Teksti suurus:

Piirikontrolli andmekogu põhimäärus

Piirikontrolli andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:kehtib kuupäevani, mille määrab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226 artikli 66 lõike 1 kohaselt
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 2

Piirikontrolli andmekogu põhimäärus
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 20.12.2007 nr 83
RTL 2007, 2, 18
jõustumine 12.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2008RTL 2008, 55, 76805.07.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
02.04.2013RT I, 05.04.2013, 1008.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
04.12.2013RT I, 10.12.2013, 313.12.2013
03.03.2015RT I, 11.03.2015, 414.03.2015
25.10.2016RT I, 28.10.2016, 1431.10.2016
06.04.2018RT I, 11.04.2018, 114.04.2018
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019
26.05.2022RT I, 31.05.2022, 101.07.2022
18.09.2022RT I, 23.09.2022, 126.09.2022, osaliselt jõustub kuupäeval, mille määrab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226 artikli 66 lõike 1 kohaselt

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 19 lõike 1 alusel.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Piirikontrolli andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse piirikontrolli andmekogu ametliku nimetusega „Piirikontrolli infosüsteem” (edaspidi piirikontrolli andmekogu).
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (2) Piirikontrolli andmekogu ametlik lühend on PIKO.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

§ 2.   Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk on tagada siseturvalisus ja avalik kord isikute ning transpordivahendite piiriületusel kogutud andmete töötlemise kaudu.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Piirikontrolli andmekogus sisalduvaid andmeid kasutatakse siseturvalisuse tagamisega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel ning vajadusel koos politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate andmekogudega.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

§ 3.   Piirikontrolli andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirikontrolli andmekogu on piiratud juurdepääsuga ning selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Piirikontrolli andmekogu pidamise viis
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirikontrolli andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Piirikontrolli andmekogu vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (1) Piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Piirikontrolli andmekogu volitatud töötlejateks on Maksu- ja Tolliamet, Kaitsepolitseiamet ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

  (3) Maksu- ja Tolliametil on õigus andmekogu andmeid lisaks § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärkidele kasutada ka avalik-õiguslike rahaliste nõuete kogumise, rahvusvahelise kaubanduse seaduslikkuse tagamise ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamise eesmärgil.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

§ 51.   Piirikontrolli andmekogu vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  5) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  6) korraldab andmekogu arendamist.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

§ 52.   Piirikontrolli andmekogu volitatud töötleja ülesanded

  (1) Maksu- ja Tolliamet:
  1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
  4) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  5) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

  (2) Kaitsepolitseiamet:
  1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
  4) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.

  (3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid;
  3) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

§ 6.   Infosüsteemi volitatud töötlejad
[Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU KOOSSEIS 
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Infosüsteemi andmekategooriad
[Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.   Andmekogudevaheline andmevahetus
[Kehtetu - RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

§ 9.   Andmekategooriate koosseis

  (1) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku piiriületuse kohta järgnevad andmed:
  1) perekonnanimi (-nimed);
  2) eesnimi (-nimed);
  3) sugu;
  4) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  5) kodakondsus;
  51) sõrmejäljekujutised;
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]
  52) foto või näokujutis;
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]
  6) isiku dokumendi välja andnud riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  7) reisidokumendi nimetus ja number;
  8) dokumendi blanketi number;
  9) dokumendi kehtivus;
  10) ajutist viibimist või elamisõigust tõendava dokumendi number;
  11) seadusliku viibimise aluse dokumendi väljastanud riik;
  12) seadusliku viibimise aluse dokumendi liik;
  13) seadusliku viibimise aluse dokumendi kehtivuse aeg;
  14) piirikontrollitempli number;
  15) reisi tähis;
  16) reisi eesmärk;
  17) piiriületuse suund;
  18) Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
  19) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  20) piiriületuse edukus;
  21) isiku seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
  22) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
  23) tähelepanekud;
  24) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed;
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]
  25) riiklikus lihtsustusprogrammis osalemine.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Piirikontrolli andmekogusse kantakse mootorsõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
  1) sõiduki registreerimise riik;
  2) sõiduki riiklik registreerimismärk;
  3) sõiduki registreerimistunnistuse number;
  4) sõiduki kategooria;
  5) sõiduki mark;
  6) sõiduki mudel;
  7) sõiduki tehasetähis (VIN-kood);
  8) sõiduki valmistamisaasta;
  9) sõiduki värvus;
  10) sõiduki kasutusõiguse andmed;
  11) tunnus, kas sõiduk on koormaga;
  12) reisi tähis;
  13) piiriületuse suund;
  14) Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
  15) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  16) piiriületuse edukus;
  17) sõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
  18) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
  19) sõidukit füüsiliselt kontrollinud isiku identifikaator;
  20) tähelepanekud;
  21) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (3) Piirikontrolli andmekogusse kantakse veesõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
  1) veesõiduki IMO number;
  2) veesõiduki nimi;
  3) veesõiduki valmistamise aasta;
  4) veesõiduki registreerimisnumber/purje number;
  5) veesõiduki lipuriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  6) veesõiduki tüüp;
  7) veesõiduki identifitseerimise kood (HIN/CIN kood);
  8) veesõiduki laevapere liikmete arv;
  9) veesõidukil olevate reisijate arv;
  10) veesõiduki saabumis- või lahkumisaeg;
  11) veesõiduki lähte- või sihtriik;
  12) veesõiduki lähte- või sihtsadam;
  13) veesõiduki last;
  14) veesõiduki mootori tüüp;
  15) veesõiduki mootori mark;
  16) veesõiduki mootori mudel;
  17) veesõiduki mootori seeria number;
  18) veesõiduki piiriületuse suund;
  19) veesõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
  20) veesõiduki piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  21) veesõiduki piiriületuse edukus;
  22) veesõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
  23) kai number;
  24) sadama nimi;
  25) reisi tähis;
  26) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
  27) tähelepanekud;
  28) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (4) Piirikontrolli andmekogusse kantakse õhusõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
  1) õhusõiduki tüüp;
  2) õhusõiduki registreerimistähis;
  3) õhusõiduki registreerimisriik;
  4) õhusõiduki omaniku nimi või nimetus;
  5) õhusõiduki lähte- või sihtkoht;
  6) õhusõiduki meeskonnaliikmete arv;
  7) õhusõidukil olevate reisijate arv;
  8) reisi tähis;
  9) õhusõiduki piiriületuse suund;
  10) õhusõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
  11) õhusõiduki piiriületuse registreerimise aeg;
  12) õhusõiduki piiriületuse edukus;
  13) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
  14) õhusõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
  15) õhusõiduki seeria number;
  16) tähelepanekud;
  17) teise astme piirikontrolliga menetlusega seotud andmed.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (41) Piirikontrolli andmekogusse kantakse raudteesõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
  1) raudteesõiduki number;
  2) raudteesõiduki tüüp;
  3) raudteesõidukil oleva kauba nimetus;
  4) raudteesõiduki vagunite arv;
  5) raudteesõidukil olevate meeskonnaliikmete arv;
  6) raudteesõidukil olevate reisijate arv;
  7) raudteesõiduki piiriületuse suund
  8) raudteesõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
  9) raudteesõiduki piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  10) raudteesõiduki piiriületuse edukus;
  11) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
  12) raudteesõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
  13) tähelepanekud;
  14) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

  (5) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku ja piiri ületava sõiduki kohta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–41 nimetatud andmetega seotud sisejulgeolekualast teavet.
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]

3. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 10.   Andmete esitajad
[Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 101.   Andmeandjad

  (1) Piirikontrolli andmekogusse esitavad andmeid Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning vedaja, kes toimetab üle välispiiri Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid.

  (2) Piirikontrolli andmekogu esitab päringuid järgmistesse andmekogudesse ja saab andmeid järgmistest andmekogudest:
  1) infosüsteem POLIS;
  2) viisaregister;
  3) elamislubade ja töölubade register;
  4) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  5) sissesõidukeeldude riiklik register;
  6) Schengeni infosüsteemi riiklik register;
  7) Interpoli andmebaasid;
  8) liiklusregister;
  9) liikluskindlustuse register;
  10) kaitseväekohustuslaste register;
  11) elektrooniline mereinfosüsteem;
  12) piiriületuse ootejärjekorra andmekogu;
  13) tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu;
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]
  14) rahvastikuregister;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  15) politsei taktikalise juhtimise andmekogu;
[RT I, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  16) broneeringuinfo andmekogu;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  17) välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  18) riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem.
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõustub kuupäeval, mille määrab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226 artikli 66 lõike 1 kohaselt]

§ 102.   Andmevahetus

  Andmekogu vahetab andmeid piiriületuse ootejärjekorra andmekoguga.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

§ 103.   Andmete töötlemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

  Piirikontrolli andmekogus täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82), artikli 14 lõigetes 1–7 ja artiklis 21 sätestatud ülesandeid.
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõustub kuupäeval, mille määrab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226 artikli 66 lõike 1 kohaselt]

§ 11.   Andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise aluseks olevad dokumendid
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise aluseks on järgmised dokumendid:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) isikut tõendavad ja piiriületust lubavad dokumendid;
  2) mootorsõiduki registreerimistunnistus või ostu-müügiarve;
[RT I, 11.03.2015, 4 - jõust. 14.03.2015]
  3) veesõiduki munsterroll ja ülddeklaratsioon, väikelaevadel isikute nimekiri;
  4) õhusõiduki ülddeklaratsioon;
  5) NATO osalisriigi sõjaväelase ID-kaart koos lähetuskorraldusega.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  6) sisejulgeolekualast teavet sisaldavad dokumendid.
[RT I, 10.12.2013, 3 - jõust. 13.12.2013]

§ 111.   Piirikontrolli andmekogusse andmete kandmine

  (1) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 1–41 sätestatud andmed kannab piirikontrolli andmekogusse Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmed kannab piirikontrolli andmekogusse Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

§ 12.   Andmete infosüsteemi kandmise kord
[Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Ametnik vastutab tema poolt piirikontrolli andmekogusse kantud andmete õigsuse eest andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise ajal.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui vastutav töötleja tuvastab piirikontrolli andmekogus ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, on ta kohustatud need andmed parandama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul vastava teate saamisest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab vastutav töötleja andmesubjekti ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub vastutav töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 14.   Piirikontrolli andmekogu andmetele juurdepääs
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Piirikontrolli andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses ja viisil.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Piirikontrolli andmekogule juurdepääs on isikul, kes teostab infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 15.   Piirikontrolli andmekogust andmete väljastamine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Andmete väljastamine toimub Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori poolt kehtestatud korras ja piirikontrolli andmekogust väljastatakse andmeid:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) andmesubjektile, kelle andmeid andmekogus töödeldakse;
  2) seoses teabenõude täitmisega kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  3) Statistikaametile andmekategooriate koondandmeid riikliku statistika tootmiseks ja avaldamiseks avalikus statistika andmebaasis.

  (2) Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

  (3) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (4) Andmete väljastaja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 16.   Andmete edastamine välisriigile
[Kehtetu - RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk ANDMETE KAITSE 

§ 17.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel tagatakse isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimine.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Piirikontrolli andmekogu turvaklass on K3T2S2. Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

  (3) Piirikontrolli andmekogu kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele, kellel see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

  (5) Piirikontrolli andmekogu kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga piirikontrolli andmekogusse tehtud päringu või kande (andmete lisamine, muutmine, sulgemine või kustutamine) kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmeid säilitatakse kümme aastat päringu või kande tegemisest arvates, pärast seda andmed kustutatakse.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.   Andmete säilitamine

  (1) Piirikontrolli andmekogusse kantud andmeid säilitatakse andmekogus kümme aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, pärast seda andmed kustutatakse.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 51 ja 52 nimetatud andmed kustutatakse andmekogust pärast töötlemist viivitamata.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

§ 19.   Järelevalve piirikontrolli andmekogu pidamise üle
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Järelevalvet piirikontrolli andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning «Avaliku teabe seadusele».
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda piirikontrolli andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Puuduste ilmnemisel on piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende poolt määratud tähtajaks.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 20.   Piirikontrolli andmekogu rahastamine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Piirikontrolli andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 21.   Piirikontrolli andmekogu likvideerimine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Piirikontrolli andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Piirikontrolli andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.
[RT I, 28.10.2016, 14 - jõust. 31.10.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json