Teksti suurus:

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2016, 5

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad1

Vastu võetud 20.09.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse sõltuvalt kasutusalast turule lastavate, kasutusele võetavate ja kasutusel olevate mõõtevahendite nimistu, mis kuuluvad mõõteseaduse § 7 lõike 1 alusel kohustuslikule metroloogilisele kontrollile, ja kehtestatakse nendele mõõtevahenditele olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning taatluskehtivusajad.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõõtmise ja mõõtevahenditega seotud mõisteid kasutatakse määruses mõõteseaduse tähenduses.

  (2) Kaubandustegevuse mõisteid kasutatakse määruses kaubandustegevuse seaduse tähenduses.

  (3) Vee-ettevõtja ja kliendi mõisteid kasutatakse määruses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses.

§ 3.   Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvad mõõtevahendid

  Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ning olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, mõõtevahenditele on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 4.   Nõuded mõõtevahendi metroloogilisele kontrollile

  Kasutusel oleva mõõtevahendi siseriiklikul taatlusel tuleb lähtuda mõõtevahendile selle turule laskmisel kehtinud dokumentide nõuetest, mis on fikseeritud mõõtevahendi vastavusdeklaratsioonis, siseriiklikus tüübikinnitustunnistuses või EÜ tüübikinnitustunnistuses, järgides käesoleva määruse lisas toodud täpsusnõuet. Kui nimetatud dokumendid ei esita kordustaatlusele eraldi nõudeid, tuleb kordustaatlusel lähtuda esmataatluse või vastavushindamise nõuetest.

§ 5.   Taatluskehtivusaeg

  (1) Eri liiki mõõtevahendite taatluskehtivusajad on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Mõõtevahendi taatluskehtivusaeg lõppeb selle kuu viimasel päeval, millal saabub taatluskehtivuse lõppkuupäev.

  (3) Kui taatluskehtivuse algus on määratud kuu või kvartali täpsusega, lõppeb mõõtevahendi taatluskehtivusaeg selle kuu või kvartali viimasel päeval, millal saabub taatluskehtivuse lõppu tähistav kuu või kvartal.

  (4) Kui taatluskehtivuse algus on määratud aasta täpsusega, lõppeb mõõtevahendi taatluskehtivusaeg selle jaanuarikuu viimasel päeval, mis järgneb taatluskehtivusaja lõppu tähistavale aastale.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist taadeldud mõõtevahendile rakendatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” lisa 2 kolmandas veerus sätestatud taatluskehtivusaega, kui käesoleva määrusega taatluskehtivusaega lühendatakse.

  (2) Nõukogu direktiivi 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15–21) alusel kuni 30. juunini 2011. a teostatud EÜ esmataatlused ja välja antud kalibreerimistunnistused jäävad kehtima kuni käesoleva määruse lisa punkti 2.6 viiendas veerus kehtestatud taatluskehtivusaja lõppemiseni.

  (3) Nõukogu direktiivi 75/33/EMÜ külmaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 14, 20.01.1975, lk 1–9) alusel kuni 30. novembrini 2015. a teostatud EÜ tüübikinnitused ja välja antud EÜ tüübikinnitustunnistused jäävad kehtima.

  (4) Nõukogu direktiiviga 71/317/EMÜ keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrilisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.09.1971, lk 14–20) ja nõukogu direktiiviga 74/148/EMÜ keskmisest täpsemaid kaaluvihte alates 1 mg kuni 50 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.03.1974, lk 3–7) kooskõlas olevatele kaaluvihtidele võib teha EÜ esmataatluse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 122, 16.05.2009, lk 6–27) artiklitele 8, 9 ja 10 kuni 30. novembrini 2025. a.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määrus nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149–250);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107–148);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, 28.04.2009, lk 7–24);
Nõukogu direktiiv 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15–21);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/17/EL millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (ELT L 71, 18.03.2011, lk 1–3).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ja nõuded mõõtevahenditele ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json