Teksti suurus:

Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2014, 4

Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded

Vastu võetud 18.07.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 121 lõige 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab metsakorraldustööde tegevusloa taotlemiseks vajalike tehniliste vahendite loetelu ja täpsustatud nõuded.

§ 2.   Metsakorraldustööde tehnilised vahendid

  Metsakorraldustööde tehnilised vahendid on metsakorraldustöödeks vajalik infotehnoloogia tarkvara ning tehniline dokumentatsioon.

§ 3.   Nõuded infotehnoloogia tarkvara kohta

  Metsakorraldustöödeks vajalik infotehnoloogia tarkvara peab võimaldama:
  1) vektorkaardi joonestamist ja teemakaartide koostamist;
  2) metsamajandamiskava koostamist vastavalt keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” peatükis 6 esitatud nõuetele;
  3) Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a määruse nr 209 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus” §-s 6 esitatud nõuetele vastavate korrektsete metsainventeerimisandmete esitamist metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse (edaspidi metsaregister).

§ 4.   Tehnilise dokumentatsiooni kohta esitatavad nõuded

  (1) Metsakorraldustööde tehniline dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt:
  1) välitööde juhendit koos selles viidatud tabelite, blankettide ja muude abimaterjalidega;
  2) metsamajandamiskava näidist või asjaomaseid infotehnoloogilisi rakendusi, mis vastavad § 3 punktis 2 viidatud nõuetele.

  (2) Metsamajandamiskava näidis esitatakse paberil või digitaalkujul. Digitaalkujul esitatavad metsainventeerimisandmed peavad vastama Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga kehtestatud ning Keskkonnaagentuuri veebilehel avaldatud metsaregistri andmeformaadile.

§ 5.   Tehniliste vahendite nõuetele vastavuse tõendamine

  Loa taotleja on kohustatud tõendama tehniliste vahendite omandi- või kasutusõigust ning vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json