Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses riigikaitseseaduse jõustumisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2015, 2

Kaitseministri määruste muutmine seoses riigikaitseseaduse jõustumisega

Vastu võetud 17.09.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 21 lõike 1, liiklusseaduse § 85 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitseressursside Ameti põhimääruse muutmine

Kaitseministri 27. märtsi 2013. a määruses nr 25 „Kaitseressursside Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi § 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) täidab tsiviiltoetuse registri vastutava ja volitatud töötleja ülesandeid;”;

3) paragrahvi 9 punktis 1 asendatakse sõnad „vastuvõtva toetuse registri” sõnadega „tsiviiltoetuse registri”;

4) paragrahvi 10 punktis 2 ja § 11 punktis 2 asendatakse sõna „olevate” sõnaga „oleva”;

5) paragrahvi 11 punktis 4 asendatakse sõna „ettevalmistamise” sõnaga „ettevalmistamine”.

§ 2.  Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise korra muutmine

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 22 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord” § 6 lõikes 4 asendatakse sõnad „rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” sõnaga „riigikaitseseaduse”.

§ 3.  Rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise korra ja tehniliste nõuete muutmine

Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 35 „Rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Rahuajal kaitsejõudude” sõnaga „Kaitseväe”;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „kaitsejõud” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Hannes Hanso
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json