Teksti suurus:

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2022, 2

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Vastu võetud 19.07.2022 nr 42

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3 ning § 44 lõigete 4 ja 5, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (ELT L 5, 10.01.2017, lk 1–10), artikli 4 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 30. juuni 2017. a määrust nr 51 „Koolikava toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „2017/40 artikli 4 lõike 1 punktis b” tekstiosaga „2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 (ELT L 5, 10.01.2017, lk 11–19), artikli 3 lõikes 1”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) PRIA teeb taotleja kohta heakskiiduotsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 4 alusel, kui heakskiidutaotlus ja taotleja vastavad komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/40 ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.”;

3) paragrahvi 8 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antav toetuse määr on kuni 15 protsenti nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12–19), I lisas Eestile ettenähtud vahenditest.”;

4) paragrahvis 10 ja § 11 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „esitamise” sõnadega „esitamisele järgneva”;

5) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 10 ja § 11 lõiget 1 kohaldatakse alates 2021. aasta 1. augustist.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Alo Aasma
Halduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json