Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2015, 1

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis

Vastu võetud 11.09.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus) tegevuse tagamiseks vajaliku minimaalse töötajate koosseisu.

§ 2.   Lasteasutuse direktor ja õppealajuhataja

  (1) Lasteasutusel on direktor.

  (2) Lasteasutuses, kus on 5–6 rühma, luuakse 0,5 õppealajuhataja ametikohta. Seitsme ja enama rühmaga lasteasutuses luuakse üks õppealajuhataja ametikoht.

§ 3.   Lasteasutuse õpetaja ja õpetajat abistav töötaja

  (1) Lasteasutuse rühmas luuakse vähemalt üks õpetaja ametikoht ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõikes 6 sätestatud personali töökorralduse põhimõttest lähtuvalt õpetajat abistava töötaja ametikoht.

  (2) Lasteasutuses luuakse iga kahe 2-aastaste ja vanemate laste rühma kohta 0,25 muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja ujumisõpetaja (ujumisõppe korral) ametikohta. Juhul kui muusika ja liikumise õppe- ja kasvatustegevusi viib läbi rühmaõpetaja, ei pea olema loodud eraldi muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja ametikohti.

  (3) Lasteasutus, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, luuakse iga kahe 3–7-aastaste laste rühma kohta 0,25 eesti keele õpetaja ametikohta. Kui lasteasutuse rühmas rakendatakse osalist või täielikku keelekümbluse metoodikat, ei pea olema loodud eraldi eesti keele õpetaja ametikohta.

§ 4.   Lasteasutuse logopeed ja eripedagoog

  (1) Lasteasutuses, kus on tasandusrühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht rühma kohta.

  (2) Lasteasutuses, kus on kehapuudega laste rühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht kümne kõneravi vajava kehapuudega lapse kohta.

  (3) Lasteasutuses, kus on meelepuudega laste rühmi, luuakse üks eripedagoogi ametikoht rühma kohta.

  (4) Lasteasutuses, kus on arendusrühmi ja/või liitpuudega laste rühmi, luuakse 0,5 eripedagoogi ja 0,2 logopeedi ametikohta rühma kohta.

  (5) Lasteasutuse laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta.

  (6) Lasteasutus võib loobuda logopeedi ja eripedagoogi ametikoha loomisest juhul, kui logopeedi ja eripedagoogi teenust tellitakse samas mahus juriidiliselt isikult või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuselt.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json