Teksti suurus:

Relvastatud pardasaatja ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord

Relvastatud pardasaatja ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 3

Relvastatud pardasaatja ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

Vastu võetud 19.01.2009 nr 6
RTL 2009, 10, 120
jõustumine 30.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2011RT I, 06.05.2011, 209.05.2011
20.03.2015RT I, 27.03.2015, 701.04.2015
18.10.2017RT I, 25.10.2017, 828.10.2017
18.09.2022RT I, 23.09.2022, 126.09.2022, osaliselt 30.09.2022

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse relvastatud pardasaatja (edaspidi pardasaatja) ning teise riigi pädeva asutuse ja Euroopa Liidu ameti ametniku (edaspidi ametnik) ametirelva alaliigid ning ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord.
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

§ 2.   Ametirelva liigid
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]

  (1) Ametnikule on lubatud järgmised ametirelva liigid:
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]
  1) tulirelv - püss, püstol, revolver;
  2) gaasirelv;
  3) külmrelv - kumminui, teleskoopnui;
  4) pneumorelv;
  5) elektrišokirelv;
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]
  6) harjutusrelv.
[RT I, 23.09.2022, 1 - jõust. 30.09.2022]

  (2) Pardasaatjale on lubatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud ametirelva alaliigid.

§ 3.   Ametirelva käitlemine

  Käesolevas määruses mõistetakse ametirelva käitlemise all ametirelva kandmist, hoidmist ja Eestisse sissetoomist kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

§ 4.   Ametirelva kandmine

  (1) Ametivormi kandev ametnik kannab tulirelva nähtaval. Erariietes ametnik kannab tulirelva üldjuhul varjatuna, välja arvatud juhul, kui ametnik on selgelt identifitseeritav.
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]

  (2) Ametirelva kandval ametnikul on keelatud:
  1) anda ametirelva kõrvalise isiku kätte;
  2) kanda ametirelva joobeseisundis.
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]
  3) [Kehtetu - RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]

§ 5.   Ametirelva ja selle laskemoona hoidmine

  (1) Ühisoperatsioonis osaleva ametniku ametirelva ja selle laskemoona võib ametniku ühisoperatsiooni vahetust kaasamisest vabal ajal hoiustada ühisoperatsiooni eest vastutava isiku otsusel Politsei- ja Piirivalveametis.
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]

  (2) Ametirelva ja laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kohta koostatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt (edaspidi akt).
[RT I, 25.10.2017, 8 - jõust. 28.10.2017]

  (3) Ametniku ametirelv ja selle laskemoon võetakse hoiule ning tagastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (4) Akti kantakse relva ja laskemoona hoiuleandmisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva ja laskemoona hoiulevõtmise kuupäev, kellaaeg ja asutus;
  2) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja number;
  3) laskemoona liik ja kogus;
  4) relva ja laskemoona hoiuleandnud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, töötõendi number ning kontaktandmed;
  5) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontaktandmed.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

  (5) Akti kantakse relva ja laskemoona tagastamisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva tagastamise kuupäev, kellaaeg ja koht (asutuse nimi);
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi, kellele relv ja laskemoon tagastatakse, isikut tõendava dokumendi number ning töötõendi number;
  3) relva ja laskemoona tagastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

  (6) Mõlemad isikud kinnitavad ametirelva ja selle laskemoona hoiule võtmisel ning tagastamisel akti kantud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 6.   Andmete säilitamine

  Käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud akti säilitatakse viis aastat selle koostamisest arvates.

§ 7.   Ametirelva Eestisse sissetoomine
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

  (1) Ametirelva võib Eestisse sisse tuua kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia, kusjuures ametirelv peab olema määratud tähtajaks Eestist välja viidud.

  (2) Ametirelva ja laskemoona Eestisse sissetoomisest teavitab ametiasutus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Maksu- ja Tolliametit vähemalt 24 tundi enne teenistusrelva ja laskemoona Eestisse sissevedu ning esitab järgmised andmed:
  1) relva mudel, mark, kaliiber ja seerianumber, laskemoona nimetus ja kogus;
  2) relva ja laskemoona sissevedava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) relva ja laskemoona Eestisse sissetoomise ja Eestist väljaviimise aeg;
  4) riik, kust relv ja laskemoon Eestisse tuuakse;
  5) muu teave, mille esitamist peetakse oluliseks.

  (3) Ametirelv ja laskemoon peavad olema teatise alusel täpselt identifitseeritavad. Ametirelva ja laskemoona nomenklatuur ei tohi erineda teatisel märgitud nomenklatuurist ning nende kogus ei tohi ületada teatisel näidatud kogust.

  (4) Ametirelva ja laskemoona võib kolmandast riigist Eestisse sisse tuua ja Eestist kolmandasse riiki välja viia rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunkti kaudu.

  (5) Ametirelva ja laskemoona ladustamine tolliladustamise protseduuriga ei ole lubatud.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

Lisa 1 Ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

Lisa 2 Ametirelva ja laskemoona Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba
[Kehtetu - RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json