Teksti suurus:

Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 58

Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.09.2019 nr 52
RT I, 05.09.2019, 1
jõustumine 08.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lõike 21 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrust kohaldatakse tervishoiukorralduse infosüsteemi kandmise taotluse menetlemisel Terviseametis arsti, eriarsti, hambaarsti, erihambaarsti, õe, eriõe või ämmaemandana registreerimiseks nõutava kvalifikatsiooni võrdlemisel Eestis nõutava kvalifikatsiooniga juhtudel, kui registreerimist taotlev isik on omandanud kvalifikatsiooni riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ega Šveits.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 2.  Kvalifikatsiooni võrdlemise üldine kord

  (1) Terviseamet võrdleb tervishoiutöötajana registreerimist taotleva välisriigis tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni omandanud isiku (edaspidi taotleja) omandatud haridust ja töökogemust Eestis nõutavaga, võttes arvesse registreerimistaotlusel esitatud andmeid, kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente ja muid menetluse raames esitatud andmeid ja dokumente, ning otsustab, kas taotleja kvalifikatsioon vastab Eestis tervishoiutöötajale esitatavatele nõuetele.

  (2) Terviseamet võib tervishoiutöötajana registreerimiseks nõutava kvalifikatsiooni võrdlemisel Eestis nõutava kvalifikatsiooniga:
  1) nõuda taotlejalt kvalifikatsiooni tõendava dokumendi originaali või selle notariaalselt, ametlikult või apostilliga kinnitatud ärakirja;
  2) nõuda kutse- või erialal töötamist tõendavat dokumenti koos töökirjeldusega, mille väljastamisest ei ole möödunud enam kui kolm kuud;
  3) küsida taotlejalt esitatud andmete kohta täpsustavaid andmeid ja andmete õigsust tõendavaid dokumente;
  4) teha esitatud andmete ja dokumentide õigsuse kontrollimiseks päringuid välisriigi asutustele;
  5) teha koostööd Eesti ENIC/NARIC keskuse ning vastava kutse- või eriala asjatundjatega.

  (3) Terviseamet teeb otsuse kvalifikatsiooni võrdlemise tulemuse kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul ning teavitab taotlejat otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 3.  Arsti ja hambaarsti kvalifikatsiooni vastavus Eestis nõutavale

  Arsti ja hambaarsti kvalifikatsioon loetakse vastavaks, kui taotleja vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  1) on läbinud vastavalt arsti- või hambaarstiõppe, mis vastab kõrgharidusseaduse § 7 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud arsti- ja hambaarstiõppele esitatavatele nõuetele;
  2) on registreerimistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud vastavalt arsti või hambaarstina, välja arvatud juhul, kui registreerimistaotlus on esitatud vähem kui viie aasta jooksul arsti- või hambaarstikutse omandamisest.

§ 4.  Eriarsti ja erihambaarsti kvalifikatsiooni vastavus Eestis nõutavale

  Eriarsti kvalifikatsioon loetakse vastavaks, kui taotleja vastab käesoleva määruse § 3 punktis 1 nimetatule ning kõigile järgmistele tingimustele:
  1) on läbinud vastavalt arsti- või hambaarsti erialaõppe, mille kestus on samaväärne Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel kehtestatud residentuurile sätestatud nõuetes residentuuri kestusega;
  2) on registreerimistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud vastavalt eriarsti või erihambaarstina, välja arvatud juhul, kui registreerimistaotlus on esitatud vähem kui viie aasta jooksul eriala omandamisest.

§ 5.  Õe kvalifikatsiooni vastavus Eestis nõutavale

  Õe kvalifikatsioon loetakse vastavaks, kui taotleja vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  1) on läbinud õeõppe, mis vastab kõrgharidusseaduse § 5 lõikes 4 sätestatud õppe mahule ja nominaalkestusele ning sama paragrahvi lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud õeõppele esitatavatele nõuetele;
  2) on registreerimistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud õena, välja arvatud juhul, kui registreerimistaotlus on esitatud vähem kui viie aasta jooksul õe kutse omandamisest.

§ 6.  Eriõe kvalifikatsiooni vastavus Eestis nõutavale

  Eriõe kvalifikatsioon loetakse vastavaks, kui taotleja vastab käesoleva määruse § 5 punktis 1 nimetatule ning kõigile järgmistele tingimustele:
  1) on läbinud koolituse või õppekava, mis on vähemalt samaväärne eriõe kvalifikatsiooni tagava õppekavaga sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 „Õendusabi erialade loetelu” §-s 2 loetletud õendusabi erialal;
  2) on registreerimistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud eriõe kvalifikatsiooni eeldaval ametikohal, välja arvatud juhul, kui registreerimistaotlus on esitatud vähem kui viie aasta jooksul eriõe kvalifikatsiooni omandamisest.

§ 7.  Ämmaemanda kvalifikatsiooni vastavus Eestis nõutavale

  Ämmaemanda kvalifikatsioon loetakse vastavaks, kui taotleja vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  1) on läbinud ämmaemandaõppe, mis vastab kõrgharidusseaduse § 5 lõikes 4 sätestatud õppe mahule ja nominaalkestusele ning sama paragrahvi lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ämmaemandaõppele esitatavatele nõuetele;
  2) on registreerimistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana, välja arvatud juhul, kui registreerimistaotlus on esitatud vähem kui viie aasta jooksul ämmaemanda kutse omandamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json