Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2021, 1

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 21.09.2021 nr 39

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kohaliku omavalitsuse üksuse hinnang lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kohta peab sisaldama:
1) lapse abistamiseks varem pakutud abimeetmete loetelu, pakkumise aega ja põhjendust, miks need ei ole osutunud piisavaks, või põhjendust, miks muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik;
2) kirjeldust lapse toimetuleku kohta lapse heaolu valdkondades, sealhulgas selgitusi neis valdkondades esinevate oluliste puudujääkide kohta.”;

2) paragrahvi 2 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json