Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 11.11.2010 nr 107

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–61 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 18. juuni 2003. a määruse nr 58 „Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ning taotluse esitamise kord” (RTL 2003, 74, 1093; 2008, 93, 1291) lisa 1 punktis 41 asendatakse tekstiosa „(krooni)” tekstiosaga „(eurot)”.

§ 2. Põllumajandusministri 11. juuli 2003. a määruse nr 68 „Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded” (RTL 2003, 88, 1291; 2006, 51, 943) lisa 4 tabelis 9 asendatakse tekstiosa „(kr)” tekstiosaga „(eurot)”.

§ 3. Põllumajandusministri 18. jaanuari 2005. a määruse nr 6 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2005, 14, 134; 2010, 4, 64) § 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:
1) veiste tõuraamatu pidamine – 10 eurot;
2) veiste jõudluskontrolli läbiviimine – 7 eurot;
3) eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine – 83 eurot;
4) sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine – 9 eurot;
5) sigade jõudluskontrolli läbiviimine – 11 eurot;
6) lammaste tõuraamatu pidamine – 8 eurot;
7) lammaste jõudluskontrolli läbiviimine – 8 eurot;
8) hobuslaste tõuraamatu pidamine – 167 eurot;
9) eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine – 265 eurot;
10) eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine – 136 eurot;
11) hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine – 89 eurot.”

§ 4. Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrust nr 82 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded” (RTL 2005, 86, 1294; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 5 tabelis 16 asendatakse tekstiosa „(kr)” tekstiosaga „(eurot)”;

2) lisa 5 tabelis 17 asendatakse tekstiosa „(tuh kr)” tekstiosaga „(tuh eurot)”.

§ 5. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrust nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad ja taimetervise kontrolli vähendatud määrad” (RTL 2005, 124, 1978; 2008, 86, 1198) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, mis on arvestatud kehtiva Euroopa Liidu euro kursi alusel Eesti kroonidesse”;

2) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „109 krooni ja 50 senti” tekstiosaga „7 eurot”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohustatud isik maksab saadetise identsuse kontrolli eest järgmiselt:
1) saadetis suurusega kuni veoauto koorem, raudteevagun või konteiner – 7 eurot;
2) punktis 1 toodud kogustest suurem saadetis – 14 eurot.”;

4) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isik maksab pistikute, seemikute (v.a metsapuude kultiveerimismaterjal) ja maasika või köögivilja paljundusmaterjali puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 10 000 tk – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1000 tk eest – 0,70 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(2) Kohustatud isik maksab põõsaste, puude (v.a lõigatud jõulupuud) ja muude puittaimede, k.a metsapuude kultiveerimismaterjali (v.a seemned) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 1000 tk – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 100 tk eest – 0,44 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(3) Kohustatud isik maksab istutamiseks mõeldud sibulate, mugulsibulate, risoomide ja mugulate (v.a kartulimugulad) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 200 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 10 kg eest – 0,16 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(4) Kohustatud isik maksab seemnete ja koekultuuride puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 100 kg – 7,50 eurot;
2) iga lisanduva 10 kg eest – 0,17 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(5) Kohustatud isik maksab muude lõigetes 1–4 nimetamata istutamiseks mõeldud taimede puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 5000 tk – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 100 tk eest – 0,18 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(6) Kohustatud isik maksab lõikelillede puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 20 000 tk – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1000 tk eest – 0,14 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(7) Kohustatud isik maksab lehtedega okste ja okaspuude (v.a lõigatud jõulupuud) osade puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 100 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 100 kg eest – 1,75 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(8) Kohustatud isik maksab lõigatud jõulupuude puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 1000 tk – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 100 tk eest – 1,75 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(9) Kohustatud isik maksab ravim- ja maitsetaimede lehtede ning lehtköögiviljade puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 100 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 10 kg eest – 1,75 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(10) Kohustatud isik maksab puuviljade ja köögiviljade (v.a lehtköögiviljad) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot.

(11) Kohustatud isik maksab puidu (v.a puukoor) ja puidust toodete puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 100 m3 – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1 m3 eest – 0,17 eurot.

(12) Kohustatud isik maksab mulla ja kasvusubstraadi ning puukoore puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot;
3) maksimumhind 140 eurot.

(13) Kohustatud isik maksab teravilja puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot;
3) maksimumhind 700 eurot.

(14) Kohustatud isik maksab muude lõigetes 1–13 nimetamata taimede ja taimsete saaduste puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest – 17,50 eurot.”;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohustatud isik maksab kartulimugulapartii taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
1) kuni 25 000 kg – 52,50 eurot;
2) iga lisanduva 25 000 kg eest – 52,50 eurot.”

§ 6. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrust nr 131 „Toimeaine hindamiseks kuluvate tundide piirmäär, toimeaine hindamisega seotud tasu suurus ning tasu arvestamise ja maksmise kord” (RTL 2005, 124, 1977;2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Taimekaitsevahendi bioloogilise toimeaine hindamise tasu suurus on järgmine:
1) toimeaine identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning analüüsimeetodite hindamine – kuni 1377,93 eurot;
2) toimeaine toksikoloogiliste omaduste ja kokkupuutest tuleneva riski hindamine – kuni 3936,95 eurot;
3) toimeaine jääkide hindamine – kuni 492,11 eurot;
4) toimeaine keskkonnas käitumise ja leviku hindamine – kuni 492,11 eurot;
5) toimeaine ökotoksikoloogiliste omaduste hindamine – kuni 492,11 eurot;
6) toimeaine efektiivsuse hindamine – kuni 984,23 eurot.”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Taimekaitsevahendi keemilise toimeaine hindamise tasu suurus on järgmine:
1) toimeaine identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning analüüsimeetodite hindamine – kuni 1377,93 eurot;
2) toimeaine toksikoloogiliste omaduste ja kokkupuutest tuleneva riski hindamine – kuni 7873,91 eurot;
3) toimeaine jääkide hindamine – kuni 4429,07 eurot;
4) toimeaine keskkonnas käitumise ja leviku hindamine – kuni 3690,89 eurot;
5) toimeaine ökotoksikoloogiliste omaduste hindamine – kuni 3690,89 eurot;
6) toimeaine efektiivsuse hindamine – kuni 1968,47 eurot.”

§ 7. Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määrust nr 15 „Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord” (RTL 2006, 15, 255;2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tasumäärad seemnepõllu põldtunnustamise korral on järgmised:
1) teravilja ja kaunvilja liikide seemnepõllu eest 0,95 eurot hektari kohta;
2) heintaimede, õlikultuuride ja lina liikide seemnepõllu eest 1,15 eurot hektari kohta;
3) avamaa köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 0,44 eurot 100 ruutmeetri kohta;
4) katmik köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 19,17 eurot 100 ruutmeetri kohta.”;

2) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „135 krooni” tekstiosaga „8,62 eurot”;

3) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „3 krooni ja 40 senti ning koos käibemaksuga 4 krooni” tekstiosaga „0,21 eurot ning koos käibemaksuga 0,25 eurot”.

§ 8. Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a määruse nr 28 „Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused”(RTL 2006, 23, 386; 2009, 81, 1177) §-s 2 asendatakse tekstiosa „300 krooni” tekstiosaga „19,20 eurot”.

§ 9. Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määrust nr 43 „Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2006, 35, 615; 2009, 34, 440) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 1 punktis 3 ja lisas 3 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes;

2) lisa 1 punktis 4 esitatud tabel „REALISEERIMISE NETOKÄIVE1 SEISUGA......” sõnastatakse järgmiselt:

Käive tunnustust omavate liikide kaupa

Summa eurodes

Angerjas

 

Vikerforell

 

Muu

 

Kokku

 

§ 10. Põllumajandusministri 9. juuni 2006. a määruse nr 70 „Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2006, 48, 867; 2009, 61, 886) lisas asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 11. Põllumajandusministri 4. juuli 2006. a määruse nr 81 „Kalandustoodete tootja intressitoetuse taotlemine ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2006, 55, 1003) lisades 1 ja 2 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 12. Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 18, 264; 2009, 29, 377) lisades 2–4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 13. Põllumajandusministri 26. märtsi 2008. a määrust nr 26 „Turuarendustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendustoetust antakse, ning toetuse määr” (RTL 2008, 26, 387; 2010, 8, 142)muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „3 129 320 krooni (200 000 eurot)” tekstiosaga „200 000 eurot”;

2) paragrahvi 4 lõigetes 5 ja 6 asendatakse tekstiosa „30 000 krooni” tekstiosaga „1918 eurot”;

3) paragrahvi 4 lõike 7 punktis 1 asendatakse tekstiosa „2 000 000 krooni” tekstiosaga „127 824 eurot”;

4) paragrahvi 4 lõike 7 punktis 2 asendatakse tekstiosa „4 000 000 krooni” tekstiosaga „255 647 eurot”;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „300 000 krooni” tekstiosaga „19 174 eurot” ja tekstiosa „500 000 krooni” tekstiosaga „31 956 eurot”;

6) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „400 000 krooni” tekstiosaga „25 565 eurot” ja tekstiosa „5000 krooni” tekstiosaga „320 eurot”;

7) lisas 2 asendatakse tekstiosa „müügitulu, tuhat krooni” sõnaga „müügitulu” ja tekstiosa „bilansimaht, tuhat krooni” sõnaga „bilansimaht”;

8) lisas 3 asendatakse tekstiosa „Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne” sõnadega „Teie hinnapakkumine eurodes tuleb esitada enne” ja tekstiosa „Palume kinnitust, et arve toote ja teenuse kohta koostatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR)” tekstiosaga „Palume kinnitust, et arve toote ja teenuse kohta koostatakse eurodes (EUR)”;

9) lisades 5 ja 6 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 14. Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”(RTL 2008, 35, 511; 2010, 25, 442) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 14 asendatakse tekstiosa „250 000 krooni” tekstiosaga „15 977,92 eurot”;

2) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „30 000 krooni” tekstiosaga „917,36 eurot”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 8 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „63,92 euro”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 16 asendatakse tekstiosa „25 000 krooni” tekstiosaga „1597,80 eurot”;

5) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „8800 krooni” tekstiosaga „562,43 eurot”;

6) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1 miljonit krooni” tekstiosaga „63 911,66 eurot”;

7) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „7000 krooni” tekstiosaga „447,39 eurot”;

8) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud tegevuste elluviimiseks antakse toetuse saaja kohta toetust kuni 447 381,55 eurot programmiperioodi jooksul kokku ning:
1) üldjuhul kuni 191 734,96 eurot kalendriaastas;
2) lõikes 5 sätestatud juhul kuni 383 469,90 eurot kalendriaastas.”;

9) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „7 000 000 krooni” tekstiosaga „447 381,55 eurot”;

10) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „6 000 000 krooni” tekstiosaga „383 469,90 eurot”;

11) paragrahvi 20 lõike 1 punktides 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „1 miljonit krooni” tekstiosaga „63 911,66 eurot”;

12) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 7 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

13) paragrahvis 34 asendatakse tekstiosa „6 000 000 krooni” tekstiosaga „383 469,90 eurot”;

14) lisa 3 osa 2 punktis 14 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

15) lisa 3 osa 2 punktis 34 asendatakse sõnad „tuhat krooni” tekstiosaga „63,91 eurot”;

16) lisa 3 osa 2 punktis 35 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

17) lisa 3 osa 3 punktis 6.12.6 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

18) lisa 5 osa 2 punktis 6 asendatakse valuutatähis „EEKi” valuutatähisega „EURi”;

19) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud );

20) lisades 8 ja 10 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

21) lisa 8 normitehnilise märkuse punkti 9 alapunktis 4 asendatakse tekstiosa „4 krooni” tekstiosaga „0,27 eurot”, tekstiosa „2000 krooni” tekstiosaga „127,83 eurot” ja tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „63,92 eurot”;

22) lisa 9 punktis 2.4 asendatakse tekstiosa „120 000 kr aastas” tekstiosaga „7669,40 eurot aastas”, tekstiosa „rent ja muud maksed 120 000 kr” tekstiosaga „rent ja muud maksed 7669,40 eurot”, arvutustehe „120 000 × 50/300 × 6/12 × 21/35 = 6000” arvutustehtega „7669,40 × 50/300 × 6/12 × 21/35 = 383,47” ja tekstiosa „6000 krooni” tekstiosaga „383,47 eurot”.

§ 15. Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 39, 557; 2009, 34, 440) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „8 000 000 krooni” tekstiosaga „511 293,20 eurot”;

2) paragrahvi 5 punktis 23 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot”;

3) paragrahvi 5 punktis 24 asendatakse tekstiosa „30 000 krooni” tekstiosaga „1917,36 eurot”;

4) paragrahvi 5 punktis 25 asendatakse tekstiosa „400 000 krooni” tekstiosaga „25 564,67 eurot”;

5) paragrahvi 5 punktis 26 asendatakse tekstiosa „450 000 krooni” tekstiosaga „28 760,25 eurot”;

6) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse tekstiosa „3,129 miljardit krooni” tekstiosaga „199 979 548,28 eurot”;

7) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „156 000 krooni” tekstiosaga „9970,23 eurot”;

8) lisa 1 punktis 11 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

9) lisa 1 punktis 22 asendatakse tekstiosa „400 000 krooni” tekstiosaga „25 564,67 eurot”;

10) lisa 1 punktis 23 asendatakse tekstiosa „30 000 krooni” tekstiosaga „1917,36 eurot”;

11) lisa 1 punktis 24 asendatakse tekstiosa „450 000 krooni” tekstiosaga „28 760,25 eurot”;

12) lisa 1 punktides 30 ja 41 ning lisades 2 ja 3 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 16. Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrust nr 61 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 55, 765; 2010, 8, 141) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „5 000 000 krooni” tekstiosaga „319 558,25 eurot”;

2) paragrahvi 5 punktis 19 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „156 000 krooni” tekstiosaga „9970,23 eurot”;

4) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „3 129 000 krooni” tekstiosaga „199 979,56 eurot”;

5) lisa 1 punktis 11 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

6) lisa 1 punktis 26 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

7) lisa 1 punktides 30.6 ja 30.7 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes;

8) lisades 2 ja 3 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 17. Põllumajandusministri 14. juuli 2008. a määrust nr 72 „Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord” (RTL 2008, 61, 872; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) lisas 2 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” sõnaga „euro”;

2) lisas 3 asendatakse tekstiosa „(kr)” tekstiosaga „(eurot)”.

§ 18. Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrust nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 66, 936) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot” ja tekstiosa „45 miljonit krooni” tekstiosaga „2 876 024,21 eurot”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „10 miljonit krooni” tekstiosaga „639 116,50 eurot”;

3) paragrahvi 5 punktis 11 asendatakse tekstiosa „45 000 krooni” tekstiosaga „2876,03 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „156 000 krooni” tekstiosaga „9970,23 eurot”;

5) lisa 1 punktis 12 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

6) lisa 1 punktis 27 ning lisades 2 ja 3 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 19. Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määrust nr 89 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 74, 1029; 94, 1300) muudetakse järgmiselt:

1) lisas 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kalalaeva kategooria
vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlblik kulu
eurodes (EUR)

0<10

11 000,04/GT + 2000

10<25

5000,01/GT + 62 000

25<100

4200,03/GT + 82 000

100<300

2700,02/GT + 232 000

300<500

2200,04/GT + 382 000

500 ja enam

1200,02/GT + 882 000

2) lisa 2 punktis 10 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”.

§ 20. Põllumajandusministri 8. septembri 2008. a määrust nr 90 „Põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2008, 77, 1064; 2009, 86, 1250) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „15 miljonit krooni” tekstiosaga „958 675 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „200 krooni” tekstiosaga „13 eurot”;

3) määruse lisa 2 tabelis asendatakse tekstiosa „netokäive (kroonides)” tekstiosaga „netokäive (eurodes)”.

§ 21. Põllumajandusministri 18. septembri 2008. a määrust nr 93 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 79, 1114) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „150 krooni” tekstiosaga „9,60 euro”;

2) lisades 1 ja 5 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes;

3) lisas 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kulu

Maksimaalne tehnilise abi vahenditest toetatav summa eurodes koos käibemaksuga

Töökoha sisustamise kulud (laua, tooli, riiuli, kapi, telefoni ja lambi ostmise kulud)

1533,89

Töökohaga seotud pinna üürimise kulud ruutmeetri kohta kuus (sisaldab kommunaalkulusid)

25,57

Auto kasutusrent kuus koos kaskokindlustusega

447,39

Lauaarvuti ostmise kulud (sisaldab riistvara ja operatsioonisüsteemi tarkvara)

1278,24

Sülearvuti ostmise kulud (sisaldab riistvara ja operatsioonisüsteemi tarkvara)

1917,36

Mobiiltelefoni ostmise kulud

319,57

Isikliku või asutuse auto kasutamise kulud kilomeetri kohta

0,27

Konverentsiruumi rentimise kulu tunni kohta

191,74

Majutus Eestis ööpäeva kohta

Vabariigi Valitsuse määruses nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” ning Vabariigi Valitsuse määruses nr 108 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” toodud tulumaksuvabade piirmäärade kohaselt

Majutus välisriigis ööpäeva kohta

Päevaraha riigisisesel lähetusel

Päevaraha välislähetusel

4) lisas 6 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”.

§ 22. Põllumajandusministri 18. märtsi 2009. a määrust nr 36 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 29, 377) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „10 miljonit krooni” tekstiosaga „639 116,50 eurot”;

2) paragrahvi 5 punktis 17 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

4) lisas 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kalalaeva kategooria
vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlblik kulu
eurodes (EUR)

0<10

11 000,04/GT + 2000

10<25

5000,01/GT + 62 000

25<100

4200,03/GT + 82 000

100<300

2700,02/GT + 232 000

300<500

2200,04/GT + 382 000

500 ja enam

1200,02/GT + 882 000

5) lisa 2 punktis 11 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

6) lisa 2 punktis 28 ning lisades 3 ja 4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 23. Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määrust nr 42 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 33, 426) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punktis 17 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

3) lisas 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kalalaeva kategooria
vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlblik kulu
eurodes (EUR)

0<10

11 000,04/GT + 2000

10<25

5000,01/GT + 62 000

4) lisa 2 punktis 11 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

5) lisa 2 punktis 28 ning lisades 3 ja 4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 24. Põllumajandusministri 11. juuni 2009. a määrust nr 64 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.5 „Sotsiaalmajanduslikud meetmed” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 48, 691) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) lisa 1 punktis 4 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

3) lisa 1 punktis 4.1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”.

§ 25. Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrust nr 92 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 70, 1030; 2010, 16, 295) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) lisades 2–4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 26. Põllumajandusministri 11. novembri 2009. a määrust nr 107 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 „Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 85, 1238; 2010, 25, 443) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) lisades 2–4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 27. Põllumajandusministri 7. detsembri 2009. a määrust nr 115 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 „Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 92, 1336) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 punktis 17 asendatakse tekstiosa „15 000 krooni” tekstiosaga „958,68 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

3) lisas 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kalalaeva kategooria
vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlblik kulu
eurodes (EUR)

0<10

11 000,04/GT + 2000

10<25

5000,01/GT + 62 000

25<100

4200,03/GT + 82 000

100<300

2700,02/GT + 232 000

4) lisa 2 punktis 11 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

5) lisa 2 punktis 28 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

6) lisades 3 ja 4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 28. Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” (RTL 2009, 98, 1459) muudetakse järgmiselt:

1) lisas 1 asendatakse tekstiosa „(kr/kg) ja (kr/tonn)” tekstiosaga „(eurot/kg) ja (eurot/tonn)”;

2) lisa 1 vormil 7 asendatakse tekstiosa „(kr/tk)” tekstiosaga „(eurot/tk)” ja lisa 1 vormil 11 asendatakse tekstiosa „(kr)” tekstiosaga „(eurot)”.

§ 29. Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 134 „Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord” (RTL 2009, 98, 1461) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomatauditõrje toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
1) veise, hobuse, lamba või kitse vaktsineerimine – 0,64 eurot;
2) sea vaktsineerimine – 0,26 eurot.

(2) Koera või kassi vaktsineerimise eest makstava tasu määr ühe looma kohta on 1,28 eurot.”;

2) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „25 000 krooni” tekstiosaga „1597,79 eurot”.

§ 30. Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 10 „Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” (RTL 2010, 8, 139) lisas 3 asendatakse tekstiosa „Toote kogumaksumus (krooni)” tekstiosaga „Toote kogumaksumus (eurot)”.

§ 31. Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RTL 2010, 11, 199) § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 eurot aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 eurot aastas.”

§ 32. Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 25 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 12, 225) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 ja § 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „100 000 krooni” tekstiosaga „6391 eurot”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 ja § 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „viis miljonit krooni” tekstiosaga „319 558 eurot”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 ja § 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „kaks miljonit krooni” tekstiosaga „127 823 eurot”;

4) lisa 1 tabelites asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

5) lisa 1 normitehniline märkus 4 sõnastatakse järgmiselt:

4 Avalduse ridadele 11.1.1.1–11.1.1.5, 11.1.2.1–11.1.3, 11.2.1.1–11.2.1.4 ja 11.2.2.1–11.2.3 märgitakse „JAH” vastavale reale ja vastavasse veergu, millise toote kohta tootjarühm tunnustamist taotleb. Määruse § 2 lõike 2 punktide 3 ja 4 kohaselt peab tootjarühma aastane müügitulu liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest olema ridadel 11.1.1.1–11.1.1.3, 11.2.1.1, 11.2.1.2 ja 11.2.2.1 nimetatud toote puhul vähemalt 319 558 eurot; muu toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi puhul või kui tunnustatud toodet kavandatakse hakata tootma „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava raames, siis vähemalt 127 823 eurot.”;

6) lisa 4 punktis 7 asendatakse tekstiosa „100 000 krooni” tekstiosaga „6391 eurot” ja tekstiosa „müügitulu (krooni)” tekstiosaga „müügitulu (eurot)”;

7) lisa 4 normitehnilises märkuses 3 asendatakse tekstiosa „100 000 krooni” tekstiosaga „6391 eurot”.

§ 33. Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 12, 226) § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta on 60,08 eurot aastas ning sihtkaitsevööndis asuva ühe hektari metsaala kohta 109,93 eurot aastas.”

§ 34. Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 12, 227) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 7 teises lauses asendatakse tekstiosa „150 krooni” tekstiosaga „10 eurot”;

2) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „64 eurot”;

3) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3196 eurot”;

4) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse kuni 100% abikõlblikest kuludest.

(2) Koolituse puhul on toetuse maksimaalne suurus 58 eurot koolitusel osavõtja kohta kalendripäevas ning välisriigis toimuva koolituse puhul 128 eurot osavõtja kohta kalendripäevas, kuid mitte rohkem kui 25 565 eurot ühe õppereisi kohta.

(3) Infopäeva puhul on toetuse maksimaalne suurus 959 eurot infopäeva kohta.

(4) Konverentsi puhul on toetuse maksimaalne suurus 6392 eurot konverentsi kohta.

(5) Juhendaja teenuse ostmise korral on toetuse maksimaalne suurus 4794 eurot ning välisriigist juhendaja teenuse ostmise korral 12 783 eurot.

(6) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse puhul on toetuse maksimaalne suurus 12 783 eurot ühe väljaande kohta. Perioodilise väljaande puhul on toetuse maksimaalne suurus 1918 eurot ühe tiraaži kohta. Elektroonilise väljaande ja käsikirja koostamise korral on toetuse maksimaalne suurus 6392 eurot väljaande kohta arengukava programmiperioodi jooksul kokku.

(7) Koolitusprogrammi puhul on toetuse maksimaalne suurus 1598 eurot ühe koolitusprogrammi kohta.

(8) Toetuse maksimaalne suurus üleriigilise tegevuse puhul on 31 956 eurot taotluse kohta ning maakondliku tegevuse puhul 12 783 eurot taotluse kohta.

(9) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 12 nimetatud kulude puhul on toetuse maksimaalne suurus 10% taotletava toetuse summast.

(10) Toetuse maksimaalne suurus toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kaupa on järgmine:
1) ruumi ja tehnika rentimise kulud ühe kalendripäeva kohta 96 eurot esitlustehnika rentimise korral ja 160 eurot ruumi rentimise korral;
2) koolituse, infopäeva või konverentsi korraldamisega seotud koolitusmaterjali ostmise ja paljundamise kulud 10 eurot ühe kalendripäeva ja osavõtja kohta;
3) juhendaja, lektori, korraldaja, moderaatori, tõlgi ja koolitusel, infopäeval või konverentsil osavõtja majutuskulud 77 eurot ööpäevas ühe inimese kohta;
4) juhendaja, lektori, korraldaja, moderaatori, tõlgi ja koolitusel, infopäeval või konverentsil osavõtja sõidukulud sõiduki kasutamise korral 0,30 eurot läbitud kilomeetri pealt sõiduki kohta;
5) õppereisi või ekskursiooni puhul „Liiklusseaduses” sätestatud D-kategooria ja D1-alamkategooria auto rentimise kulud 1 euro läbitud kilomeetri kohta või kuni 320 eurot päevas auto kohta;
6) juhendaja, lektori, korraldaja, moderaatori, tõlgi ja koolitusel, infopäeval või konverentsil osavõtja toitlustamise kulud infopäeva või konverentsi puhul 7 eurot inimese kohta kalendripäevas ning koolituse puhul 20 eurot inimese kohta kalendripäevas.

(11) Lõigetes 2–8 ja lõikes 10 nimetatud toetuse maksimaalne määr ei sisalda käibemaksu.

(12) Toetuse saaja võib põhjendatud juhtudel eelarvet muuta erinevate tegevuste ja abikõlblike kulude puhul 15% ulatuses taotletava toetuse summast.”;

5) lisades 1 ja 4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases arvus ja käändes;

6) lisas 3 asendatakse tekstiosa „kogumaksumusega __________5 krooni” tekstiosaga „kogumaksumusega __________5 eurot”;

7) lisa 3 normitehnilises märkuses 15 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3196 eurot”.

§ 35. Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 13, 244) §-s 2 asendatakse tekstiosa „505 krooni” tekstiosaga „32,28 eurot”.

§ 36. Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määrust nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 13, 245) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse maksimaalne suurus on:
1) rakendusuuringu tegemiseks ja tootearenduse elluviimiseks toetuse taotlemise korral 320 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta;
2) võrdlusuuringu tegemiseks toetuse taotlemise korral 192 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta, kuid mitte rohkem kui 200 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul. Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ja nimetatud toodete või saadustega seotud toodete töötlemisele ja turustamisele suunatud võrdlusuuringu puhul ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta ning Euroopa Komisjoni teatise „Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) punkti 4.2.2 kohaselt ei tohi taotlejale ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 eraldatud ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava abi ja antud vähese tähtsusega abi suurus kokku ületada 500 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta.”;

3) lisa 1 punktides A1.2, A3.1, A3.2 ja A4.1 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

4) lisa 1 punktides C11.1.2 ja C11.2.2 asendatakse sõnad „tuhat krooni” sõnadega „sada eurot”;

5) lisa 1 normitehnilised märkused 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

2 Abikõlblike kulude hulka tohib arvata ainult määruse §-s 5 lubatud kulutused ja silmas tuleb pidada, et meetme raames heaks kiidetud abisumma ei tohi rakendusuuringu ja tootearenduse projekti või nimetatud tegevusi kombineeriva projekti puhul ületada 320 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta. Võrdlusuuringu puhul ei tohi meetme raames heaks kiidetud abisumma ületada 192 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta ning 200 000 eurot projektis osaleva ettevõtja kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul.
3 Meetme raames heaks kiidetud abisumma ei tohi rakendusuuringu ja tootearenduse projekti või nimetatud tegevusi kombineeriva projekti puhul ületada 320 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta. Võrdlusuuringu puhul ei tohi maksimaalne meetme raames heakskiidetud abisumma ületada 192 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta ning 200 000 eurot projektis osaleva ettevõtja kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul.”;

6) lisa 1 normitehnilistes märkustes 8 ja9 ning lisa 3 normitehnilistes märkustes 6 ja 7 asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „täiseurodes”;

7) lisa 1 normitehnilises märkuses 46asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

8) lisas 6 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 37. Põllumajandusministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 32 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 13, 248) §-s 2 asendatakse tekstiosa „502 krooni” tekstiosaga „32,08 eurot”.

§ 38. Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrust nr 33 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 14, 266) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 eurot aastas, eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 eurot aastas ja eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 eurot aastas.”;

2) lisa 2 punktis 3.1. asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 39. Põllumajandusministri 25. märtsi 2010. a määrust nr 39 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2010, 16, 295) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) lisades 2–4 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases käändes.

§ 40. Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 42 „Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RTL 2010, 19, 341) §-s 2 asendatakse tekstiosa „391 krooni” tekstiosaga „25 eurot”.

§ 41. Põllumajandusministri 6. aprilli 2010. a määruse nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 19, 342) §-s 2 asendatakse tekstiosa „391 krooni” tekstiosaga „25 eurot”.

§ 42. Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 20, 360) § 2 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse määr „Mahepõllumajanduse seaduses” kehtestatud nõuete kohase (edaspidi mahepõllumajanduslik) taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava ühe hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mille andmed on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, on järgmine:
1) rohumaa (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse põllumajandusettevõttes (edaspidi ettevõte) vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, hektari kohta 76,69 eurot aastas;
2) teravilja, kaunvilja, õli- ja kiudtaimede, kartuli ja söödajuurvilja kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa ning kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ja heinaseemnepõllu hektari kohta 119,20 eurot aastas;
3) avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta 349,60 eurot aastas.

(2) Toetuse määr on 31,96 eurot karjatatava looma ühe ühiku kohta, kelle andmed on pärast Põllumajandusameti (edaspidi PMA) kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse.

(3) Toetuse määr ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on järgmine:
1) 6,39 eurot kodulinnu kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 kodulindu ühest järgnevalt nimetatud liigist: kalkun, hani, part, broiler või üle kuue kuu vanune munakana;
2) 210,91 eurot emise või kuldi kohta ning 127,82 eurot vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt kahele ühikule vastaval hulgal sigu;
3) 6,39 eurot küüliku kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 üle nelja kuu vanust küülikut;
4) 31,96 eurot mesilaspere kohta, kui ettevõttes oli taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt viis mesilasperet.”

§ 43. Põllumajandusministri 12. aprilli 2010. a määrust nr 45 „Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 20, 361) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest oli suurem kui 2400 eurot ning müügitulu metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest koos muude ärituludega ei ületanud 2 000 000 eurot;”;

2) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõiked 5–8 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku.

(6) Kui toetust taotleb kontserni kuuluv taotleja, on toetuse maksimaalne suurus kontserni kohta 200 000 eurot programmiperioodil kokku.

(7) Toetuse maksimaalne suurus raietehnika ostmise korral ühe taotleja kohta on 31 956 eurot kalendriaastas.

(8) Kui taotleja suhtes omab „Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal tegevusalal tegutsev ettevõtja, on toetuse maksimaalne suurus taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava ettevõtja kohta 200 000 eurot programmiperioodil kokku.”;

4) paragrahvi 17 lõikes 9 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) lisa 1 tabelites asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases arvus ja käändes;

6) lisa 1 normitehnilises märkuses 22 asendatakse tekstiosa „31 293 200 krooni” tekstiosaga „2 000 000 eurot”;

7) lisa 1 normitehnilises märkuses 23 asendatakse tekstiosa „37 552 krooni” tekstiosaga „2400 eurot”;

8) lisa 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „300 000 krooni” tekstiosaga „19 173 eurot”;

9) lisa 2 punktis 7 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

10) lisa 4 punktis 1 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

11) lisas 5 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 44. Põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 21, 377) § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr ühe hektari maa kohta, mille kohta võib selle määruse alusel toetust taotleda, on põhitegevuse nõuete järgimise eest 35,15 eurot aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 eurot aastas.”

§ 45. Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määruse nr 47 „Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 21, 378) § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr veise või hobuse kohta on 51,13 eurot aastas ja kitse või lamba kohta 9,20 eurot aastas.”

§ 46. Põllumajandusministri 28. aprilli 2010. a määrust nr 49 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 22, 394) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlejale antava toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel lähtutakse taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast ja tema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku, järgmiselt:

 

Toetuse maksimaalne määr (%)

Toetuse
maksimaalne
suurus kokku
(eurodes)

müügitulule
suurusega kuni
1 000 000 eurot

müügitulu osale,
mis ületab
1 000 000 eurot

Esimesel ja teisel aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

5

2,5

80 000

Kolmandal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

4

2,0

64 000

Neljandal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

3

1,5

48 000

Viiendal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

2

1,5

38 000

(2) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta arvutatakse eurodes ja ümardatakse täpsuseni kaks kohta pärast koma.

(3) Taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tootjarühm esimest korda tunnustamise määruse alusel tunnustati.”;

2) lisades 1 ja 3 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

3) lisa 2 punkt 2.1 sõnastatakse järgmiselt:

2.1

Müügitulu suurus

 

Teravilja, õliseemnete ja
valgurikaste taimede
turustamise valdkonnas

Loomakasvatustoodete
(v.a lehmapiim ja -piimatooted)
turustamise valdkonnas

Lehmapiima ja -piimatoodete
turustamise valdkonnas

Muude põllumajandustoodete
turustamise valdkonnas

 

1 278 233 eurot kuni < 2 556 466 eurot

639 116 eurot kuni < 1 278 233 eurot

3 195 582 eurot kuni < 6 391 165 eurot

639 116 eurot kuni < 1 278 233 eurot

1

2 556 466 eurot kuni < 3 834 699 eurot

1 278 233 eurot kuni < 1 917 349 eurot

6 391 165 eurot kuni < 9 586 747 eurot

1 278 233 eurot kuni < 1 917 349 eurot

2

3 834 699 eurot kuni < 5 112 932 eurot

1 917 349 eurot kuni < 2 556 466 eurot

9 586 747 eurot kuni < 12 782 330 eurot

1 917 349 eurot kuni < 2 556 466 eurot

3

5 112 932 eurot kuni < 6 391 165 eurot

2 556 466 eurot kuni < 3 195 582 eurot

12 782 330 eurot kuni < 15 977 912 eurot

2 556 466 eurot kuni < 3 195 582 eurot

4

6 391 165 eurot kuni < 7 669 398 eurot

3 195 582 eurot kuni < 3 834 699 eurot

15 977 912 eurot kuni < 19 173 495 eurot

3 195 582 eurot kuni < 3 834 699 eurot

5

7 669 398 eurot kuni < 8 947 631 eurot

3 834 699 eurot kuni < 4 473 815 eurot

19 173 495 eurot kuni < 22 369 077 eurot

3 834 699 eurot kuni < 4 473 815 eurot

6

8 947 631 eurot kuni < 10 225 864 eurot

4 473 815 eurot kuni < 5 112 932 eurot

22 369 077 eurot kuni < 25 564 659 eurot

4 473 815 eurot kuni < 5 112 932 eurot

7

10 225 864 eurot kuni < 11 504 097 eurot

5 112 932 eurot kuni < 5 752 048 eurot

25 564 659 eurot kuni < 28 760 242 eurot

5 112 932 eurot kuni < 5 752 048 eurot

8

11 504 097 eurot kuni < 12 782 330 eurot

5 752 048 eurot kuni < 6 391 165 eurot

28 760 242 eurot kuni < 31 955 824 eurot

5 752 048 eurot kuni < 6 391 165 eurot

9

üle 12 782 330 euro

üle 6 391 165 euro

üle 31 955 824 euro

üle 6 391 165 euro

10

4) lisa 2 punktid 4.1–4.6 sõnastatakse järgmiselt:

4.1

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud toodet ja selle töötlemisel saadud mahetoodet 127 823–255 647 euro väärtuses

2

4.2

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud toodet ja selle töötlemisel saadud mahetoodet üle 255 647 euro väärtuses

4

4.3

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 31 956 euro kuni < 63 912 euro väärtuses

2

4.4

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 63 912 euro kuni < 127 823 euro väärtuses

4

4.5

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 127 823 euro kuni < 255 647 euro väärtuses

6

4.6

Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid üle 255 647 euro väärtuses

8

§ 47. Põllumajandusministri 5. mai 2010. a määrust nr 51 „Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 24, 425) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3196 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „3 000 000 krooni” tekstiosaga „191 735 eurot”;

3) lisades 2 ja 3 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

4) lisades 3 ja 4 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 48. Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määrust nr 65 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 27, 141; 67, 508) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „5000 krooni” tekstiosaga „320 euro”;

2) paragrahvi 7 lõigetes 1–4 ja § 10 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse suurus on:
1) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 255 647 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 958 675 eurot kummagi tegevuse puhul arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis kummagi tegevuse puhul kuni 268 429 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 1 054 542 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;
2) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide uuendamiseks kokku kuni 127 823 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 319 558 eurot programmiperioodil kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide uuendamise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis kuni 140 606 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 415 426 eurot programmiperioodil kokku;
3) lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 127 823 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 383 470 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;
4) lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 19 174 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 63 912 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.

(6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 447 382 eurot kalendriaastas ja 1 022 586 eurot programmiperioodil ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis 460 164 eurot kalendriaastas ja 1 086 498 eurot programmiperioodil.”;

4) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

5) lisades 4 ja 8 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

6) lisas 4 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

7) lisa 7 tabeli 2 punktid 3.1–3.5 sõnastatakse järgmiselt:

3.1. Müügitulu on 2400–19 173 eurot

5

3.2. Müügitulu on 19 174–63 911 eurot

4

3.3. Müügitulu on 63 912–191 735 eurot

3

3.4. Müügitulu on 191 736–447 382 eurot

2

3.5. Müügitulu on üle 447 382 euro

1

§ 49. Põllumajandusministri 31. mai 2010. a määruse nr 66 „Kiviaia taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 27, 142) § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määr ühe meetri 60–90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest on 16 eurot ja ühe meetri üle 90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 25 eurot.”

§ 50. Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 67 „Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid” (RT I 2010, 32, 160) lisas 6 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 51. Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määrust nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 32, 161) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 6, § 4 punktis 5 ja § 13 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „37 552 krooni” tekstiosaga „2400 eurot”;

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „625 864 krooni” tekstiosaga „40 000 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja või tema osanik on omandanud eelnevalt vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte, mille iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, ning taotleja müügitulu ületas 2400 eurot, kuid ei ületanud koos muude ärituludega 447 382 eurot, esitab taotleja lisaks:”;

4) lisas 1 asendatakse lühend „kr” lühendiga „eur”;

5) lisades 1 ja 2 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) lisa 2 punktis 20 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

7) lisa 2 punktides 24 ja 28 asendatakse tekstiosa „37 552 krooni” tekstiosaga „2400 eurot”;

8) lisas 3 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

9) lisa 4 punktis 5.1. asendatakse tekstiosa „37 552 krooni” tekstiosaga „2400 eurot” ja sõnad „seitse miljonit krooni” tekstiosaga „447 382 eurot”.

§ 52. Põllumajandusministri 16. juuni 2010. a määruse nr 70 „Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning taotluse menetlemise ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid” (RT I 2010, 37, 228) lisas 7 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 53. Põllumajandusministri 16. juuni 2010. a määrust nr 71 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” (RT I 2010, 34, 189) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3195 eurot”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) lisades 2 ja 10 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) lisades 4 ja 9 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

5) lisa 6 tabeli esimesel real asendatakse lühend „kr” lühendiga „eur”;

6) lisas 8 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”.

§ 54. Põllumajandusministri 21. juuni 2010. a määruse nr 72 „Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm” (RT I 2010, 36, 217) lisades 12 ja 13 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”.

§ 55. Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määrust nr 80 „Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 50, 311) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „469 398 krooni” tekstiosaga „30 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõigetes 5–8 asendatakse tekstiosa „4 693 980 krooni” tekstiosaga „300 000 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „9 387 960 krooni” tekstiosaga „600 000 eurot”;

5) lisades 1, 2 ja 6 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases arvus ja käändes;

6) lisas 2 asendatakse lühend „kr” lühendiga „eur”.

§ 56. Põllumajandusministri 21. juuli 2010. a määrust nr 82 „Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” (RT I 2010, 51, 321) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „3 krooni ja 60 senti” tekstiosaga „0,23 eurot”;

2) lisas 2 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 57. Põllumajandusministri 23. augusti 2010. a määrust nr 87 „Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 60, 416) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiked 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

(2) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

(3) Kui § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust.

(4) Kui § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 10 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

(5) Kui ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, peab taotleja olema ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise kohta saanud vähemalt kolm investeeringuobjekti hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 10 000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.”;

2) paragrahvi 8 lõigetes 3, 6 ja 8 asendatakse tekstiosa „7 823 300krooni” tekstiosaga „500 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „9 387 960 krooni” tekstiosaga „600 000 eurot”;

4) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) lisa 3 punktis 6 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) lisas 3 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”.

§ 58. Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrust nr 92 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 71, 538) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „4 krooni” tekstiosaga „0,3 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 13 asendatakse tekstiosa „12 000 krooni” tekstiosaga „767 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) mootorsõiduki liisimise kulud kuni 320 eurot kuus või mootorsõiduki ostmise kulud kuni 15 978 eurot kohaliku tegevusgrupi kohta arengukava programmiperioodi jooksul ning selle mootorsõiduki hoolduskulud, kusjuures ühe kohaliku tegevusgrupi kohta on abikõlblikud vaid ühe mootorsõiduki ostmise või liisimise kulud;”;

4) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „63 eurot”;

5) paragrahvi 9 lõigetes 1, 2 ja 4 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

6) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „15 646 krooni” tekstiosaga „1000 eurot”;

7) paragrahvi 27 lõigetes 1, 2 ja 4 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

8) paragrahvi 27 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „15 646 krooni” tekstiosaga „1000 eurot”;

9) paragrahvi 28 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Projektitoetuse maksimaalne suuurus ühe projektitoetuse taotluse kohta on 200 000 eurot. Kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv nimetatud projektitoetused ning sama määruse kolmanda telje projektitoetused on käsitatavad vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), tähenduses, ei tohi projektitoetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

(8) Projektitoetuse taotlemise korral ei tohi Euroopa Komisjoni teatise „Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) punkti 4.2.2 kohaselt projektitoetuse taotlejale ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 eraldatud ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava abi ja antud vähese tähtsusega abi suurus kokku ületada 500 000 eurot.

(9) Seltsingule antakse projektitoetust kuni 10 000 eurot ühe projekti kohta, välja arvatud juhul, kui rakendatakse arengukavas nimetatud meetmeid, mille puhul seltsing on taotlejana lubatud.”;

10) paragrahvi 41 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

11) lisades 1, 3―5 ja 8 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

12) lisa 5 normitehniline märkus 11 sõnastatakse järgmiselt:

11 Andmed esitatakse eurodes.”

§ 59. Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 25, 124; 72, 551) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 7 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „64 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on:
1) uue metsakultuuri rajamise korral 1911 eurot hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõikes 6 nimetatud metsatarvikuid, ja 901 eurot hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata;
2) looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral 153 eurot hektari kohta;
3) metsakultuuri hooldamise korral 134 eurot hektari kohta.”;

4) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust antakse suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise ja tähistamise korral kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot ühe suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ning tähistamiseks ning mitte rohkem kui 20 000 eurot taotleja kohta arengukava programmiperioodil kokku.”;

5) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

6) lisas 3 asendatakse lühend „kr” lühendiga „eur”;

7) lisa 3 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

9.

Uue metsakultuuri rajamine
ilma metsatarvikuid kasutamata

 

 

 

 

 

 

901

 

 

10.

Uue metsakultuuri rajamine,
kasutades metsatarvikuid

 

 

 

 

 

 

1911

 

 

8) lisa 3 punkt 12.1 sõnastatakse järgmiselt:

12.1

Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine KOKKU

 

 

 

 

 

 

153

 

 

9) lisa 3 punkt 13.1 sõnastatakse järgmiselt:

13.1

Metsakultuuri hooldamine KOKKU

 

 

 

 

 

 

134

 

 

10) lisades 4 ja 7 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 60. Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I 2010, 25, 125; 72, 550) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa „37 552 krooni” tekstiosaga „2400 eurot”;

2) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 9 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „64 eurot”;

3) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse maksimaalne suurus on järgmine:
1) metsatehnika soetamise korral 200 000 eurot ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku, kuid mitte rohkem kui 63 911 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ja lisa 2 punktis 1.1.12 nimetatud investeeringuobjekti puhul mitte rohkem kui 31 955 eurot kalendriaastas;
2) hooldusraie korral 160 eurot hektari kohta;
3) puude laasimise korral 140 eurot hektari kohta;
4) metsa uuendamise korral 1061 eurot koridori hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõikes 9 nimetatud metsatarvikuid, ja 502 eurot koridori hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata.”;

5) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „3 129 320 krooni” tekstiosaga „200 000 eurot”;

6) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on toetuse maksimaalne suurus järgmine:
1) metsa uuendamiseks metsapuutaimede istutamise korral 224 eurot hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõikes 9 nimetatud metsatarvikuid, ja 144 eurot hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata;
2) kahjustuse ennetamiseks aia või tara paigaldamise korral 3,20 eurot aia või tara meetri kohta;
3) kahjustuse ennetamiseks tüvetoru, tüvekaitse või ladvakaitse paigaldamise korral 0,03 eurot ühe tarviku paigaldamise kohta;
4) kahjustuse ennetamiseks repellendi, juurepessu, männikärsaka ning muu metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse vastase tõrjevahendi kasutamise korral 80 eurot hektari kohta.”;

7) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

8) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) lisas 4 asendatakse lühend „kr” lühendiga „eur”;

10) lisa 4 punkt 6.1 sõnastatakse järgmiselt:

6.1

Hooldusraie

 

 

 

50

 

 

160

 

 

11) lisa 4 punkt 7.1 sõnastatakse järgmiselt:

7.1

Puude laasimine

 

 

 

50

 

 

140

 

 

12) lisa 4 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

 15. 

Uuendamine metsatarvikuid kasutamata 23

 

 

 

 50 

 

 

 502 

 

 

13) lisa 4 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

17.

VTT metsapuutaimede istutamisel metsatarvikuid kasutamata 23

×

×

×

×

×

 

144

 

 

14) lisa 4 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

 19. 

Uuendamine, kasutades metsatarvikuid 23

 

 

 

 

 

 

 1061 

 

 

15) lisa 4 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

21.

VTT metsapuutaimede istutamisel, kasutades metsatarvikuid 23

×

×

×

×

×

 

224

 

 

16) lisa 4 punktides 26 ja 27 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

17) lisa 4 punkt 34 sõnastatakse järgmiselt:

 34. 

VTT aia või tara paigaldamise korral 17, 27

 × 

 × 

 × 

 × 

 × 

 

 3,20 

 

 

18) lisa 4 punkt 42 sõnastatakse järgmiselt:

 42. 

VTT lisa 2 punktis 2.3 nimetatud tarviku paigaldamisel 17, 27

 × 

 × 

 × 

 × 

 × 

 

0,03 eurot
ühe tarviku
kohta

 

 

19) lisa 4 punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

 46. 

VTT kahjustuse ennetamisel 17, 27

 × 

 × 

 × 

 × 

 × 

 

 80 

 

 

20) lisas 8 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 61. Põllumajandusministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 24 „Turukorralduslike toetuste rakendamisel teabe esitamise ja edastamise ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” (RTL 2207, 25, 450; 2008, 45, 624) lisa 1 B osa punktis 1 asendatakse tekstiosa „Hind kr/t” tekstiosaga „Hind eurot/t”.

§ 62. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Tehnilisest abist rahastatavate kulude piirmäärad

Lisa 2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse maksimaalne suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Vabatahtliku tasustamata töö arvestamise päevik

Lisa 4 Kalanduspiirkondade säästev areng

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json