Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2019, 2

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Vastu võetud 18.07.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „tegelikku ja püsivat”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja peab kavandama oma tegevused äriplaanis selliselt, et ta vastaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

4) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punkti c kohaselt kindlasummalise maksena.”;

5) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1.2” tekstiosaga „1.3”;

6) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „ning § 2 lõikes 7 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate”;

7) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vastata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;”;

8) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „on” sõnadega „igal majandusaastal”;

9) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „on” sõnadega „igal majandusaastal”;

10) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „osaniku või aktsionäri vahetumise korral vastab uus osanik või aktsionär või juhatuse liige” tekstiosaga „osaniku, aktsionäri või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik, aktsionär või juhatuse liige”;

11) paragrahvi 14 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad „kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

12) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 14 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ja kulude abikõlblikkuse”;

14) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json