Teksti suurus:

Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded ja laeva vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 12

Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded ja laeva vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

Vastu võetud 11.02.2003 nr 27
RTL 2003, 24, 354
jõustumine 22.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2012RT I, 25.01.2012, 228.01.2012
18.12.2015RT I, 29.12.2015, 401.02.2016
20.09.2022RT I, 23.09.2022, 1026.09.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  (1) Käesoleva määruse alusel kehtestatakse vabaparda määramise nõuded Eesti riigilippu kandval laeval pikkusega alla 24 meetri ning tekklaeva pikkusega 15 meetrit ja enam, tekklaeva pikkusega alla 15 meetri ja tekita laeva vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

  (2) [Kehtetu – RT I, 25.01.2012, 2 - jõust. 28.01.2012]

  (3) [Kehtetu – RT I, 25.01.2012, 2 - jõust. 28.01.2012]

§ 2.   Mõisted

1) pikkus (L – length meetrites) on 96% teoreetilise veeliini kogupikkusest. Teoreetiline veeliin asub 85% minimaalseima parda kõrgusel mõõdetuna kiilu ülemisest servast. Juhul kui pikkus vöörtäävi esiservast kuni rooli palleri teljeni, mõõdetuna mööda sama veeliini, on suurem, võetakse pikkuseks viimane. Laevadel, mis on konstrueeritud kiilukaldega, peab veeliin olema paralleelne teoreetilise veeliiniga;


[RT I, 25.01.2012, 2 - jõust. 28.01.2012]

2) [Kehtetu – RT I, 25.12.2015, 4 – jõust. 01.02.2016]

3) tekita laev – laev, millel ei ole tekki kogu või osa laeva pikkusest;

4) mittesuletavad avad – avad, millel ei ole veekindlaid sulgureid, samuti avad, mis viivad peateki alla ja mida loetakse tinglikult mittesuletavateks. Viimaste hulka kuuluvad lasti- ja manluugid, uksed, sh veekindlad, avatavad ja mitteavatavad illuminaatorid, kui need ei ole varustatud tormikaantega. Mittesuletavateks avadeks ei loeta poltidega kinnitatud manluugi kaasi.

§ 3.   Vabaparda määramise tingimused

  (1) [Kehtetu – RT I, 25.01.2012, 2 - jõust. 28.01.2012]

  (2) Laevas peab olema püstuvuse informatsioon. Laevadel kogumahutavusega alla 20 võib püstuvuse informatsiooni asemel olla juhend laeva ujuvuse ja püstuvuse säilitamise kohta.

  (3) Sulgemata ava alumise serva vetteminekunurk tekklaeva kreenimisel ei tohi olla väiksem kui 25°.

  (4) Sandeki (pardalati) ülemise serva vetteminekunurk tekita laeva kreenimisel ei tohi olla väiksem kui 12°.

  (5) Kolme kolmnurkse süvisemärgiga tekita laevu ei tohi koormata nii, et laadungimärgi mis tahes kolmnurga alumine tipp läheks vette vaiksel veel.

  (6) [Kehtetu – RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

  (7) [Kehtetu – RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

§ 4.   Minimaalse vabaparda määramine tekklaevadel

  (1) Tekiga laeva minimaalne vabaparras määratakse järgmise tabeli järgi:

Pikkus L, m kuni 10 15 20 24
Vabaparda kõrgus F0, mm 200 250 300 350

Vahepealse pikkusega laeva vabaparras määratakse lineaarse interpolatsiooniga.

  (2) Minimaalne vabaparda kõrgus kere plaadistuse või plangutuse algpunktis vööris koos pakiga peab olema mitte väiksem kui: FV = 55 L, mm.

  (3) Minimaalne vabaparda kõrgus kere plaadistuse või plangutuse lõpp-punktis ahtris koos pupiga peab olema mitte väiksem kui:
FA = 22 L, mm,
kuid mitte väiksem kui minimaalne vabaparras.

  (4) Minimaalne vabaparda kõrgus 0,25 L kaugusel kere plaadistuse või plangutuse algpunktist vööris peab olema mitte väiksem kui:
F¼L = 35 L, mm.
[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

§ 5.   Minimaalse vabaparda määramine tekita laevadel

  (1) Tekita laeva minimaalne vabaparras määratakse järgmise tabeli järgi:

Pikkus L, m kuni 10 10–12 12–15
Vabaparda kõrgus F0, mm 450 475 500

Vahepealse pikkusega laeva vabaparras määratakse lineaarse interpolatsiooniga.

  (2) Minimaalne vabaparda kõrgus kere plaadistuse või plangutuse algpunktis vööris koos pakiga peab olema mitte väiksem kui:
FV = 1,5 F0, mm.

  (3) Minimaalne vabaparda kõrgus kere plaadistuse või plangutuse lõpp-punktis ahtris koos pupiga peab olema mitte väiksem kui:
FA = 1,2 F0, mm.

  (4) Minimaalne vabaparda kõrgus 0,25 L kaugusel kere plaadistuse või plangutuse algpunktist vööris peab olema mitte väiksem kui:
F¼L = 1,2 F0, mm.
[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

§ 6.   Vabapardamärgi pardale kandmine

  (1) Tekklaevale pikkusega 15 m ja enam kantakse mõlemale pardale, keskkaarele järgmiste mõõtudega vabapardamärk:

[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

  Kolmnurga alumine tipp peab asuma määratud vabaparda kõrguse võrra tekijoonest allpool.

  (2) Transpordiameti määratud vabaparda tähise «EV» täht «E» kantakse kolmnurga alumisest tipust vasakule ja täht «V» paremale 100 mm kaugusele. Tähtede paksus on 15 mm ja kõrgus 75 mm.
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

  (3) Tekklaevale pikkusega alla 15 m kantakse mõlemale pardale keskkaarele järgmiste mõõtudega vabapardamärk.

[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

  Kolmnurga alumine tipp peab asuma määratud vabaparda kõrguse võrra tekijoonest allpool.

  (4) Transpordiameti määratud vabaparda tähise «EV» täht «E» kantakse kolmnurga alumisest tipust vasakule ja täht «V» paremale 60 mm kaugusele. Tähtede paksus on 12 mm ja kõrgus 60 mm.
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

  (5) Tekita laevale kantakse mõlemale pardale järgmiste mõõtudega vabapardamärk:

  Keskmine kolmnurk kantakse keskkaarele, teised vööri- ja ahtritäävile nii lähedale kui võimalik.

  Kolmnurkade alumised tipud peavad asuma määratud vabaparda kõrguse võrra tekijoonest allpool.
[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

§ 7.   Vabapardamärgi tunnistusele kantavate andmete loetelu
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

  (1) Määruse nõuetele vastavale laevale väljastab Transpordiamet pärast täisülevaatust vabapardamärgi tunnistuse, millele kantakse:
  1) laeva nimi;
  2) laeva tunnusnumber või kutsung;
  3) laeva registrinumber;
  4) kodusadama nimi;
  5) laeva pikkus;
  6) laeva tegelik vabaparda kõrgus;
  7) kinnitus, et ülevaatusel tuvastati, et laeva parrastele on kantud meresõiduohutuse seaduse ja käesoleva määruse nõuetele vastav vabapardamärk;
  8) tunnistuse kehtivusaeg;
  9) tunnistuse väljastaja;
  10) tunnistuse väljaandmise koht;
  11) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
  12) tunnistuse number;
  13) volitatud ametiisiku allkiri;
  14) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.

  (2) Vabapardamärgi tunnistuse iga-aastase ülevaatuse kohta kantakse tunnistusele järgmised andmed:
  1) kinnitus, et laev on läbinud ülevaatuse ja tunnistus kehtib;
  2) järgmise ülevaatuse ajavahemik;
  3) tunnistuse kehtivuse kinnitamise koht;
  4) tunnistuse kehtivuse kinnitamise kuupäev;
  5) volitatud ametiisiku allkiri;
  6) pitsati jäljend või tempel, elektroonilise tunnistuse puhul unikaalne tuvastusnumber või QR-kood.
[RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

§ 8.   Üleminekusäte

  Enne 2016. aasta 1. veebruari väljastatud vabapardamärgi tunnistus kehtib kuni laeva järgmise täisülevaatuseni.
[RT I, 29.12.2015, 4 - jõust. 01.02.2016]

Lisa 1 Tunnistuse vorm tekklaevale pikkusega 15 m ja enam
[Kehtetu - RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

Lisa 2 Tunnistuse vorm tekklaevale pikkusega alla 15 m
[Kehtetu - RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

Lisa 3 Tunnistuse vorm tekita laevale
[Kehtetu - RT I, 23.09.2022, 10 - jõust. 26.09.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json