Teksti suurus:

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2014, 4

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Vastu võetud 20.10.2014 nr 45

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 alusel.

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruses nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevaks põhitegevuse puhul on üldjuhul põhitegevuse toetuse taotluse registreerimise kuupäev või sellest hilisem kuupäev. Projekti kavandatud tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui 31. august 2015.”;

2) määruse § 12 lõigete 3 ja 4, § 14 lõigete 2, 3 ja 11, § 17 lõigete 4 ja 5, § 19 lõigete 2 ja 9, § 20 lõigete 4 ja 5 ning § 22 lõigete 2 ja 12 tekstis asendatakse sõna „regionaalminister” sõnaga „Siseministeerium” vastavas käändes;

3) määruse § 14 lõike 8 tekstis asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

4) määruse § 20 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Siseministeeriumi ettepanekul kuulutab EAS välja taotlusvooru, kus toetuse taotlemise õigus on põhitegevuse projekti toetuse saajatel. Taotlusvooru toimumise tähtpäeva, vooru raames toetatavad tegevused, abikõlblikud kulud, toetuse maksimaalse summa ja esitamiseks vajalikud dokumendid määrab EAS, kooskõlastades selle eelnevalt Siseministeeriumiga. Taotlusvooru avanemisest teavitab EAS taotlejaid kirja teel vähemalt 30 tööpäeva enne taotlusvooru tähtpäeva.”

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json