Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude ulatus ja kandmise kord

Teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude ulatus ja kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2011, 6

Teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude ulatus ja kandmise kord

Vastu võetud 29.07.2003 nr 208
RT I 2003, 56, 379
jõustumine 15.08.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
19.08.2011RT I, 23.08.2011, 326.08.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 164 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega sätestatakse teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud) ulatus ja kandmise kord.

§ 2.  Matusekulude ulatus

  (1) Riik kannab matusekulud «Riikliku matusetoetuse seaduse» § 6 lõike 1 alusel Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud matusetoetuse suuruse kuni kahekümnekordses ulatuses.
[RT I, 23.08.2011, 3 - jõust. 26.08.2011]

  (2) Riik kannab välisriigis hukkunud või surnud kaitseväelase Eestisse toomise kulud, kuid nimetatud kulusid ei arvestata lõikes 1 nimetatud matusekulude ulatuse määramisel.

§ 3.  Matusekulude kandmine

  (1) Matusekulud kannab asutus, kus asus kaitseväelase teenistuskoht.

  (2) Kui kaadrikaitseväelase teenistuskoht asus rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuses, rahvusvahelises sõjaväelises õppeasutuses või üksuses või välisriigi sõjalises õppeasutuses, kannab matusekulud asutus, kes kaadrikaitseväelase sinna lähetas.

  (3) Kui kaitseväelase teenistuskoht asus kaitseväe struktuuriüksuses, siis kannab matusekulud Kaitseväe Peastaap.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Otsus matusekulude kandmise kohta

  Paragrahvis 3 nimetatud asutuse juht otsustab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 kalendripäeva jooksul, kaitseväelase teenistust korraldava ülema esitatud arvamuse alusel, kas kaitseväelane hukkus või suri teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal, ning matusekulude kandmise.

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json