Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. novembri 2018. a määruse nr 5 „Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2019, 1

Kultuuriministri 12. novembri 2018. a määruse nr 5 „Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.10.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 12. novembri 2018. a määruses nr 5 „Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „väljaarvatud” sõnadega „välja arvatud”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.”;

3) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„7) käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;”;

4) paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) edastada heliteose partituur Eesti Muusika Infokeskuse käsikirjade andmebaasi teose säilitamise eesmärgil;”.

Tõnis Lukas
Minister

Hillar Sein
Kunstide asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json