Teksti suurus:

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2014, 6

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.07.2014 nr 47

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 241 lõike 5 alusel.

1. peatükk Andmekogu eesmärk, selle pidamine ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 1.   Andmekogu eesmärk

  (1) Andmekogu eesmärk on tagada Tööinspektsiooni ülesannete täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus järelevalvetegevuse planeerimiseks, töövaidluste menetlemiseks, töökeskkonna olukorra hindamiseks ning töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase ennetustöö kavandamiseks.

  (2) Andmekogu kasutatakse:
  1) Tööinspektsiooni järelevalvetegevuse planeerimiseks, operatiivseks juhtimiseks ja ülesannete täitmiseks;
  2) töövaidluste menetlemiseks, põhjuste väljaselgitamiseks ja rakenduspraktika kujundamiseks;
  3) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase tegevusega seotud ametkondade koostööks;
  4) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhetealaseks ennetustööks, ohtlike tegevusalade ning töö- ja ametikohtade väljaselgitamiseks.

  (3) Andmekogu nimetus on töökeskkonna andmekogu.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

§ 2.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed, paberil menetlustoimikud ja andmekogu arhiiv.

§ 3.   Andmekogu turvaklass

  Andmekogu turvaklass on K2T1S2.

§ 4.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed:
  1) tööandja kohta;
  2) tööõnnetuse kohta;
  3) kutsehaigestumise kohta;
  4) tööst põhjustatud haigestumise kohta;
  5) tööandja juurde tehtud külastuse kohta;
  6) töökeskkonna kontrolli kohta;
  7) töösuhete kontrolli kohta;
  8) sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli kohta;
  9) järelkontrolli kohta;
  10) sihtkontrolli kohta;
  11) isikukaitsevahendite (turujärelevalve) kontrolli kohta;
  12) uue ja rekonstrueeritud ehitise ülevaatamise kohta;
  13) tuvastatud rikkumiste kohta;
  14) sunniraha kohta;
  15) väärteomenetluse kohta;
  16) taotletud nõusolekute kohta;
  17) tööandja teatiste kohta;
  18) töövaidlusasjade kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete täpne loetelu on esitatud määruse lisas.

§ 5.   Andmekogusse andmete esitajad

  (1) Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) töötaja ja tööandja töövaidlusasja algatamisel või teate saatmisel;
  2) tööandja õigusaktide alusel;
  3) Tööinspektsioon õigusaktide alusel;
  4) arst töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel.

  (2) Andmekogusse saadakse andmeid järgmistelt andmekogudelt ja andmeandjatelt:
  1) äriregister;
  2) rahvastikuregister;
  3) Maksu- ja Tolliamet;
  4) liiklusregister;
  5) majandustegevuse register;
  6) aadressiregister;
  7) e-toimik.

§ 6.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  Teate saamisel kannab Tööinspektsioon andmed andmekogusse teate saabumise päeval või sellele järgneval tööpäeval.

§ 7.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Sotsiaalministeeriumi vahenditest.

2. peatükk Andmekogu õiguslik tähendus, kaitse ja säilimine 

§ 8.   Andmete muutmine, parandamine ja kustutamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed paberil või digitaalselt. Kui andmete esitaja on teadlik esitatud andmete puudustest, teavitab ta sellest vastutavat töötlejat viivitamata.

  (2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõiged andmed või teda teavitatakse ebaõigetest andmetest, on ta kohustatud pärast asjaolude kontrollimist andmed parandama või kustutama viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamise päevast arvates.

§ 9.   Arvestuse pidamine

  Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse ning andmekogus andmete muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.

§ 10.   Andmete säilitamine

  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ettenähtud tähtajale. Muid andmekogu andmeid ja alusdokumente säilitatakse vastavalt vastutava töötleja dokumentide loetelus määratud tähtaegadele.

§ 11.   Andmekogu andmete õigsus ja õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogus olevatele andmetele vastutab vastutav töötleja.

  (3) Andmekogu andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 12.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs ja andmekogust väljastatakse andmeid kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel on juurdepääs andmekogus sisalduvatele andmetele vastavalt tööülesannetest tulenevale vajadusele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (3) Vastutav töötleja väljastab andmekogust andmeid kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 agregeeritud kujul vastavalt teostatud päringutele. Andmekogu vastutav töötleja peab juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise kohta arvestust.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid teaduse ja sotsiaaluuringute tegemise eesmärgil vastutava töötleja nõusolekul ning kujul, mis ei võimalda andmesubjekti otsest ega kaudset tuvastamist. Andmete väljastamisest keeldumisel esitatakse teabenõudjale põhjendus.

  (5) Lõikes 4 sätestatud juhtudel andmete väljastamisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti otsest või kaudset tuvastamist, sõlmitakse andmete saaja ja vastutava töötleja vahel väljastatavate andmete kaitseks leping, milles sätestatakse väljastatavate andmete koosseis ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Andmekogust väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutusel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine.

  (7) Vastutav töötleja tagab veebilehe kaudu avalikkusele juurdepääsu andmekogu andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

§ 13.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb Andmekaitse Inspektsioon.

3. peatükk Andmekogu likvideerimine 

§ 14.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjakohane akt.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Töökeskkonna andmekogusse kantavate andmete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json