Teksti suurus:

Tallinna Vangla põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2019, 9

Tallinna Vangla põhimäärus

Vastu võetud 06.12.2001 nr 92
RTL 2001, 133, 1929
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2002RTL 2002, 148, 216201.01.2003
12.01.2004RTL 2004, 6, 6401.02.2004
06.10.2004RTL 2004, 133, 204701.11.2004
24.11.2005RTL 2005, 115, 179009.12.2005
19.09.2007RTL 2007, 74, 127401.10.2007
14.12.2007RTL 2007, 98, 163201.01.2008
16.05.2008RTL 2008, 43, 58801.06.2008
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
19.03.2010RTL 2010, 14, 26501.04.2010
16.08.2010RT I 2010, 58, 39622.08.2010
29.11.2010RT I, 03.12.2010, 306.12.2010, rakendatakse 01.12.2010
10.02.2011RT I, 16.02.2011, 219.02.2011, rakendatakse 15.02.2011
17.05.2011RT I, 20.05.2011, 401.06.2011
18.04.2012RT I, 27.04.2012, 101.06.2012
21.09.2012RT I, 26.10.2012, 101.01.2013
12.03.2013RT I, 15.03.2013, 2318.03.2013
23.12.2013RT I, 29.12.2013, 3601.01.2014
07.02.2014RT I, 12.02.2014, 1115.02.2014
22.04.2014RT I, 25.04.2014, 428.04.2014, osaliselt 01.05.2014
22.12.2014RT I, 29.12.2014, 6201.01.2015
12.02.2016RT I, 18.02.2016, 121.02.2016, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
12.04.2016RT I, 21.04.2016, 224.04.2016, osaliselt 01.05.2016 ja 01.06.2016
23.11.2018RT I, 28.11.2018, 101.12.2018
08.05.2019RT I, 15.05.2019, 115.06.2019, osaliselt 01.10.2019
18.07.2019RT I, 23.07.2019, 101.08.2019, osaliselt 30.11.2019
19.07.2019RT I, 23.07.2019, 1701.08.2019

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.
[RT I, 15.03.2013, 23 - jõust. 18.03.2013]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

  (2) Tallinna Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on eelvangistusosakond ja struktuuriüksusena avavangla.
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

  (3) Oma ülesannete täitmisel esindab vangla riiki.

  (4) Vanglal on oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

  (5) Vangla kulud kaetakse riigieelarvest. Vangla eelarve kinnitab justiitsminister.

  (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (7) Vangla asub postiaadressil Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harju maakond. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, märgitakse struktuuriüksuse asukoht struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 2.   Vangla ülesanded

  (1) Vangla ülesanded on:
  1) korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kinnipidamine,
  11) korraldada kriminaalhooldust, välja arvatud alaealiste ja noorte kriminaalhooldust;
[RT I, 23.07.2019, 17 - jõust. 01.08.2019]
  12) korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate saatmine;
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.06.2016]
  2) suunata kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused õiguskuulekale käitumisele;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  21) kavandada kinnipeetava ja kriminaalhooldusaluse karistuse täideviimine;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  3) tagada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervislik eluruum, toit ja riietus;
  4) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamine;
  5) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele sotsiaalhoolekanne, huvialategevus ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate ja vahistatute usuliste vajaduste rahuldamine;
  6) suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele;
  7) tagada kinnipeetavate tööhõive;
  71) tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus;
  8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]
  9) korraldada vanglas jälitustegevust;
  10) koguda vangla tegevust kajastavaid statistilisi andmeid ja esitada asjakohaseid aruandeid;
  101) koordineerida vanglaametnike väljaõppe korraldust vanglates;
[RTL 2009, 58, 859 - jõust. 20.07.2009]
  11) majandada vanglale vallata antud riigivara;
  111) korraldada eelkoolitust;
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016]
  112) [Kehtetu - RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 21. novembrist.]
  12) täita muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

§ 21.   Sissemaksed vanglaametniku vabatahtlikku pensionifondi

  (1) Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemakseid, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vanglaametnikuna vähemalt seitse aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016]

  (2) Sissemaksete suurus on 15 protsenti vanglaametnikule vangla poolt kalendrikuu eest töötasuna makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast, kuid kõige rohkem 6000 eurot kalendriaastas. Sissemaksed arvutatakse ja tehakse samas korras töötasu maksmisega. Sissemaksete vähendamine toimub avaliku teenistuse seaduses sätestatud töötasude vähendamise regulatsiooniga samas korras.

  (3) Vangla teavitab vanglaametnikku sissemakse saamise õiguse tekkimisest ja vajadusest esitada vanglale vanglaametniku eest sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  (4) Tagasiulatuvalt sissemakseid ei tehta.
[RT I, 26.10.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Vangla direktor

  (1) Vanglat juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

  (2) Vangla direktor:
  1) juhib vahetult või direktori asetäitjate kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  2) vastutab vangla tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning tagab vangla ülesannete tulemusliku täitmise, samuti vangla arendamise ja vangla struktuuriüksuste häireteta töö;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla teenistujaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid vangla töötajatega;
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]
  4) edutab teenistujaid, kelle ametissenimetamine on tema pädevuses, teostab nende tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet ning kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  5) tagab vangla teenistujate täiendusõppe korraldamise;
  6) [kehtetu - RTL 2010, 14, 265 - jõust. 01.04.2010]
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi, mis on kohustuslikud vangla teenistujatele ning kinnipeetavatele ja vahistatutele;
  8) esindab vanglat asutuse juhina;
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]
  9) esitab Justiitsministeeriumile ettepanekuid vangla töö korraldamiseks;
[RT I, 15.05.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]
  10) tagab vanglale eraldatud eelarveraha säästliku ja sihipärase kasutamise vastavalt õigusaktidele ja Justiitsministeeriumi korraldustele;
[RT I, 15.05.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]
  11) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  12) kinnitab vangla iga-aastase tööplaani;
  13) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (3) Vangla direktor esindab vanglat kohtus haldusasjades. Vangla direktor esindab riiki kohtus tsiviilasjades ning tsiviilkostjana kriminaalasjades, mis on seotud vangla ülesannete täitmisega. Vangla direktor võib anda esindamiseks volitusi vangla ametnikule ja töötajale.
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.   Vangla direktori asetäitja

  (1) Vangla koosseisus olevate direktori asetäitjate arvu määrab justiitsminister.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (11) Direktori asetäitja:
  1) juhib talle vahetult alluvate osakondade ja üksuste tööd;
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele, üksuste juhtidele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 41.   Relvastatud üksuse juht
[Kehtetu - RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 42.   Väljaõppe juht
[Kehtetu - RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 5.   Vangla direktori ja vangla direktori asetäitja asendamine

  (1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]

  (2) Direktori asetäitjate äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]

  (3) Direktori asetäitja äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud teenistuja.
[RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 6.   Vangla struktuur
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (1) Vangla struktuuri kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad.
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

  (2) Vangla osakonnad on:
  1) [kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]
  2) teabe- ja uurimisosakond;
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]
  3) järelevalveosakond;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  4) finants- ja majandusosakond;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  5) [kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]
  6) meditsiiniosakond;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  7) Ida-Harju kriminaalhooldusosakond;
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]
  8) Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond;
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]
  9) Pärnu kriminaalhooldusosakond.
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

  (3) Vangla üksused on:
  1) avavangla;
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]
  2) esimene üksus;
  3) teine üksus;
  4) kolmas üksus;
  5) neljas üksus;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  51) viies üksus;
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016]
  6) saateüksus.
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

  (4) Vangla valdkonnapõhised teenistuskohad on järgmistes valdkondades:
  1) [kehtetu - RT I, 23.07.2019, 1 - jõust. 30.11.2019]
  2) personal;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  3) õigus;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  4) kantselei;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  5) sisekontroll;
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]
  6) taasühiskonnastamine.
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

§ 61.   Kriminaalhooldusosakonna asukoht ja jagunemine
[Kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

§ 62.   Kriminaalhooldusosakondade tööpiirkonnad
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

  (1) Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna ja Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Harju maakond.

  (2) Pärnu kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Hiiu maakond, Saare maakond, Rapla maakond ja Järva maakond.

  (3) Kriminaalhooldusosakonnal on piirkondlikud esindused. Kriminaalhooldusosakonna esinduste asukoht sätestatakse osakonna põhimääruses.
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 8.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 9.   Vastuvõtu- ja arvestusosakond
[Kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1632 - jõust. 01.01.2008]

§ 11.   Teabe- ja uurimisosakond
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

  Teabe- ja uurimisosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada kinnipeetavate ja vahistatute õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust.
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

§ 12.   Järelevalveosakond

  Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist ja valvet, vanglaväliseid erakorralisi saatmisi ja koos üksustega vanglasiseseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi ning nende vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist.
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

§ 13.   Finants- ja majandusosakond

  Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on hoolitseda kinnipeetavate ja vahistatute eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuse eest, korraldada kinnipeetavate isikuarve pidamist, korraldada kinnipeetavate tööhõivet, korraldada vangla transporditeenindust, säästlikku majandamist ning vangla ehitiste hooldamist ja remontimist, tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.
[RT I, 15.05.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

§ 14.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 15.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 16.   Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujad
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

  Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujate põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust ja raamatukoguteenuse osutamist, hinnata kinni peetavate isikute kriminogeenseid riske ning suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 17.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 171.   Haigla
[Kehtetu - RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010, rakendatakse 01.12.2010]

§ 172.   Meditsiiniosakond

  Meditsiiniosakonna põhiülesanne on korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamist.
[RTL 2007, 74, 1274 - jõust. 01.10.2007]

§ 18.   Vangistusosakond
[Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 181.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 19.   Üldosakond
[Kehtetu - RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 191.   Kriminaalhooldusosakond

  Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

§ 192.   Avavangla

  Avavangla põhiülesanne on korraldada avavangistuses viibivate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 193.   Esimene üksus

  Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute eelvangistuse ja kinnipeetavate vangistuse täideviimist ning nende järelevalvet.
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016]

§ 194.   Teine üksus

  Teise üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute eelvangistuse ja kinnipeetavate vangistuse täideviimist ning nende järelevalvet.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 195.   Kolmas üksus

  Kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute eelvangistuse ja kinnipeetavate vangistuse täideviimist ning nende järelevalvet.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 196.   Neljas üksus

  Neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute eelvangistuse ja kinnipeetavate vangistuse täideviimist ning nende järelevalvet.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]

§ 197.   Viies üksus

  Viienda üksuse põhiülesanne on korraldada naissoost kinnipeetavate vangistuse ja vahistatute eelvangistuse täideviimist ning kinnipeetavate järelevalvet.
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016]

§ 198.   Relvastatud üksuse valdkonna teenistujad
[Kehtetu - RT I, 23.07.2019, 1 - jõust. 30.11.2019]

§ 199.   Personalivaldkonna teenistujad
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.06.2016]

  (1) Vangla koosseisus on väljaõppe juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
  1) arendada ja koordineerida vanglaametnike praktilise väljaõppe ja täiendusõppe korraldust vanglates;
  2) viia läbi erialaseid koolitusi vanglaametnikele;
  3) juhtida vahetult väljaõppeala peaspetsialisti tööd.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Personalivaldkonna muude teenistujate põhiülesanded on korraldada vangla värbamistegevust, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, teenistujate teenistussuhete korrektne vormistamine, juhtkonna personalialane nõustamine, koordineerida vangla teenistujate arendamist, nende väljaõpet, täiendusõpet, koolituste ja hindamise korraldamist.
[RT I, 28.11.2018, 1 - jõust. 01.12.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 21. novembrist.]

§ 1910.   Õiguse valdkonna teenistujad
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016 - muudetud paragrahvi number 19.9 numbriks 19.10]

  Õiguse valdkonna teenistujate põhiülesanded on tagada vanglas koostatavate dokumentide õiguslik korrektsus, teenistujate õigusalane nõustamine, esindada vanglat kohtus ja arendada vangla õiguspraktikat.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 1911.   Kantselei valdkonna teenistujad
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016 - muudetud paragrahvi number 19.10 numbriks 19.11]

  Kantselei valdkonna teenistujate põhiülesanne on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ja isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.
[RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 01.05.2014]

§ 1912.   Sisekontrolli valdkonna teenistujad
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016 - muudetud paragrahvi number 19.11 numbriks 19.12]

  Sisekontrolli valdkonna teenistujate põhiülesanded on vanglas töötavate ametnike ja töötajate poolt toimepandavate õiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ning menetlemine.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 1913.   Saateüksus
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016 - muudetud paragrahvi number 19.12 numbriks 19.13]

  Saateüksuse põhiülesanne on korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate vangla- või arestimajavälist saatmist.
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

§ 20.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

  (2) Osakonnajuhataja:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  4) annab aru osakonna tegevusest;
  5) esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;
  7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb osakonna teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
  9) täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 201.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 21.   Osakonna põhimäärus

  Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.
[RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 211.   Üksuse juht

  (1) Üksust juhib üksuse juht, kes tagab üksusele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise.

  (2) Üksuse juht:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab üksuse teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib üksuses koostatud dokumendid ja annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi;
  4) annab aru üksuse tegevusest;
  5) esindab üksust ning annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse, üksuse teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb üksuse teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
  9) täidab muid üksuse põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 212.   Üksuse põhimäärus

  Üksuse täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning üksuse juhi asendamine sätestatakse üksuse põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 213.   Valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate täpsemad ülesanded, juhtimine ja töökorraldus

  Paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud valdkonnapõhiselt liigitatud teenistujate vahetu alluvus sätestatakse ametijuhendis. Vajaduse korral täpsustatakse seal ka muid töökorralduslikke küsimusi.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 22.   Vangla pitsat ja sümboolika
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Vanglal on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „TALLINNA VANGLA”. Pitsati kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

  (2) Vanglal on oma nimetusega dokumendiplangid. Vangla osakonnal ja üksusel võib olla oma nimetusega dokumendiplank, kui see on ette nähtud osakonna või üksuse põhimääruses. Dokumendiplankide kasutamise kord määratakse kindlaks asjaajamiskorras.

  (3) Vangla kasutab väikest riigivappi vangla dokumendiplangil, uksesildil ja muudel olulistel infokandjatel riigivapi seaduses sätestatud juhtudel ning kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega.

  (4) Vanglateenistuse vappi võib kasutada kujunduselemendina vangla kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega.

  (5) Vanglal on oma tekstembleem (lisa). Vangla tekstembleemil on sõnad „Tallinna Vangla” ja vanglateenistuse vapist tuletatud lõvikujutis. Tekstembleemi värvitoonid on rahvusvahelise värvitabeli järgi Pantone 456 ja must.

  (6) Valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhise rakendamiseks võib Justiitsministeerium anda vanglale kohustuslikke juhiseid.
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

§ 221.   Infokandjate kasutamine

  Infokandjaid, mis olid olemas enne 1. jaanuari 2015. a, võib kasutada kuni nende lõppemiseni.
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

§ 23.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Lisa Tallinna Vangla tekstembleem
[RT I, 29.12.2014, 62 - jõust. 01.01.2015]

/otsingu_soovitused.json