Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja palgamäärade muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2017, 1

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja palgamäärade muudatuste tõttu

Vastu võetud 17.08.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „üldosakond,” sõnaga „kommunikatsiooniosakond,”;

2) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kommunikatsiooniosakond;”;

3) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded

Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
1) kommunikatsiooniteenuste arendamine ning nende nõuetele vastavuse ja mõju hindamine;
2) Häirekeskuse sise- ja väliskommunikatsiooni arendamine, korraldamine ja koordineerimine;
3) Häirekeskuse tegevusvaldkonna sündmuste kommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine;
4) riski- ja kriisikommunikatsiooni arendamine, korraldamine ja koordineerimine.”.

§ 2.   Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 291, neist töökohti 41 ja ametikohti 250, sealhulgas päästeametniku ametikohti 248.”.

§ 3.   Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” muutmine

Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Häirekeskuse päästeteenistujate palgamäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json