Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2019, 17

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.07.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2, § 13 lõike 2 ja vangistusseaduse § 105 lõike 2, § 1363 ning § 147 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 „Kriminaalhooldusametniku täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ning tööülesannete loetelu, mille täitmisel ei pea ametnikul olema vastavat rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust” muutmine

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruses nr 37 „Kriminaalhooldusametniku täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ning tööülesannete loetelu, mille täitmisel ei pea ametnikul olema vastavat rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Kriminaalhooldusametniku täiendavad kvalifikatsiooninõuded

Kriminaalhooldusametniku, vanemkriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusosakonna juhataja täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
1) nõuded haridusele;
2) nõuded erialasele töökogemusele;
3) nõuded võõrkeeleoskusele.”;

2) paragrahvi 2 pealkirjast jäetakse välja tekstiosa „(sh vanemkriminaalhooldusametniku) ja kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuetele vastavaks hariduseks loetakse rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus, mis on omandatud riiklikult akrediteeritud õppekava alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrusega nr 178 „Kõrgharidusstandard” kehtestatud õppekavagruppidele järgmiselt:
1) sisekaitse õppekavagrupi korrektsiooni õppekava;
2) sotsiaalteaduste õppekavagrupi sotsioloogia või sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava;
3) sotsiaalteenuste õppekavagrupi õppekava, välja arvatud sotsiaalse ettevõtluse ja tervisejuhi õppekava;
4) psühholoogia õppegrupi õppekavad;
5) õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppegrupi õppekavad;
6) õiguse õppegrupi õppekavad.”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Nõuetele vastavaks hariduseks loetakse iga rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus, kui lisaks sellel erialal nõutavale õppekavale on omandatud vähemalt 18 Euroopa ainepunkti (EAP) ulatuses (kokku 468 tundi, mis sisaldab auditoorset ja iseseisvat tööd) järgmistele kirjeldustele vastavaid õppeaineid:”;

5) paragrahvi 2 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Lõikes 3 nimetatud õppeainetest peavad olema esindatud kõik. Iga nimetatud aine peab olema omandatud vähemalt 1,5 EAP ulatuses.”;

6) paragrahvi 2 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad „vaba- või valikainete” sõnaga „õppeainete”;

7) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „1 AP” tekstiosaga „1,5 EAP”;

8) määrust täiendatakse §-dega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

§ 31. Nõuded kriminaalhooldusametniku töökogemusele

Kriminaalhooldusametniku töökogemusele esitatavad nõuded on järgmised:
1) vanemkriminaalhooldusametnikul vähemalt 8 kuud töökogemust kriminaalhooldusametniku või kriminaalhooldusosakonna juhatajana koos katseaja eduka läbimisega kolme aasta jooksul enne vanemkriminaalhooldusametniku ametikohale nimetamist;
2) kriminaalhooldusosakonna juhatajal Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 114 „Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded” § 3 lõikes 2 sätestatud töökogemus.

§ 32. Nõuded kriminaalhooldusametniku võõrkeeleoskusele

Kriminaalhooldusametniku võõrkeeleoskusele esitatavad nõuded on järgmised:
1) kriminaalhooldusametnikul ühe võõrkeele oskus tasemel B2 koos ametialase sõnavara valdamisega;
2) vanemkriminaalhooldusametnikul ühe võõrkeele oskus tasemel B2 koos ametialase sõnavara valdamisega ning teise võõrkeele oskus tasemel B1 koos ametialase sõnavara valdamisega;
3) kriminaalhooldusosakonna juhatajal kahe võõrkeele oskus tasemel B2 koos ametialase sõnavara valdamisega.”;

9) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” § 2 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „kriminaalhooldust” sõnadega „, välja arvatud alaealiste ja noorte kriminaalhooldust”.

§ 3.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” § 2 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „kriminaalhooldust” sõnadega „, välja arvatud alaealiste ja noorte kriminaalhooldust”.

§ 4.  Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruses nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud).

§ 5.  Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” muutmine

Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” § 62 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Vormiriietusel võib kanda rinnamärke. Vormiriietusel lubatavate rinnamärkide loetelu ning kandmise korra kehtestab Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler.”.

§ 6.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) korraldada kriminaalhooldust ning üle-eestiliselt alaealiste ja noorte kriminaalhooldust;”;

2) paragrahvi 143 täiendatakse pärast sõnu „ning valvata” sõnaga „üle-eestiliselt”;

3) paragrahvi 161 täiendatakse pärast sõna „kriminaalhooldusaluste” sõnadega „, välja arvatud alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2019. aastal.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes

/otsingu_soovitused.json