Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2014, 1

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.10.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) XML-vormingus väljastatakse tasuta rekvisiitide teenustega (edaspidi tasuta teenused) arvete andmed (ärinimi, registrikood, aadress ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number), mis on vajalikud käibemaksuseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks.

(42) Käesoleva punkti lõikes 41 nimetatud tasuta teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega päringusüsteemide kasutamise leping (edaspidi leping), milles andmete saaja kohustub andmeid kasutama vaid käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks ning milles sätestatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse õigus andmete väljastamine lõpetada, kui andmeid kasutatakse ka muul eesmärgil. Kui isik on Registrite ja Infosüsteemide Keskusega lepingu, mis vastab käesoleva lõike esimeses lauses sätestatule, juba sõlminud, tuleb esitada avaldus tasuta teenuste avamiseks.”;

2) punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„Teenustasu tasutakse enne elektrooniliste andmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusega sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingus (abonendilepingus) on sätestatud teisiti.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. novembril 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json