vähi diagnoosimist, ravi alustamist, surmateatise väljakirjutamist, mikroskoopilise uuringu või lahangu tegemist.

  (4) Registrile esitatakse andmed paberil, elektroonselt või riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu. Andmete esitamisel lisatakse esitaja allkiri, digitaalallkiri või asutuse e-tempel.

§ 7.  Tervishoiuteenuse osutaja esitatavad andmed

  (1) Vähihaige üldandmed:
  1) isikukood;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) ees- ja perekonnanimi;
  5) elukoht.

  (2) Vähihaige diagnoosi, kasvaja leviku, ravi ja surma andmed:
  1) varasem pahaloomulise kasvaja diagnoos, sealhulgas üksikasjalik paige ja diagnoosimise kuupäev;
  2) diagnoos (üksikasjalik paige);
  3) morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste;
  4) kasvaja levik, TNM kood ja staadium;
  5) diagnoosimise kuupäev;
  6) kõik diagnoosi kinnitanud uurimismeetodid;
  7) kasvajaspetsiifiline ravi ja selle olemus, ravi alustanud tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimi ja ravi alustamise kuupäev;
  8) surmakuupäev ja surma põhjus.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja ja andmete esitamisega seotud andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimi;
  2) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon ja registreerimiskood;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  3) tervishoiuteenuse dokumendi number;
  4) andmete esitamise kuupäev.

  (4) Patoloog lähtub andmete esitamisel käesoleva määruse §-s 8 sätestatust.

§ 8.  Patoloogi ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstliku eksperdi esitatavad andmed

  (1) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmed.

  (2) Vähihaige uuringumaterjali ja uuringu tulemuse andmed:
  1) uuringumaterjali number;
  2) uuringumaterjali võtmise kuupäev;
  3) kliiniline saatediagnoos;
  4) uuringu liik;
  5) uuringumaterjali võtmise koht;
  6) algkolle (üksikasjalik paige);
  7) muudes elundites leitud kasvajakude;
  8) morfoloogiline diagnoos ja kasvaja diferentseerumise aste;
  9) kasvaja TNM kood uuringu alusel.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja, riikliku ekspertiisiasutuse ja andmete esitamisega seotud andmed:
  1) uuringu tellinud tervishoiuteenuse osutaja asutuse või riikliku ekspertiisiasutuse nimi ning tervishoiutöötaja või riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstliku eksperdi ees- ja perekonnanimi;
  2) uuringu teinud patoloogi või riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstliku eksperdi ees- ja perekonnanimi;
  3) tervishoiuteenuse osutaja asutuse või riikliku ekspertiisiasutuse nimi, kes andmed esitab;
  4) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon ja registreerimiskood;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  5) andmete esitamise kuupäev.

§ 9.  Muud isikud andmeandjana ja andmete edastamise viis

  (1) Rahvastikuregister edastab registrile järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud andmed;
  2) varasem ees- ja perekonnanimi;
  3) isanimi;
  4) sünnikoht (riik);
  5) Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise aeg;
  6) rahvus;
  7) surmakuupäev.

  (2) Surma põhjuste register edastab registrile järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud andmed;
  2) surmakuupäev ja surma põhjus (vahetu, varasem, alg- ja välispõhjus ning surma soodustanud olulised seisundid);
  3) surma põhjuse määramise viis;
  4) surma põhjuse määraja ametikoht ja määranud asutuse nimi.

  (3) Vähi sõeluuringute register edastab registrile järgmised andmed isikul sõeluuringu käigus avastatud pahaloomulise kasvaja kohta:
  1) käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud andmed;
  2) uuringu paige;
  3) patomorfoloogiline lõppdiagnoos;
  4) uuringumaterjali võtmise kuupäev.

  (4) Andmevahetus andmeandjatega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonset teabevahetust võimaldaval viisil.

§ 10.  Andmete õigsuse tagamine, nende registrisse kandmine ja muutmine

  (1) Kui andmeid ei vahetata infosüsteemide vahendusel, kannab vastutav töötaja andmed registrisse 30 kalendripäeva jooksul pärast andmete saamist.

  (2) Registri vastutav töötleja avaldab andmete esitamise juhised oma kodulehel.

  (3) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (4) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab käesoleva määruse §-des 7 ja 8 nimetatud andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed, mille alusel parandatakse kanne 30 kalendripäeva jooksul.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (6) Kui andmeid ei edastata infosüsteemide vahendusel, parandab vastutav töötleja ebaõiged andmed peale õigete andmete saamist.

§ 11.  Andmete logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega registris tehtud logid kande vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta, võimaldades tuvastada töötlemistoimingu teinud isiku ja töötlemise aja.

4. peatükk Juurdepääs andmetele, andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 12.  Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine võimaldatakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, arvestades rahvatervise seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

  (3) Vastutav töötleja avaldab avalikkusele asutuse veebilehel registri andmete põhjal koostatud statistilised andmed isikustamata kujul.

  (4) Vastutav töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud või muul moel töödeldud.

§ 13.  Andmete säilitamine

  (1) Registri andmeid säilitatakse registris tähtajatult alates andmete registrisse kandmisest.

  (2) Registri alusandmeid säilitatakse tähtajatult.

  (3) Registri logid säilitatakse viis aastat andmete tekkimisest.

5. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 14.  Registri järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 15.  Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest selleks vastutavale töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 16.  Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri andmete üleandmisel tuleb eraldi otsusega määrata andmete üleandmise või hävitamise kord ning tegevuse tähtaeg.

  (3) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Üleminekusätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruse nr 69 „Vähiregistri põhimäärus” alusel loodud registri andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Registris töödeldakse perekonnaseisu andmeid, mis on kogutud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json