Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 149

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruses nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) 3. peatüki 1. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Minister”;

2) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Minister:”;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) kinnitab ministeeriumi struktuuriüksuste põhimäärused ning ministeeriumi ja valitsusasutuste palgajuhendi, kehtestab teenistuskohtade koosseisu või annab volituse kantslerile ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks ja ametiasutuse juhile valitsusasutuste teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;”;

6) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib osakonnajuhatajate kaudu analüüsi ja statistika osakonna, arendus- ja personaliosakonna, eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna, finants- ja varahalduse osakonna, infojuhtimise osakonna, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakonna, kommunikatsiooniosakonna, välisvahendite osakonna ja õigusosakonna tööd, kantslerile alluvate ametnike ja töötajate tööd ning asekantslerite ja osakonnajuhatajate kaudu teiste osakondade (välja arvatud siseauditi osakond) tööd;”;

7) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires valitsemisala asutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamis- ja töökorralduse kohta;”;

8) paragrahvi 9 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) korraldab riigivara valitsemist ministrilt saadud volituste piires ning teeb ministrile ettepanekuid riigivara valitsemise kohta;”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu, teavitades eelnevalt muudatusest ministrit;”;

10) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) sotsiaalala asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu sotsiaalkindlustuse osakonna, hoolekande osakonna, soolise võrdõiguslikkuse osakonna ning laste ja perede osakonna tööd;
2) terviseala asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu tervishoiuosakonna, ravimiosakonna, rahvatervise osakonna ning e-tervise ja tervisesüsteemi arenduse osakonna tööd;
3) tööala asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu tööturuteenuste osakonna ja tööelu arengu osakonna tööd.”;

11) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) koordineerib juhitavas valdkonnas ministeeriumi osakondade ja valitsemisala asutuste vahelist tegevust ning teeb ministrile või kantslerile ettepanekuid ministeeriumi osakonna või valitsemisala asutuse asjaajamis- ja töökorralduse kohta;”;

12) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hoolekande osakonna põhiülesanne on kavandada hoolekandepoliitikat ja korraldada selle elluviimist, sealhulgas riiklike hoolekandeteenuste osutamist, et tagada ühiskonna sidusus ja vaesuse vähenemine ning elanike vajadustest lähtuva, iseseisvat toimetulekut toetava ja töötamist stimuleeriva, tasakaalustatud hoolekandeteenuste ja -toetuste süsteemi mõjus toimimine. Osakonnal on juhtiv roll sotsiaalpoliitika kujundajana hoolekandeteenuste ja -toetuste, rahvusvahelise kaitse poliitika, erivajadustega inimeste poliitika, eakatepoliitika ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas;”;

13) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) laste ja perede osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia lastekaitse- ja perepoliitikat ning koordineerida poliitika rakendamist, et tagada laste õigused ja heaolu ning perede elukvaliteet. Osakond täidab Haagi 1993. aasta riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooni alusel nimetatud keskasutuse ülesandeid ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist;”;

14) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) analüüsi ja statistika osakonna põhiülesanne on luua eeldused ministeeriumi poliitikakujundamise protsessi teadmistepõhisusele, et tagada objektiivne ülevaade töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna arengust ja rakendatud või kavandatava poliitika mõjususest ning võrdlus teiste riikide olukorra ja rahvusvahelise praktikaga. Osakond koordineerib valitsemisalas sotsiaalhoolekandealase statistika kogumist;”;

15) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 17 lõike 2 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„9) e-tervise ja tervisesüsteemi arenduse osakonna põhiülesanne on kavandada e-tervisepoliitikat ja korraldada selle elluviimist, luua eeldused tervisesüsteemi teadmistepõhisele arendamisele ning koordineerida tervisestatistika kogumist ja valitsemisalale tarvilikku teadus- ja arendustegevust;
10) tervishoiuosakonna põhiülesanne on kavandada tervishoiupoliitikat ja korraldada selle elluviimist, et tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus ning elanike teadlikkus tervishoiuteenustest ja rahulolu nendega. Osakonnal on juhtiv roll tervishoiupoliitika kujundajana kõigis tervishoiuvaldkondades ja tervishoiupoliitilistes küsimustes;”;

17) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 17 lõike 2 punktis 14 asendatakse sõnad „tööturu osakonna” sõnadega „tööturuteenuste osakonna”;

19) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) välisvahendite osakonna põhiülesanne on koordineerida Euroopa Liidu struktuurivahendite strateegiadokumentide, sealhulgas rakenduskavade ministeeriumi valdkondi käsitlevate osade väljatöötamist, enim puudust kannatavate isikute abifondi (edaspidi abifond) rakenduskava koostamist ning muude välisabist ja -lepingutest rahastatavate programmide ja rakendussüsteemide väljatöötamist ja toimimist, tagada Euroopa Liidu struktuurivahendite ja abifondi rakendusasutuse ülesannete täitmine Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses ning osaleda struktuurivahendite ja välislepingute alusel saadud vahendite planeerimises riigieelarvesse;”;

20) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 6, 9, 10 ja 12–19 jõustuvad 1. oktoobril 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json