Teksti suurus:

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 19

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri

24.01.2011 10:33
Veaparandus – Tervikteksti kehtivuse lõpp parandatud vastavalt RT I, 23.11.2010, 1 avaldatud muudatusele. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lõige 4.

Vastu võetud 22.12.2009 nr 132
RTL 2009, 98, 1459
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.2010RT I, 29.10.2010, 301.11.2010
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 5 lõigete 2, 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 94 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30) artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35) artikli 3 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.10.2010, 3 - jõust. 01.11.2010]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks Euroopa Komisjonile esitatavate andmete (edaspidi turuinfo) esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri ja nende ettevõtete loetelu, kelle käest turuinfot kogutakse.

§ 2.   Turuinfo koguja

  (1) Turuinfo koguja, töötleja ja Euroopa Komisjonile edastaja (edaspidi infokoguja) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus või juriidiline isik, kes on valitud «Riigihangete seaduses» sätestatud korras ja kellega on sõlmitud asjakohane leping.

  (2) Sertifitseeritud seemne puhul on infokoguja Põllumajandusamet.

§ 3.   Turuinfo kogumine

  (1) Turuinfo esitatakse infokogujale lisas 1 toodud vormide kohaselt kas elektrooniliselt või postiga. Elektrooniliselt esitatud turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse see muul turvalisel viisil, mis võimaldab tuvastada turuinfo esitaja. Infokoguja tagab turuinfo elektroonilise esitamise võimaluse.

  (2) Turuinfot esitavad infokogujale lisas 2 loetletud isikud (edaspidi andmeesitajad) tasuta lisas 3 ettenähtud tähtaegadel.

  (3) Samasse kontserni kuuluvad andmeesitajad ja samale andmeesitajale kuuluvad ettevõtjad võivad esitada turuinfo ühiselt, teavitades sellest infokogujat.

  (4) Toiduainete tootmise tegevusalal tegutsevate ettevõtjate vahelise tellimustööna valmistatud toote kohta esitab turuinfo tellimustöö tellija. Hulgi- või jaekaubanduse tegevusalal tegutseva ettevõtja tellimusel valmistatud ja tema kaubamärgi all müüdava toote kohta esitab turuinfo tellimustöö täitja.

  (5) Infokogujale esitatakse andmed hindade kohta ilma käibemaksuta.

§ 4.   Muudatustest teavitamine

  (1) Põllumajandusministeerium teavitab infokogujat turuinfo kogumise kohta Euroopa Komisjoni tehtud muudatusest viivitamata.

  (2) Infokoguja teatab andmeesitajale turuinfo kogumise kohta tehtud muudatusest hiljemalt kaks nädalat enne turuinfo esitamise tähtaega.

§ 5.   Turuinfo edastamine

  Infokoguja edastab töödeldud turuinfo Euroopa Komisjonile, Põllumajandusministeeriumile ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud tähtaegadel.

§ 6.   Andmete kaitse turuinfo kogumisel, töötlemisel, edastamisel ning avaldamisel

  (1) Infokoguja tagab andmete kaitse turuinfo kogumisel, töötlemisel, edastamisel ja avaldamisel juhindudes «Isikuandmete kaitse seadusest», «Avaliku teabe seaduse» peatükist 51 ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.

  (2) Andmeesitaja identifitseerimise võimalus turuinfo avaldamisel on lubatud vaid kokkuleppel andmeesitajaga ühel tegevusalal tegutsevate isikute väikese arvu korral.

  (3) Infokoguja töökorraldusega tagatakse andmete kaitse eesmärgil piiratud arvul isikute juurdepääs turuinfole ja selle infotehnoloogiline kaitse.

  (4) Infokoguja töökorraldusega välistatakse turuinfo kogumisel, töötlemisel, edastamisel ja avaldamisel osalevate isikute poolt tööülesannete täitmisel teatavaks saanud turu- ja muu info sihipäratu kasutamine.

§ 7.   Veise-, sea- ja lambaliha turuinfo järelevalve

  Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet esitatava veise-, sea- ja lambaliha turuinfo õigsuse üle andmeesitaja juures kohapeal ilma ette teatamata vähemalt üks kord aastas.

§ 8.
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 1 Vormid turuinfo esitamiseks

Lisa 2 Turuinfot esitavad isikud ja ettevõtted

Lisa 3 Turuinfo esitamise tähtajad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json