Teksti suurus:

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2022, 4

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” muutmine

Vastu võetud 21.07.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruses nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise leping sõlmitakse mobiilioperaatori esinduses, kontrollib mobiilioperaator taotleja isikusamasust isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8 nimetatud kehtiva dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmete alusel.”;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise leping sõlmitakse elektroonilises keskkonnas, kontrollitakse taotleja isikusamasust dokumendile kantud digitaalset tuvastamist või digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kaudu.

(12) Elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tõendamiseks ettenähtud dokument käesoleva paragrahvi lõike 11 tähenduses on:
1) isikutunnistus;
2) digitaalne isikutunnistus;
3) elamisloakaart;
4) mobiil-ID vormis digitaalne isikutunnistus, mille väljastamisel on taotleja isikusamasust kontrollitud isiklikul ilmumisel.

(13) Kui 7–17-aastase või piiratud teovõimega täisealise taotleja dokumendi taotluse esitab seaduslik esindaja mobiilioperaatori esinduses, kontrollitakse taotleja ja tema seadusliku esindaja isikusamasust isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8 nimetatud kehtiva dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmete alusel.

(14) Kui 7–17-aastase või piiratud teovõimega täisealise taotleja dokumenditaotluse esitab seaduslik esindaja elektroonilises keskkonnas, kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust kehtiva isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse või mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse alusel. Taotleja isikusamasust kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud kehtiva dokumendi alusel.”;

3) paragrahvi 31 lõiked 2–6 ja § 32 tunnistatakse kehtetuks.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json