Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2022, 3

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Vastu võetud 21.07.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 9 ning § 4 lõike 1 punktides 6, 15 ja 16 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „neli” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõik osanikud või aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel infopäeval, mis sisaldas äriplaani koostamise tutvustust ning mis on korraldatud arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi 1.4 „Pikaajalised programmid” raames (edaspidi infopäev).

(11) Lõikes 10 sätestatud infopäeval ei pea osalema, kui füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõik osanikud või aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe aasta jooksul osalenud vähemalt kaheksa akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel täienduskoolitusel, mis sisaldas äriplaani koostamise õpet või omandanud kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viienda taseme või kõrghariduse, mille õppekava sisaldas äriplaani koostamise õpet.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „esimese ja teise” sõnaga „nelja”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „maandamiseks” sõnadega „ning ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „tehakse” tekstiosaga „, ning omatoodetud põllumajandusliku toote ja selle tootmisprotsessi kirjeldus”;

6) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse arv „40 000” arvuga „60 000”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) teave selle kohta, kas on läbitud § 3 lõikes 10 sätestatud infopäev või sama paragrahvi lõikes 11 sätestatud täienduskoolitus;”;

8) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) paragrahvi 3 lõikes 11 sätestatud juhul füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõigi osanike või aktsionäride täienduskoolitusel osalemist tõendav dokument;”;

9) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.”;

10) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „30 protsenti lisas” tekstiosaga „50 protsenti lisa hindamiskriteeriumis 3”;

11) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja viib äriplaanis kavandatud §-s 5 sätestatud toetatavad tegevused ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kusjuures:”;

12) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Alo Aasma
Halduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json