Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2021, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” muutmine

Vastu võetud 21.07.2021 nr 46

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruses nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) uue majutusettevõtja, spaa ja veekeskuse, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja toetus.”;

2) paragrahv 7 lõike 5 punktis 1, § 7 lõikes 7, § 8 lõike 5 punktis 1, § 8 lõikes 7, § 9 lõike 5 punktis 1, § 9 lõikes 7, § 10 lõike 5 punktis 1, § 10 lõikes 7, § 12 lõike 5 punktis 1, § 12 lõikes 7, § 13 lõike 5 punktis 1 ja § 13 lõikes 7 asendatakse sõnad „2021. a veebruari eest tasutud” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile esitatud 2021. a veebruari eest tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonil deklareeritud”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi kohaselt ettevõtjale arvutatud toetusele liidetakse juurde 7/92 toetuse summast, kui ettevõtja valdab § 4 punktis 3 sätestatud Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Uue majutusettevõtja, spaa ja veekeskuse, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja toetus

(1) Käibemaksukohustuslasest juriidilisest isikust majutusettevõtja, spaa ja veekeskus, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja, kes on esmakordselt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareerinud käivet perioodi jaanuar 2020. a kuni veebruar 2021. a jääva kuu eest, võib toetust taotleda, kui ta on nende kuude eest, mil ta on Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareerinud käivet, teinud tööjõumaksude väljamakse nimetatud kuude aritmeetilise keskmisena vähemalt 800 eurot kuus.

(2) Lõikes 1 nimetatud majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui majutusettevõtjal või spaal ja veekeskusel puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot.

(3) Lõikes 1 nimetatud toitlustusettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui toitlustusettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot.

(4) Lõikes 1 nimetatud reisiettevõtja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui reisiettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot.

(5) Lõikes 1 nimetatud nõupidamiste ja messide korraldaja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui nõupidamiste ja messide korraldajal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot.

(6) Lõikes 1 nimetatud sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui sõitjate muud maismaavedu teostaval ettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot.

(7) Lõikes 1 nimetatud jaekaubanduse ettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kahega. Kui jaekaubanduse ettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 2000 eurot.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõigete 2–6 kohaselt arvestatud toetuse suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt arvestatud toetuse suurus on väiksem kui 2000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 2000 eurot.

(10) Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetusele liidetakse juurde 7/92 toetuse summast, kui ettevõtja valdab § 4 punktis 3 sätestatud Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini.”;

5) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse sõnade „toetuse suuruse” järel sõnaga „ning”;

6) paragrahvi 14 lõikes 3 ja paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse arv „13” arvuga „131”;

7) määrust täiendatakse 6. peatükiga järgimises sõnastuses:

6. peatükk
Määruse rakendamine

§ 23. Rakendussätted

(1) Määruse § 7 lõike 5 punkti 1, § 7 lõike 7, § 7 lõike 11, § 8 lõike 5 punkti 1, § 8 lõike 7, § 9 lõike 5 punkti 1, § 9 lõike 7, § 10 lõike 5 punkti 1, § 10 lõike 7, § 12 lõike 5 punkti 1, § 12 lõike 7, § 13 lõike 5 punkti 1 ja § 13 lõike 7 2021. aasta juulis vastuvõetud redaktsiooni kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 25. aprillist 2021. a.

(2) Lõikes 1 nimetatust tulenevalt uuendab EAS enne nimetatud redaktsioonide vastuvõtmist esitatud taotluste menetlused ilma taotleja täiendava taotluseta, muudab vajadusel taotluse rahuldamise otsuseid ja kannab toetuse saanud ettevõtjatele täiendava toetuse 25 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.

(3) Määruse 2021. aasta juulis vastuvõetud redaktsiooni alusel avatud taotlusvoorust toetuse taotlemisele ei kohaldata §-e 7–13.”.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Kristi Talving
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json