Teksti suurus:

Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2016, 7

Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 3
RTL 2007, 7, 117
jõustumine 27.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2007RTL 2007, 18, 27926.02.2007
24.07.2014RT I, 31.07.2014, 303.08.2014
17.08.2016RT I, 23.08.2016, 526.08.2016

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 151 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus

  (1) Vanglaametniku teeneterist (edaspidi teeneterist) ühendab endas kannatust ja lunastust sümboliseerivat risti ning vanglateenistuse vappi (lisa 1). Vanglateenistuse vapp on vasesulamist, hõbetatud ja töödeldud musta kuumemailiga.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (2) Rist on tüübilt Kreeka rist. See valmistatakse vasesulamist ning viimistletakse musta ja valge kuumemailiga. Lõvi on reljeefne ja kullatud. Risti kõrgus on 40 mm.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (3) Risti kantakse 35 mm laiuse muareelindi küljes. Lindi põhitoon on must ning sellel on 2,5 mm laiused valged kandid ja keskel 10 mm laiune kollane (Pantone 116c) triip.

  (4) Teeneteristi lindilõige on vastava teeneteristi lindiga kaetud 10 mm kõrgune ja 35 mm laiune alus.

  (5) Teeneteristi tagumisele poole kantakse teeneteristi järjenumber.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 2.  Vanglaametniku teenistusmedali kirjeldus ja liigid

  (1) Vanglaametniku teenistusmedal (edaspidi teenistusmedal) on ringikujuline, valmistatud vasesulamist ja selle läbimõõt on 35 mm. Teenistusmedali sisse on pressitud Kreeka rist. Risti iga haru vahel on 10-, 15- ja 20-aastase teenistuse eest antaval teenistusmedalil viis kumerat kiirt ning 25-, 30- ja 35-aastase teenistuse eest antaval teenistusmedalil üks tammeleht. Kreeka risti peal on väiksem kollane Kreeka rist, mille sees on must Malta rist. Malta risti peal on vanglateenistuse vapp.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (2) Teenistusmedaleid on kuus järku:
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]
  1) oksüdeeritud teenistusmedal 10 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 2);
  2) hõbetatud teenistusmedal 15 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 3);
  3) kullatud teenistusmedal 20 aasta laitmatu teenistuse eest (teenistusmedali kujutis määruse lisas 4);
  4) kullatud teenistusmedal oksüdeeritud tammelehtedega 25 aasta laitmatu teenistuse eest (lisa 6);
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]
  5) kullatud teenistusmedal hõbetatud tammelehtedega 30 aasta laitmatu teenistuse eest (lisa 7);
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]
  6) kullatud teenistusmedal kullatud tammelehtedega 35 aasta laitmatu teenistuse eest (lisa 8).
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (3) Teenistusmedalit kantakse 35 mm laiuse muareelindi küljes. Lindi põhitoon on kollane (Pantone 116c), seda ääristavad 4 mm laiused mustad triibud ning servades on 3 mm laiused valged kandid.

  (4) Teenistusmedali miniatuurmärk on vasesulamist valmistatud vähendatud teenistusmedali kujutis läbimõõduga 15 mm. Teenistusmedali miniatuurmärki kantakse vormi külge kruvituna.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 3.  Teeneteristi andmise taotlemine

  (1) Teeneteristi andmise taotluse võivad esitada:
  1) Justiitsministeeriumi asekantsler;
  2) vangla direktor.

  (2) Taotlus esitatakse kirjalikult digitaalselt või paberil allkirjastatult. Taotluses märgitakse isiku kohta, kellele teeneteristi andmist taotletakse, järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) asutus, kus isik on teenistuses, ja tema teenistuskoht;
  4) kodakondsus;
  5) varem antud teenetemärgi nimetus, klass ja märgi andmise aeg.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (3) Taotluses märgitakse, millise teene või saavutuse eest taotletakse vanglaametnikule teeneteristi andmist. Kui isik, kellele teeneteristi andmist taotletakse, ei ole vanglaametnik, märgitakse taotluses silmapaistev teene, mis tal on Eesti vanglasüsteemi ees.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (4) Teeneteristi andmise taotlus esitatakse teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile hiljemalt teeneteristi andmise aastale eelneva aasta 20. detsembriks, kui teeneterist antakse kätte vanglateenistuse aastapäeval.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 4.  Teenistusmedali andmise taotlemine

  (1) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotluse esitab Justiitsministeeriumi asekantsler vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (2) Teistele vanglaametnikele teenistusmedali andmise taotlus esitatakse vangla direktori määratud korras vangla direktorile.

  (3) Teenistusmedali andmise taotluses peavad kajastuma vanglaametniku isiku- ja teenistusandmed, sealhulgas andmed distsiplinaarkorras karistatuse kohta ja teenistuses oldud aeg.

  (4) Vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlus esitatakse vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjonile hiljemalt teenistusmedali andmise aastale eelneva aasta 20. detsembriks.
[RTL 2007, 18, 279 - jõust. 26.02.2007]

  (5) Teistele vanglaametnikele teenistusmedali andmise taotluse esitamise tähtaja määrab vangla direktor.

§ 5.  Teeneteristi ja teenistusmedali komisjon

  (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni erialaõppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise taotlused vaatab läbi valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga moodustatud vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali komisjon (edaspidi komisjon).
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (2) Komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku teeneteristi või teenistusmedali andmise kohta taotluse saamisest alates kolme nädala jooksul.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (3) Teeneteristi taotlust läbi vaadates arvestab komisjon järgmisi asjaolusid:
  1) vanglateenistuse kestus;
  2) teenistuskäigu laitmatus;
  3) töö tulemuslikkus;
  4) enesetäiendamise järjepidevus;
  5) eriliselt silmapaistnud tegevus;
  6) silmapaistev teene Eesti vanglasüsteemi ees või
  7) väljapaistvad isiksuseomadused.

  (4) Teenistusmedali taotlust läbi vaadates arvestab komisjon lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaolusid.

§ 6.  Taotluse läbivaatamise erisus

  Taotluse anda teeneterist isikule, kes ei ole vanglaametnik, vaatab läbi Justiitsministeeriumi asekantsler § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud korras.

§ 7.  Teenistusmedali andmise tingimused

  (1) Teenistusmedali võib anda vanglaametnikule, kel on teenistusmedali andmise tähtpäevaks täitunud vähemalt 10, 15, 20, 25, 30 või 35 aastat laitmatut teenistust.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (2) Laitmatu teenistus tähendab ka lõikes 1 nimetatud tähtpäeval kehtiva distsiplinaarkaristuse puudumist.

  (3) Teenistusmedali andmisel arvestatakse teenistusstaaži vangistusseaduse §-s 111 nimetatud ametikohal või teenistust samasugusel ametikohal Eesti Vabariigi Kinnipidamiskohtade Ameti loomisest alates 1991. aasta 16. augustil.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 8.  Teeneteristi ja teenistusmedali andmise otsustamine

  (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni eriala õppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali andmise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Teenistusmedali andmise lõikes 1 nimetamata vanglaametnikule otsustab vangla direktor.

  (3) Teeneteristi ja teenistusmedali andmine vormistatakse kirjalikult ja dokumenti märgitakse teeneteristi või teenistusmedali järjenumber.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 9.  Teeneteristi ja teenistusmedali kätteandmine

  (1) Teeneteristi ning vangla peainspektorile ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni eriala õppejõu ametikohal olevale vanglaametnikule teenistusmedali annab valdkonna eest vastutav minister või tema määratud isik korraliselt kätte pidulikult vanglasüsteemi aastapäeval. Erandjuhtudel, samuti postuumselt, võib teeneteristi anda ka muul ajal.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (2) Teistele vanglaametnikele annab teenistusmedali pidulikult kätte vangla direktor või tema määratud isik vangla aastapäeval või seoses vanglaametniku teenistusest lahkumisega muul ajal.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (3) Postuumselt antud teeneteristi annab valdkonna eest vastutav minister või tema määratud isik kätte autasustatud isiku perekonnaliikmetele või teistele lähedastele isikutele.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 10.  Teeneteristi ja teenistusmedali kandmine

  (1) Teeneteristi ning teenistusmedalit ja selle miniatuurmärki on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

  (2) Isik võib kanda teeneteristi või selle lindilõiget.

  (3) Vanglaametnik kannab viimasena antud teenistusmedalit või selle miniatuurmärki.

  (4) Teeneteristi ja teenistusmedalit kantakse vanglasüsteemi aastapäeval, vangla aastapäeval ja piduliku riikliku, ametkondliku või perekondliku sündmuse puhul.

  (5) Teenistusmedali miniatuurmärki võib kanda vormiriietusel teenistusülesandeid täites.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

  (6) Teenistusmedalit ja miniatuurmärki kantakse vormiriietusel vasakul pool rinnas riiklike teenetemärkide ja vanglaametniku teeneteristi järel ning enne teiste ametkondade ja välismaa aumärke.
[RT I, 23.08.2016, 5 - jõust. 26.08.2016]

§ 11.  Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmine

  (1) Teeneteristi kandmise õiguse võib ära võtta teenistusdistsipliini jämedalt rikkunud, usalduse kaotanud või vääritu teo toimepannud isikult.

  (2) Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmise otsustab valdkonna eest vastutav minister § 3 lõikes 1 nimetatud isiku taotlusel.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 111.  Määruse rakendamine

  (1) Teeneteristi ja teenistusmedalit, millel oleval vanglateenistuse vapil ei ole väikest riigivappi, antakse kuni olemasolevate varude lõppemiseni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teeneteristidele ja teenistusmedalitele ei kohaldata käesoleva määruse § 1 lõiget 5.
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Vanglaametniku teeneterist ja selle lindilõige
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 2 Teenistusmedal 10 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 3 Teenistusmedal 15 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 4 Teenistusmedal 20 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 5 Taotlus vanglaametniku teeneteristi andmiseks
[Kehtetu - RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 6 Teenistusmedal 25 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 7 Teenistusmedal 30 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

Lisa 8 Teenistusmedal 35 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk
[RT I, 31.07.2014, 3 - jõust. 03.08.2014]

/otsingu_soovitused.json