Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruse nr 27 „Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruse nr 27 „Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2022 nr 76

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 43 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruses nr 27 „Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded ja laeva vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu“;

2) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet“ sõnaga „Transpordiamet“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesoleva määruse alusel kehtestatakse vabaparda määramise nõuded Eesti riigilippu kandval laeval pikkusega alla 24 meetri ning tekklaeva pikkusega 15 meetrit ja enam, tekklaeva pikkusega alla 15 meetri ja tekita laeva vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu.“;

4) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu

(1) Määruse nõuetele vastavale laevale väljastab Transpordiamet pärast täisülevaatust vabapardamärgi tunnistuse, millele kantakse:
1) laeva nimi;
2) laeva tunnusnumber või kutsung;
3) laeva registrinumber;
4) kodusadama nimi;
5) laeva pikkus;
6) laeva tegelik vabaparda kõrgus;
7) kinnitus, et ülevaatusel tuvastati, et laeva parrastele on kantud meresõiduohutuse seaduse ja käesoleva määruse nõuetele vastav vabapardamärk;
8) tunnistuse kehtivusaeg;
9) tunnistuse väljastaja;
10) tunnistuse väljaandmise koht;
11) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
12) tunnistuse number;
13) volitatud ametiisiku allkiri;
14) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.

(2) Vabapardamärgi tunnistuse iga-aastase ülevaatuse kohta kantakse tunnistusele järgmised andmed:
1) kinnitus, et laev on läbinud ülevaatuse ja tunnistus kehtib;
2) järgmise ülevaatuse ajavahemik;
3) tunnistuse kehtivuse kinnitamise koht;
4) tunnistuse kehtivuse kinnitamise kuupäev;
5) volitatud ametiisiku allkiri;
6) pitsati jäljend või tempel, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.“;

5) määruse lisad 1–3 tunnistatakse kehtetuks.

Riina Sikkut
majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json