Teksti suurus:

Häirekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2017, 2

Häirekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 03.10.2014 nr 43
RT I, 09.10.2014, 10
jõustumine 12.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2015RT I, 27.01.2015, 630.01.2015
21.12.2016RT I, 29.12.2016, 201.01.2017
07.02.2017RT I, 15.02.2017, 118.02.2017, rakendatakse 01.02.2017
18.05.2017RT I, 24.05.2017, 201.06.2017
13.06.2017RT I, 20.06.2017, 201.07.2017
17.08.2017RT I, 23.08.2017, 101.09.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Häirekeskuse staatus

  (1) Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab Häirekeskus riiki.

  (3) Häirekeskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium.

§ 2.   Häirekeskuse eelarve

  (1) Häirekeskusel on oma eelarve. Häirekeskusel on arvelduskontod riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Häirekeskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

  (3) Häirekeskuse eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.

§ 3.   Häirekeskuse aruandekohustuslikkus

  Häirekeskus on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib Häirekeskuse tegevust ning teostab Häirekeskuse üle õigusaktides sätestatud korras järelevalvet.

§ 4.   Häirekeskuse sümboolika

  (1) Häirekeskusel on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Häirekeskuse struktuuriüksusel või selle allüksusel võib olla oma nimetusega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (2) Häirekeskusel on üld- ja kirjaplank, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Häirekeskuse struktuuriüksusel võib olla oma nimetusega üld- ja kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Häirekeskusel on embleem. Embleemi hõbedastest kiirekimpudest koosneval kaheksaharulisel tähel on sinisel sõõril väike riigivapp. Sõõri ümbritseb hõbedaste servadega valge võru, mille ülemisel poolel on hõbedane tekst „HÄIREKESKUS” ning mille alumisel poolel on hõbedased tammelehed ja number „112”. Embleemi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.
[RT I, 27.01.2015, 6 - jõust. 30.01.2015]

  (4) Häirekeskuse embleemi võib kasutada kujunduselemendina Häirekeskuse kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega.

  (41) Häirekeskusel on lipp. Lipul on sinisel väljal Häirekeskuse embleem. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:9. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.
[RT I, 27.01.2015, 6 - jõust. 30.01.2015]

  (5) Häirekeskus kasutab Päästeameti põhimäärusega kehtestatud päästeteenistujate staažimärke.

§ 5.   Hädaabinumber

  Häirekeskusel on hädaabinumber 112.

§ 6.   Häirekeskuse asukoht

  (1) Häirekeskuse postiaadress on Osmussaare 2, 13811 Tallinn.
[RT I, 27.01.2015, 6 - jõust. 30.01.2015]

  (2) Häirekeskuse mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 7.   Häirekeskuse ingliskeelne nimetus

  Häirekeskuse ingliskeelne nimetus on Estonian Emergency Response Centre. Kui kasutatakse Häirekeskuse ingliskeelset nimetust ja samas kohas on inglise keelde tõlgitud riigi nimi „Eesti Vabariik”, võib Häirekeskus ingliskeelsest nimetusest sõna „Estonian” ära jätta.

2. peatükk Häirekeskuse tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 8.   Häirekeskuse tegevusvaldkond

  Häirekeskuse tegevusvaldkond on hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine ja menetlemine.
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

§ 9.   Häirekeskuse ülesanded

  Häirekeskuse ülesanded on:
  1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine, informatsiooni kogumine, abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine, sealhulgas andmete pärimine politsei pädevuses oleva teatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta ning abi väljasaatmine;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  2) Häirekeskuse arengudokumentide väljatöötamine ning ettepanekute tegemine Häirekeskuse tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate ja arengudokumentide, tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine Häirekeskuse tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel;
  3) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud statistiliste andmete kogumine ja analüüsimine;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  4) oma tegevusest ja hädaolukorra vahetust ohust üldsuse teavitamine õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras;
  5) Häirekeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  6) muude Häirekeskuse tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulise teabevahendamisteenuste osutamine, kui selle tegevusega ei takistata põhiülesannete täitmist;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  7) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk Häirekeskuse juhtimine 

§ 10.   Häirekeskuse juht

  (1) Häirekeskust juhib peadirektor.

  (2) Peadirektorile allub vahetult peadirektori asetäitja arenduse alal, üldosakond, kommunikatsiooniosakond, Põhja Keskus, Ida Keskus, Lääne Keskus, Lõuna Keskus ning abi- ja infokeskus.
[RT I, 23.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

  (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.

  (4) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

  (5) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

  (6) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse Häirekeskuse lähetuste korralduse kohaselt.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

§ 11.   Peadirektori pädevus

  (1) Peadirektor:
  1) juhib Häirekeskuse tööd;
  2) vastutab Häirekeskuse tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
  3) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise Häirekeskuses;
  4) juhib vahetult peadirektori asetäitja tööd ja tema kaudu struktuuriüksuste tööd;
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]
  5) sõlmib lepinguid, esindab Häirekeskust ja annab volitusi lepingute sõlmimiseks ning Häirekeskuse esindamiseks;
  6) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Häirekeskuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;
  7) kinnitab Häirekeskuse teenistuskohtade jaotuse ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsuse ja koormuse, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksuste moodustamise ning teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks;
  8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt Häirekeskuse koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud Häirekeskuse töötajatega, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;
  81) otsustab peadirektori asetäitja teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramise;
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]
  9) kinnitab Häirekeskuse struktuuriüksuse põhimääruse ja ametijuhendid;
  10) kinnitab Häirekeskuse arengudokumendid ning sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  11) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Häirekeskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Häirekeskuse eelarve kohta ning valvab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise üle;
  13) otsustab Häirekeskuse valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras;
  14) sõlmib oma pädevuse piires kokkuleppeid välisriikide asjaomaste organisatsioonidega;
  15) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.
28.02.2018 11:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „täitmiseks“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 12.   Häirekeskuse peadirektori asetäitja

  (1) Häirekeskuse koosseisus on peadirektori asetäitja arenduse alal.
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]

  (2) Peadirektori asetäitjale arenduse alal allub arendusosakond.
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]

  (4) Peadirektori asetäitja:
  1) juhib arendusosakonna tööd;
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]
  2) [kehtetu - RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]
  3) teeb peadirektorile ettepanekuid Häirekeskuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks oma vastutusvaldkonnas;
  4) teeb peadirektorile ettepanekuid Häirekeskuse struktuuri ja koosseisu ning oma vastutusvaldkonna kohta;
  5) vastutab talle alluvate allstruktuuriüksuste töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab peadirektorile aru allstruktuuriüksuste tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]
  6) vastutab Häirekeskuse eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbekohase kasutamise eest oma vastutusvaldkonnas;
  7) esindab Häirekeskust peadirektorilt saadud volituste piires;
  8) teeb peadirektorile ettepanekuid ametniku ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks, töötajaga töölepingu sõlmimiseks ja selle lõpetamiseks, palga määramiseks või töötasus kokkuleppimiseks, ergutuste kohaldamiseks, ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks ja distsiplinaarkaristuse määramiseks ning muudes personalialastes küsimustes;
  9) teostab järelevalvet temale alluvate ametnike ja töötajate ülesannete täitmise üle;
  10) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
  11) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.

  (5) Peadirektori asetäitjal on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (6) Peadirektori asetäitja ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendis.
[RT I, 24.05.2017, 2 - jõust. 01.06.2017]

4. peatükk Häirekeskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 13.   Häirekeskuse struktuuriüksused

  (1) Häirekeskuse struktuuriüksused on:
  1) arendusosakond;
  2) üldosakond;
  21) kommunikatsiooniosakond;
[RT I, 23.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]
  3) Põhja Keskus;
  4) Ida Keskus;
  5) Lääne Keskus;
  6) Lõuna Keskus;
  7) abi- ja infokeskus.

  (2) Häirekeskuse struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Häirekeskuse struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (4) Struktuuriüksuse juhi õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks struktuuriüksuse juhi ametijuhendis.

  (5) Häirekeskuse struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistuskohad.

  (6) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistus- või tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis või töölepingus.

§ 14.   Arendusosakonna põhiülesanded

  Arendusosakonna põhiülesanded on:
  1) Häirekeskuse planeerimis- ja arendusalase tegevuse korraldamine;
  2) Häirekeskuse tegevusvaldkonnaga seotud koostöö arendamine ja koordineerimine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja teiste organisatsioonidega;
  3) Häirekeskuse tegevusvaldkonnaga seotud koostöö korraldamine välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  4) Häirekeskuse põhiülesannete täitmiseks ning arengusuundade kavandamiseks vajaliku teabe kogumine, töötlemine ja analüüsimine;
  5) järelevalve teostamine hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemise ja sellega seotud toimingute üle;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  6) uute töövahendite tööprotsessi juurutamise korraldamine ja koordineerimine;
  7) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud personali arendamise vajaduse väljaselgitamine, tuginedes järelevalve ja kvaliteedi hindamise tulemustele;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  8) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud statistiliste andmete kogumine ja analüüsimine.
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

§ 15.   Üldosakonna põhiülesanded

  Üldosakonna põhiülesanded on:
  1) Häirekeskuse eelarve koostamise ja menetlemise korraldamine;
  2) finantsanalüüsi tegemine ja eelarve täitmise jälgimine;
  21) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku teabe ja dokumentide edastamine Häirekeskuse finantsarvestuse teenuse osutajale ning infovahetuse korraldamine;
[RT I, 29.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  3) personali juhtimise põhimõtete väljatöötamine ning nende rakendamise korraldamine;
  4) värbamise ja valiku korraldamine;
  5) koolitustegevuse ja personali arendustegevuse korraldamine;
  6) personalianalüüsi ja planeerimise korraldamine;
  7) personaliarvestuse korraldamine ning personali- ja palgaarvestuseks vajalike andmete edastamine Häirekeskuse personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale;
[RT I, 29.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  8) töötervishoiu ja töökeskkonna alase tegevuse korraldamine;
  9) asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
  10) salastatud teabele juurdepääsulubade käitlemine;
  11) Häirekeskuse kasutusse antud kinnisvara ja töövahendite haldamine;
  12) transpordivahendite hoolduse ja remondi korraldamine;
  13) hangete korraldamine ja koordineerimine.

§ 151.   Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded

  Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) kommunikatsiooniteenuste arendamine ning nende nõuetele vastavuse ja mõju hindamine;
  2) Häirekeskuse sise- ja väliskommunikatsiooni arendamine, korraldamine ja koordineerimine;
  3) Häirekeskuse tegevusvaldkonna sündmuste kommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine;
  4) riski- ja kriisikommunikatsiooni arendamine, korraldamine ja koordineerimine.
[RT I, 23.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

§ 16.   Põhja Keskuse, Ida Keskuse, Lääne Keskuse ja Lõuna Keskuse põhiülesanded

  Põhja Keskuse, Ida Keskuse, Lääne Keskuse ja Lõuna Keskuse põhiülesanded on:
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine ja informatsiooni kogumine;
  2) abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine;
  3) pääste- ja kiirabialase abi väljasaatmine;
  4) politsei pädevuses olevate teadete ja vastavate teadete kohta kogutud informatsiooni edastamine Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks;
  5) teadete menetlemisega seotud informatsiooni sisestamine hädaabiteadete menetlemise andmekogusse.
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

§ 17.   Abi- ja infokeskuse põhiülesanded

  Abi- ja infokeskuse põhiülesanded on:
  1) Häirekeskuse abi- ja infotelefonidele saabunud teadete vastuvõtmine, analüüsimine, dokumenteerimine ning edastamine;
  2) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud mittekiireloomulise informatsiooni vahendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustele, juriidilistele isikutele ning elanikkonnale;
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]
  3) koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega Häirekeskuse abi- ja infotelefonide töö korraldamiseks;
  4) Põhja Keskuse, Ida Keskuse, Lääne Keskuse ja Lõuna Keskuse toetamine teadete menetlemisel.
[RT I, 20.06.2017, 2 - jõust. 01.07.2017]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Häirekeskuse embleemi etalonkujutis
[RT I, 27.01.2015, 6 - jõust. 30.01.2015]

Lisa 2 Häirekeskuse lipu etalonkujutis
[RT I, 27.01.2015, 6 - jõust. 30.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json