Teksti suurus:

Koolikava toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2022, 7

Koolikava toetus

Vastu võetud 30.06.2017 nr 51
RT I, 11.07.2017, 2
jõustumine 01.08.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.07.2020RT I, 11.07.2020, 114.07.2020
05.02.2021RT I, 10.02.2021, 101.08.2021
16.07.2021RT I, 20.07.2021, 101.08.2021
19.07.2022RT I, 23.07.2022, 201.08.2022

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3 ning § 44 lõigete 4 ja 5, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (ELT L 5, 10.01.2017, lk 1–10), artikli 4 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise, sellega kaasnevate haridusmeetmete toetuse (edaspidi koos koolikava toetus) raames toetatavad tegevused, sealhulgas pakutavate toodete ja pakkumisega kaasnevate haridusmeetmete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded, kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antava toetuse määr kogu koolikava toetusest ning kaasnevate haridusmeetmete puhul ühe lapse kohta antava koolikava toetuse suurus.

  (2) Koolikava toetust antakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõigete 8 ja 9 kohaselt koostatud ning maaeluministri kehtestatud riikliku strateegiaga „Koolikava rakendamise riiklik strateegia”.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja abikõlblikud tooted

  (1) Haridusasutuses puu- ja köögivilja pakkumise toetust antakse puu- ja köögivilja pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilastele.

  (2) Haridusasutuses piima ja piimatoote pakkumise toetust antakse piima ja piimatoote pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilastele ning kutsekeskharidust omandavatele õpilastele, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

  (3) Kaasnevate haridusmeetmete toetust antakse kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavates tegevustes osalevate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste tegevuste elluviimiseks.

  (4) Haridusasutuses puu- ja köögivilja pakkumise toetust võib taotleda lisas 1 loetletud puu- ja köögiviljade pakkumiseks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 6 loetletud lisanditega toodete pakkumiseks.

  (5) Haridusasutuses piima ja piimatoote pakkumise toetust võib taotleda lisas 2 loetletud piima ja piimatoodete pakkumiseks.

  (6) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 45 lõike 4 alusel arvutatud toetuse määra ulatuses võib puu- ja köögivilja pakkuda koolieelse lasteasutuse lastele ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilastele ning piima ja piimatoodet koolieelse lasteasutuse lastele, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilastele ning kutsekeskharidust omandavatele õpilastele.

  (7) Kaasnev haridusmeede selle määruse tähenduses on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 (ELT L 5, 10.01.2017, lk 11–19), artikli 3 lõikes 1 loetletud tegevus.
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 1 punktis a ja b ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artikli 4 lõike 1 punktides a ja b loetletud kulud.

  (2) Kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavate tegevuste kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Koolikava toetuse taotluse võivad esitada haridusasutus, linna- ja vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse kohta ning puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkuja (edaspidi taotleja).

  (2) Lõikes 1 nimetatud linna- ja vallavalitsus, puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkuja võivad toetust taotleda, kui nad on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 5.   Taotleja heakskiitmine

  (1) Taotleja esitab haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumiseks ning kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavate tegevuste elluviimiseks heakskiidutaotluse.

  (2) Taotleja esitab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artiklis 6 sätestatud heakskiidu saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektroonilise taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) puu- ja köögivilja tarbivate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv;
  7) piima ja piimatooteid tarbivate koolieelse lasteasutuse laste, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilaste ning kutsekeskharidust omandavate õpilaste arv;
  8) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavates tegevustes osalevate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv.

  (3) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitatakse heakskiidutaotlusel iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse, lisaks lõikes 2 loetletud andmetele ka järgmised andmed:
  1) haridusasutuse nimi;
  2) registrikood;
  3) haridusasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) puu- ja köögivilja tarbivate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv;
  7) piima ja piimatooteid tarbivate koolieelse lasteasutuse laste, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilaste ning kutsekeskharidust omandavatele õpilaste arv;
  8) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavates tegevustes osalevate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv.

  (4) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitab ta PRIA-le koos heakskiidutaotlusega iga haridusasutuse kohta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud kirjaliku kokkuleppe.

  (5) PRIA teeb taotleja kohta heakskiiduotsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 4 alusel, kui heakskiidutaotlus ja taotleja vastavad komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/40 ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]

§ 6.   Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse taotlemine

  (1) Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetust võib taotleda kuni viis korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. august – 31. oktoober; 1. november – 31. detsember; 1. jaanuar – 28. veebruar; 1. märts – 31. aprill ning 1. mai – 31. juuli.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse taotlemiseks esitab taotleja lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektroonilise taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) heakskiiduotsuse number ja toetuse taotlusperiood;
  6) puu- ja köögivilja tarbinud koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv;
  7) piima ja piimatooteid tarbinud koolieelse lasteasutuse laste, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilaste ning kutsekeskharidust omandavate õpilaste arv;
  8) õppepäevade arv taotlusperioodil;
  9) abikõlblikud puu- ja köögiviljad, mille kohta toetust taotletakse;
  10) abikõlblik piim ja abikõlblikud piimatooted, mille kohta toetust taotletakse;
  11) jaotatud puu- ja köögivilja kogused kilogrammides;
  12) jaotatud piima ja piimatoodete kogused kilogrammides ja/või liitrites;
  13) abikõlblike puu- ja köögiviljade käibemaksuta kogumaksumus eurodes;
  14) abikõlbliku piima ja abikõlblike piimatoodete käibemaksuta kogumaksumus eurodes.

  (4) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitatakse taotlusel lõike 3 punktides 6–14 sätestatud andmed iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse.

  (5) Kui taotlejaks on põhikool või gümnaasium ja kooli pidaja on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel kehtestanud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, teavitab ta sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

  (6) Kui taotlejaks on kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool, teavitab ta õppeaasta vaheajast või puhkusest PRIA-t õppeaasta alguses.

§ 7.   Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 6 lõigetes 3 ja 4 nimetatud nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) PRIA teeb haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse taotluse rahuldamise otsuse, kui taotlus vastab komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/40 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/39 ning selles määruses sätestatud tingimustele.

§ 8.   Kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlemine

  (1) Kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotleja esitab ajavahemikul 15. oktoobrist kuni 31. oktoobrini PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektroonilise taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) heakskiiduotsuse number;
  6) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse nimetus;
  7) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  8) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavas tegevuses osalevate koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv;
  9) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse eesmärgid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt;
  10) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse kirjeldus;
  11) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse kavandatav tulemus;
  12) kavandatavad käibemaksuta kulud eurodes;
  13) teenuse tellimise korral saadud hinnapakkumused võrreldavas vormis, mis sisaldab pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega ning kavandatava tegevuse või selle osa käibemaksuta maksumust eurodes;
  14) valitud parim hinnapakkumus, mis sisaldab pakkuja nime, kavandatava tegevuse või selle osa nimetust ja kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumust eurodes.

  (2) Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks teenuse või ostab toote, mille maksumus ületab 1000 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust, põhjendab ta seda.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (3) Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks teenuse või ostab toote, mille maksumus ei ületa 1000 eurot, peab ta olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta tehtud valikut.

  (5) Taotleja esitab PRIA-le hinnapakkumuste ärakirjad koos taotlusega.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (6) Kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antav toetuse määr on kuni 15 protsenti nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12–19), I lisas Eestile ettenähtud vahenditest. Kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antava toetuse määr lapse kohta ei tohi ületada 25 eurot õppeaastas.
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]

  (7) Kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse elluviimise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne tegevuse elluviimise alguskuupäeva PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektroonilise teate, mis sisaldab nimetatud tegevuse kohta järgmisi andmeid:
  1) tegevuse nimetus;
  2) tegevuse elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  3) tegevuse elluviimise algus- ja lõppkellaaeg;
  4) tegevuse elluviimise koht;
  5) taotlejapoolne tegevuse elluviija.

  (8) Kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotleja ei tohi olla kaasnevate haridusmeetmete hinnapakkujaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (9) Hinnapakkumused peavad olema saadud isikute käest, kes ei ole omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.
[RT I, 10.02.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

§ 9.   Kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotluse menetlemine

  (1) PRIA kontrollib kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmise tähtpäevast arvates.

  (2) PRIA teeb kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotluse rahuldamise otsuse, kui taotlus vastab komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/40 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/39 ning selles määruses sätestatud tingimustele.

  (3) Kui nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületab nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 5 lõikes 1 sätestatud liikmesriigile eraldatud aastase toetussumma, vähendab PRIA taotlejale määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teeb toetuse vähendamise otsuse. PRIA toimetab taotlejale toetuse vähendamise otsuse ärakirja või väljavõtte kätte kümne tööpäeva jooksul toetuse vähendamise otsuse tegemise päevast arvates.

  (4) Kui PRIA vähendab makstava toetuse suurust võrreldes taotletava toetuse suurusega, esitab taotleja kümne tööpäeva jooksul toetuse vähendamise otsuse kättetoimetamisest arvates parandatud taotluse, milles on arvestatud toetuse määramise otsust. Parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja toetatava tegevuse elluviimiseks väljavalitud teenuseosutajalt uue hinnapakkumuse, mis vastab parandatud pakkumuskutsele. Kui toetatava tegevuse väljavalitud teenuseosutaja loobub uue hinnapakkumuse tegemisest, teeb taotleja uue pakkumuskutse ja leiab uue teenuseosutaja või esitab PRIA-le teate toetuse taotlemisest loobumise kohta.

  (5) PRIA teeb lõikes 4 nimetatud parandatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmise tähtpäevast arvates.

§ 10.   Kaasnevate haridusmeetmete toetuse saamise nõuded

  Kaasnevate haridusmeetmete toetust võib kasutada üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, ja üksnes sellisteks toetatavateks tegevusteks, mis on ellu viidud ja mille eest on tasutud taotluse esitamisele järgneva aasta 31. juuliks.
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022, kohaldatakse alates 2021. aasta 1. augustist.]

§ 11.   Kaasnevate haridusmeetmete rakendamist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Kaasnevate haridusmeetmete toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja taotluse esitamisele järgneva aasta 10. augustiks PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le elektroonilise maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022, kohaldatakse alates 2021. aasta 1. augustist.]
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) kaasnevate haridusmeetmete raames ellu viidud toetatava tegevuse nimetus;
  6) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  7) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavas tegevuses osalenud koolieelse lasteasutuse laste ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilaste arv;
  8) kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavas tegevuses osalenud haridusasutus;
  9) ülevaade kaasnevate haridusmeetmete raames ellu viidud toetatavast tegevusest ja saavutatud tulemustest;
  10) hinnang eesmärkide saavutamisele;
  11) kinnitus teenuseosutajale või toote tarnijale tasumise kohta;
  12) tehtud kulutused ning nende käibemaksuta maksumus eurodes.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja järgmised dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;
  4) vajaduse korral selle isiku väljastatud osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis kaupa.

  (3) Juhul kui kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse elluviimise kulud erinevad taotlusel näidatud kuludest, täpsustab toetuse saaja taotluses esitatud andmeid ning esitab PRIA-le koos maksetaotlusega seletuskirja. Taotleja ei esita maksetaotlusel andmeid uute kulude kohta.

§ 12.   Kaasnevate haridusmeetmete toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Kaasnevate haridusmeetmete toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavad tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb kaasnevate haridusmeetmete toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste maksetaotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

  (3) PRIA teeb kaasnevate haridusmeetmete toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui maksetaotlus ei vasta komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/40 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/39 ning selles määruses sätestatud tingimustele.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Taotleja ja haridusasutus, mille koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilased on tarbinud abikõlblikke puu- ja köögivilju või osalenud kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavas tegevuses ning mille koolieelse lasteasutuse lapsed, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilased ning kutsekeskharidust omandavad õpilased on tarbinud abikõlblikku piima ja abikõlblikke piimatooteid, säilitavad koolikava toetuse taotlemisega seotud dokumente seitse aastat.

  (2) Koolikavas osalev haridusasutus säilitab puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumiste päevade koolitoidu menüüd koos koolikava raames pakutud puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete nimetustega kolm aastat ning esitab need nõudmisel kohapealse kontrolli ajal.

§ 131.   Rakendussätted

  (1) 2020. aastal võib kaasnevate haridusmeetmete toetuse saamiseks tegevusi ellu viia ja nende eest tasuda 30. septembrini.

  (2) 2020. aasta augustis ja septembris ellu viidud tegevuste eest kaasnevate haridusmeetmete toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja § 11 kohase maksetaotluse koos muude nõutud dokumentidega hiljemalt 30. septembriks.

  (3) PRIA teeb lõike 2 kohaselt esitatud maksetaotluse alusel kaasnevate haridusmeetmete toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 15. oktoobriks 2020.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (4) 2021. aastal võib kaasnevate haridusmeetmete toetuse saamiseks tegevusi ellu viia ja nende eest tasuda 30. septembrini.
[RT I, 20.07.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (5) 2021. aasta augustis ja septembris ellu viidud tegevuste eest kaasnevate haridusmeetmete toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja § 11 kohase maksetaotluse koos muude nõutud dokumentidega hiljemalt 30. septembriks.
[RT I, 20.07.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (6) PRIA teeb lõike 5 kohaselt esitatud maksetaotluse alusel kaasnevate haridusmeetmete toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 15. oktoobriks 2021.
[RT I, 20.07.2021, 1 - jõust. 01.08.2021]

  (7) Paragrahvi 10 ja § 11 lõiget 1 kohaldatakse alates 2021. aasta 1. augustist.
[RT I, 23.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2017. a.

Lisa 1 Abikõlblikud puu- ja köögiviljad ning nende arvestuslikud ühekordsed kogused

Lisa 2 Abikõlblik piim ja abikõlblikud piimatooted ning nende toetatavad maksimumkogused õpilase kohta õppepäevas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json