Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2018, 4

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.08.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruses nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskusel on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks keskuse asjaajamiskorras. Keskuse struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank. Keskusel ja Keskuse struktuuriüksusel võivad olla rakendatava programmi nime ja sümboolikaga kirjaplangid.”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Keskus asub Tallinnas. Keskuse mujal asuva struktuuriüksuse või allüksuse asukoha ja postiaadressi määrab Keskuse peadirektor.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Keskus täidab perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõikes 1 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud rakenduskavade ja programmide korraldusasutuse, makse(sertifitseerimis)asutuse, ühise sekretariaadi, ühise tehnilise sekretariaadi ja kontrollija, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse ning toetuse andmise tingimuste õigusaktides määratud juhul rakendusüksuse ja toetuse andja ülesandeid, osutab teenuseid tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud riigi raamatupidamiskohustuslastele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja riigi asutatud sihtasutustele (edaspidi teenindatavad asutused) ning täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) toetuste otstarbeka ja sihipärase kasutamise korraldamine, andmine, järelevalve ning sertifitseerimine;”;

5) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osakondade koosseisu võivad kuuluda allüksused.

(2) Osakonna allüksuse nimetuse, ülesanded ja pädevuse kinnitab peadirektor.”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) toetuste arenduse osakond;
8) toetuste rakendamise osakond;
9) toetuste maksete osakond.”;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõikes 3, § 13 lõikes 4, § 15 lõikes 2 ja § 19 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „talitused” sõnaga „allüksused” vastavas käändes;

9) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) esindab riiki krediidiasutuse taotlusel õppelaenu riigitagatise rakendumisel tekkivates õigussuhetes krediidiasutuse ning laenusaaja ja tema käendajate või pantijatega;
10) teostab järelevalvet maareformi seaduse alusel sõlmitud maa ostu-müügi järelmaksu, hoonestusõiguste ja kasutusvalduse lepingutest tulenevate nõuete täitmise üle.”;

10) määrust täiendatakse §-dega 171–173 järgmises sõnastuses:

§ 171. Toetuste arenduse osakonna ülesanded

Õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimisel toetuste arendamise osakond:
1) täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;
2) korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;
3) annab sisendi ja avaldab arvamust punktis 1 nimetatud valdkonna õigusaktide väljatöötamisel.

§ 172. Toetuste rakendamise osakonna ülesanded

Õigusaktides ning Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö puhul koostöökokkulepetes antud volitusest tulenevate toetuse andmise ja kontrollimisega seotud ülesannete täitmisel toetuste rakendamise osakond:
1) täidab struktuuritoetuse rakendusüksuse ja riigisisestest vahenditest toetuse andja või saaja ülesandeid;
2) teenindab piiriüleste koostööprogrammide toetuse taotlejaid ja saajaid;
3) annab sisendi ja avaldab arvamust toetuse andmise tingimuste ja teiste valdkonna õigusaktide väljatöötamisel.

§ 173. Toetuste maksete osakonna ülesanded

Õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud välistoetuste sertifitseerimisel välistoetuse andjale, välistoetuste nõuetekohase finantsjuhtimise tagamisel ning õigusaktides nimetatud ulatuses välistoetuste sildfinantseerimisvahendite haldamisel toetuste maksete osakond muu hulgas:
1) analüüsib ja tõendab välistoetuse andjale Euroopa Liidu toetuste ning muu välistoetuse, sealhulgas Globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi ning Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismidest rahastatavate kulude ning Euroopa Liidu Nõukogu töös osalevate Eesti delegaatide sõidukulude abikõlblikkust;
2) annab sisendi ja avaldab arvamust punktis 1 nimetatud valdkonna õigusaktide väljatöötamisel.”;

11) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Peadirektoril on asetäitja, kes allub vahetult peadirektorile.”;

12) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 19 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Osakonnad alluvad peadirektorile või peadirektori asetäitjale vahetult alluvate osakonnajuhatajate kaudu. Peadirektor või peadirektori asetäitja koordineerib, suunab ja kontrollib osakonnajuhatajate tegevust.”;

14) paragrahvi § 19 lõike 4 esimeses lauses ja §-s 21 asendatakse sõna „talitus” sõnaga „allüksus” vastavas käändes;

15) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt;

„1) juhib Keskuse tööd peadirektori asetäitja, Keskuse struktuuriüksuste juhtide või peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate (edaspidi koos teenistujate) kaudu, otsustab ja korraldab Keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;”;

16) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt;

„5) teostab teenistuslikku järelevalvet või annab selleks ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;”;

17) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt;

„7) kinnitab Keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad, teenistujate ametijuhendid ning põhipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;”;

18) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt;

„12) annab õigusaktides sätestatud haldusakte või volitab haldusaktide andmise Keskuse ametnikele;”;

19) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel asendab teda peadirektori asetäitja või valdkonna eest vastutava ministri määratud osakonnajuhataja.”;

20) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Peadirektori asetäitja ülesanded

(1) Peadirektori asetäitja:
1) juhib ja korraldab tema vastutusvaldkonnas olevate toetuste arenduse osakonna, toetuste rakendamise osakonna ja toetuste maksete osakonna tööd osakonnajuhatajate kaudu;
2) täidab §-s 6 nimetatud korraldusasutuse ja kontaktasutuse juhi funktsioone;
3) annab oma pädevuse piires struktuuriüksuste teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
4) pärib aru temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt nende tegevuse kohta;
5) esindab Keskust oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
6) annab oma vastutusvaldkonna piires haldusakte ja sõlmib lepinguid;
7) kirjutab oma pädevuse piires alla Keskuse dokumentidele;
8) võib volitada oma pädevuse piires vastutusala struktuuriüksuste teenistujaid, sealhulgas esindamiseks kohtus;
9) moodustab oma vastutusvaldkonnas nõuandva õigusega alalisi või ajutisi töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
10) asendab peadirektorit tema äraolekul vastavalt käesoleva määruse § 20 lõikele 4;
11) teeb ettepanekuid teenistujate motiveerimiseks ja hoiatuste tegemiseks või distsiplinaarkaristuste määramiseks;
12) teeb ettepanekuid Keskuse põhimääruse, struktuuri, eelarve, tegevuskava ja töökorralduse muutmiseks;
13) arendab koostööd teiste valitsusasutustega ja toetuse saajate esindajatega;
14) täidab muid õigusaktis sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.

(2) Peadirektori asetäitja äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektor või paneb peadirektor peadirektori asetäitja ülesanded peadirektori asetäitjale alluva osakonna juhatajale.”;

21) paragrahvi § 21 lõike 1 punkte 2, 4 ja 6 täiendatakse pärast sõna „peadirektorile” sõnadega „või peadirektori asetäitjale”;

22) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuste arendamise osakonna allüksuse juht täidab lisaks lõikes 2 sätestatule perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõike 1 punktis 2 ja § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud programmide korraldusasutuse juhi ülesandeid:
1) juhib korraldusasutuse ülesandeid täitvaid teenistujaid, koordineerib ja korraldab programmi ühise sekretariaadi või ühise tehnilise sekretariaadi tööd;
2) tagab programmide õiguspärase, täpse ja õigeaegse elluviimise;
3) võtab vastu programme rakendavate programmiasutuste ülesannetega seotud otsused, sealhulgas annab haldusakte.”;

23) määrust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
Teenistuslik järelevalve

§ 231. Teenistuslik järelevalve

(1) Peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet Keskuse struktuuriüksuste ja Keskuse teenistujate tegevuse üle.

(2) Peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või Keskuse struktuuriüksuse juhile.”.

§ 2.   Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json