Teksti suurus:

Tegevväelase daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2015, 3

Tegevväelase daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Vastu võetud 17.09.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 921 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahuajal demineerimistöödega seotud tegevväelase daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise kord ning daktüloskopeerimisel saadud andmete riiklikule sõrmejälgede registrile ja DNA-proovide riiklikule DNA-registrile edastamise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Tegevväelane daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov Politsei- ja Piirivalveameti ruumis.

  (2) Tegevväelase daktüloskopeerib ja temalt võtab DNA-proovi Politsei- ja Piirivalveameti kriminalist või muu vastavate oskustega isik Kaitseväe esindaja juuresolekul.

  (3) Tegevväelane daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov 30 päeva jooksul tegevväelase kaitseväeteenistuse seaduse § 921 lõike 2 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud loetelus sätestatud sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamisest arvates.

  (4) Enne tegevväelase daktüloskopeerimist ja temalt DNA-proovi võtmist selgitatakse talle daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise eesmärki, õiguslikku alust ja kohaldamise viisi.

  (5) Tegevväelase daktüloskopeerimisel ja temalt DNA-proovi võtmisel on tegevväelase tuvastamise tunnuseks tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi asemel kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 6 alusel kehtestatud määruse kohane kaitseväekohustuslase identifitseerimiskood.

§ 3.   Daktüloskopeerimine

  (1) Daktüloskopeerimine käesoleva määruse tähenduses on tegevväelaselt tema mõlema käe sõrmejälgede ning peopesajälgede ja kirjutaja-peopesajälgede võtmine.

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud andmed kantakse kohtuekspertiisiseaduse § 94 lõike 4 alusel kehtestatud vormi kohasele sõrmejälgede kaardile.

  (3) Sõrmejälgede kaardile jälgede võtmiseks kasutatakse sõrmejäljepastat ja -rullikut või spetsiaalset sõrmejäljepatja.

  (4) Sõrmejälgede kaardi esimesele küljele võetakse vastavatesse lahtritesse kindlaksmääratud järjestuses isiku sõrmejäljed pöörates ja kontrolljäljed vajutades ning sõrmejälgede kaardi tagumisele küljele peopesajäljed ja kirjutaja-peopesajäljed vajutades.

  (5) Enne jälgede võtmist võib isiku käte naha papillaarkurrustikku töödelda jäljekujutise kvaliteeti parandavate vahenditega.

  (6) Võetud jäljekujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema terviklik ja kontrastne;
  2) kajastama võimalikult maksimaalselt sõrme esimese lüli ja peopesa naha papillaarkurrustiku ala;
  3) kujutis ei tohi olla määrdunud ega libisenud.

§ 4.   Daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamine

  Daktüloskopeerimisel saadud andmed edastab Politsei- ja Piirivalveamet 30 päeva jooksul tegevväelase daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse kandmiseks.

§ 5.   DNA-proovi võtmine

  (1) DNA-proovi võtmine käesoleva määruse tähenduses on tegevväelaselt süljeproovi võtmine.

  (2) DNA-proovi võtmise vahend on ühekordse kasutusega vatipulk, mille võib ühekorrapakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmist.

  (3) DNA-proov võetakse kahe vatipulgaga tegevväelase suuõõne kaapimise teel, vältides proovi kontaminatsiooni. Prooviga vatipulgad paigutatakse ja kinnitatakse eraldi ühte proovi hoidmiseks ettenähtud ühekorrakarpi.

  (4) DNA-proovi hoidmiseks ettevalmistatud karbile märgitakse proovi andnud tegevväelasele kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 6 alusel kehtestatud määruse kohane kaitseväekohustuslase identifitseerimiskood ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse kohtuekspertiisiseaduse § 95 lõike 4 alusel kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.

  (5) Karp suletakse selle vigastuseta avamist tagaval viisil. Karpi ja sellega seotud DNA-proovi võtmise vormi hoitakse koos.

§ 6.   DNA-proovi säilitamine ja edastamine

  (1) DNA-prooviga karpi säilitatakse ja edastatakse kaitstuna otsese päikesevalguse ning soojus- ja niiskusallika eest, samuti pakendit kahjustava mehaanilise mõjutuse eest. DNA-prooviga karpi ei tohi paigutada kilekotti.

  (2) Vahendite soetamisel peab järgima riikliku DNA-registri volitatud töötleja kirjalikke soovitusi ja nõudeid.

  (3) DNA-proove säilitatakse ja edastatakse viisil, mis välistab nende hoidmise või edastamisega mitteseotud isikute juurdepääsu.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet edastab pakendatud DNA-proovi koos proovi võtmise vormi ja sellele lisatud kaaskirjaga 30 päeva jooksul proovi võtmisest arvates riikliku DNA-registri volitatud töötlejale andmete riiklikusse DNA-registrisse kandmiseks.

§ 7.   Andmete riiklikest registritest kustutamine

  (1) Tegevväelase daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsimisel saadud andmed kustutatakse riiklikest registritest kolme aasta möödumisel tegevväelase kaitseväeteenistusest vabastamisest arvates.

  (2) Kaitsevägi teavitab Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti vajadusest kustutada tegevväelase andmed riiklikest registritest 30 päeva jooksul tegevväelase kaitseväeteenistusest vabastamisest arvates.

§ 8.   Rakendussäte

  Tegevväelane, kes teenib kaitseväeteenistuse seaduse § 921 lõike 2 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud ametikohtade loetellu kuuluval ametikohal loetelu kehtestamise ajal, daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov hiljemalt 31. detsembril 2015.

Hannes Hanso
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json