Teksti suurus:

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2021, 2

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Vastu võetud 16.07.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 419 lõike 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 2071 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 25. juuni 2004 määruses nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kriminaalhoolduse infosüsteemis” sõnadega „kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogus”;

3) paragrahvi 5 punktis 1 asendatakse sõna „kontaktisiku” sõnaga „juhendaja”;

4) paragrahvi 9 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „lisas 2 või 3 olevale”;

5) paragrahvi 12 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „tööandja” sõnaga „juhendaja”;

6) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldkasuliku töö ajakava koostab kriminaalhooldusametnik jaotuskava järgi ning koostöös või kooskõlastatult kriminaalhooldusaluse ja juhendajaga. Üldkasuliku töö tegemise ajakavas märgitakse:
1) üldkasuliku töö tegija nimi ja kontaktandmed;
2) üldkasuliku töö tegijale määratud töötunnid;
3) üldkasuliku töö tegemise tähtaeg;
4) sooritamata töötundide arv;
5) kriminaalhooldusametniku nimi ja kontaktandmed;
6) tööandja nimi;
7) juhendaja nimi ja kontaktandmed;
8) üldkasuliku töö sooritamise ajad kuupäeva ja kellaaja täpsusega;
9) üldkasuliku töö tegija, juhendaja ja kriminaalhooldusametniku allkiri ning kinnitamise kuupäev.”;

7) paragrahvi 121 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Jaotuskavas märgitakse:
1) üldkasuliku töö tegija nimi ja kontaktandmed;
2) üldkasuliku töö tegijale määratud töötunnid;
3) üldkasuliku töö sooritamise tähtaeg;
4) kriminaalhooldusametniku nimi ja kontaktandmed;
5) üldkasuliku töö tundide jaotus aastate ja kuude lõikes;
6) kriminaalhooldusametniku ja üldkasuliku töö tegija allkiri ning kinnitamise kuupäev.”;

8) paragrahvis 13 jäetakse välja sõnad „ja võimaluse”;

9) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud võtma kriminaalhooldusaluselt allkirjastatud seletuse rikkumise kohta ja fikseerima rikkumise, järgides käesoleva määruse § 17 lõikes 11 sätestatut. Vajaduse korral võib kriminaalhooldusametnik võtta kirjalikke selgitusi ka tunnistajatelt.”;

10) paragrahvi 15 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „lisas 5” sõnadega „kriminaalhooldusosakonna poolt”;

11) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

„§ 151. Üldkasuliku töö tundide asendamine

(1) Kriminaalhooldusametnik võib eelneva kokkuleppe alusel lugeda kriminaalhooldusalusele määratud üldkasuliku töö tunnid kuni ühe neljandiku ulatuses tehtuks uue kuriteo toimepanemise riski vähendavates tegevustes osalemisega. Üldkasuliku töö tundide asendamise võimalused arutatakse läbi ajakava koostamisel.

(2) Kriminaalhooldusametnik otsustab kriminaalhooldusaluse riski arvestades, kas tegevusel on kriminaalhooldusaluse jaoks uue kuriteo riski vähendav mõju, millises mahus tuleb tegevus üldkasuliku töö tundide asendamiseks teha ning asendatavate tundide hulga.

(3) Kui kriminaalhooldusalune ei osale riski maandavas tegevuses eelnevalt kokkulepitud mahus, loetakse üldkasuliku töö tunnid tehtuks mahus, kui kaua tegevuses osaleti.”;

12) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kriminaalhooldusalune hoiab üldkasulikust tööst kõrvale või esinevad §-s 16 nimetatud asjaolud, fikseerib kriminaalhooldusametnik rikkumise, võtab kriminaalhooldusaluselt rikkumise kohta allkirjastatud seletuse ning teeb kriminaalhooldusalusele kirjaliku hoiatuse.”;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Rikkumise fikseerimisel märgitakse järgmised andmed:
1) üldkasuliku töö tegija nimi;
2) rikkumise fikseerinud kriminaalhooldusametniku nimi;
3) rikkumise toimumise aeg ja kirjeldus;
4) kriminaalhooldusametniku otsus;
5) rikkumise fikseerimise kuupäev.

(12) Kirjalikus hoiatuses märgitakse:
1) üldkasuliku töö tegija nimi;
2) hoiatuse teinud kriminaalhooldusametniku nimi;
3) toimunud rikkumise kirjeldus;
4) otsus;
5) hoiatuse koostamise kuupäev;
6) kriminaalhooldusametniku ja üldkasuliku töö tegija allkiri.”;

14) paragrahvi 17 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohtule” sõnadega „või prokuratuurile”;

15) paragrahvi 21 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõna „aktid” sõnaga „dokumendid”;

16) paragrahvi 22 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldkasuliku töö lõppemisel edastab kriminaalhooldusosakond vajaduse korral kohtule või prokuratuurile kriminaalhooldusseaduse §-s 301 sätestatud nõuetest lähtudes ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta.

(2) Üldkasuliku töö lõppemisel esitab kriminaalhooldusametnik andmed karistusregistrile karistusregistri seaduses ettenähtud korras.”;

17) määruse lisad 2–7 tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json