Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 1

Siseministri määruste muutmine seoses politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 18.09.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 19 lõike 1, relvaseaduse § 31 lõike 5, välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 ja § 228 lõike 1 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 3314 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu põhimäärus“ muutmine

Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määruses nr 83 „Piirikontrolli andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 101 lõiget 2 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 103 järgmises sõnastuses:

§ 103. Andmete töötlemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

Piirikontrolli andmekogus täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 14 lõigetes 1–7 ja artiklis 21 sätestatud ülesandeid.“.

§ 2.   Siseministri 19. jaanuari 2009. aasta määruse nr 6 „Relvastatud pardasaatja ja teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord“ muutmine

Siseministri 19. jaanuari 2009. aasta määruses nr 6 „Relvastatud pardasaatja ja teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Relvastatud pardasaatja ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord“;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „ja teise riigi pädeva asutuse“ sõnadega „ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti“;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) elektrišokirelv;
6) harjutusrelv.“.

§ 3.   Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruses nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „Euroopa Liidu“ sõnadega „Euroopa Liidu,“;

2) määruse 5. peatükki täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Andmete töötlemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

Andmekogu andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 14 lõikes 8, artiklis 19 ja artikli 35 lõike 6 punktis b sätestatud ülesannete täitmiseks.“.

§ 4.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus“ muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 teksti täiendatakse pärast sõna „teistesse“ sõnadega „Euroopa Liidu,“;

2) määruse 5. peatükki täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

§ 391. Andmete töötlemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

Andmekogu andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 14 lõikes 8 ja artikli 35 lõike 6 punktis b sätestatud ülesannete täitmiseks.“.

§ 5.   Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruse nr 25 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus“ muutmine

Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruse nr 25 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus“ 5. peatükki täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

§ 251. Andmete töötlemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

Andmekogu andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 19 lõikes 4 sätestatud ülesande täitmiseks.“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 ja §-d 3–5 jõustuvad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutusele võtmise kuupäeval, mille määrab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 66 lõike 1 alusel vastu võetud otsuses.

  (2) Määruse § 2 jõustub 30. septembril 2022. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json