Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”, 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ja 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2019, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”, 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ja 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 16.08.2019 nr 54

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõigete 11 ja 12, § 78 lõike 5, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” § 10 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev määrus reguleerib teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise ning pukseeritava seadme (edaspidi koos sõiduk), välja arvatud traktor, liikurmasin ja nende haagised, tehnonõudeid, lubatud suurimaid mõõtmeid, masse ja teljekoormuseid ning nõudeid varustusele. Määruses sätestatud nõuded on aluseks sõiduki, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse ja sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ning liiklusjärelevalve teostamisel.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) 30-aastasele ja vanemale sõidukile kehtivad nõuded on loetletud käesoleva määruse lisas 2;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Viiteid Euroopa Liidu tüübikinnitusraamistikus kehtetuks tunnistatud direktiividele ja EÜ Nõukogu määrustele loetakse käesolevas määruses sõltuvalt sõiduki valmistamise ajast viideteks kehtetuks tunnistatud õigusakte asendavatele õigustaktidele.

(22) Euroopa Liidu või riikliku tüübikinnituse käigus heakskiidu saanud kõrvalekaldeid õigustloovate aktide nõuetes käsitletakse lubatud kõrvalekalletena käesoleva määruse nõuetest.”;

4) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada liiklusregistris registreerida sõidukeid, mis ei vasta käesoleva määruse lisa 1 grupi 11 nõuetele.”;

6) paragrahvi 3 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) e-sertifikaat on direktiivi või EÜ Nõukogu määruse nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus;”;

7) paragrahvi 3 punkt 106 sõnastatakse järgmiselt:

„106) töökorras sõiduki mass (edaspidi tühimass) vastavalt direktiivis 92/21/EMÜ, 93/93/EMÜ 97/27/EÜ, määruses 1230/2012 või 168/2013 kirjeldatule;”;

8) paragrahvi 3 punkt 107 tunnistatakse kehtetuks.

9) määruse lisa 1, lisa 2, lisa 5 ja lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos masin) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise (edaspidi ülevaatus) tingimused ja korra, masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele ning suurimad lubatud mõõtmed, massi ja teljekoormuse, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund ning kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid.”;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõna „pukseeritav” sõnaga „pukseeritava”;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Nõuded alates 1. jaanuarist 1997. a liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile, välja arvatud 30-aastased ja vanemad sõidukid

Lisa 2 Nõuded enne 1. jaanuari 1997. a liiklusregistrisse kantud ning 30-aastasele ja vanemale sõidukile

Lisa 5 Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse, sõidukite jaotus tüübiks, variandiks ja versiooniks ning sõiduki keretüübi tähistus

Lisa 6 E-reeglite nimekiri

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusele

/otsingu_soovitused.json