Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 7

Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ muutmine

Vastu võetud 19.09.2022 nr 73

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruses nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. oktoobriks. Pikendamisel võib abikõlblikkuse periood ületada lõikes 3 sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust.“;

2) paragrahvi 12 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tingimuste“ sõnaga „määruse“;

3) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Paragrahvi 9 lõiget 31 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 9. jaanuarist 2016. a.“.

Kristjan Järvan
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json