Teksti suurus:

Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 28

Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 23.04.2010 nr 47
RTL 2010, 21, 378
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 lõigete 1 ja 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40), artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loomade karjatamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral ning toetuse väljamaksmise kord.

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse määr veise või hobuse kohta on 51,13 eurot aastas ja kitse või lamba kohta 9,20 eurot aastas.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja), kes peab karjatatavaid loomi.

  (2) Toetust võib taotleda veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta, keda karjatamisperioodil rohumaal karjatatakse. Veis, lammas ja kits peab olema registreeritud taotleja nimele põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini. Hobune peab olema registreeritud põllumajandusloomade registris. Põllumajandusloomade registris registreerimata hobuse kohta peab olema identifitseerimisdokument (edaspidi hobuse pass).

  (3) Toetust ei või taotleda nende karjatatavate loomade kohta, kelle kohta on taotletud põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 «Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» alusel mahepõllumajandusliku tootmise toetust (edaspidi mahepõllumajandusliku tootmise toetus) või kes on kantud mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena.

  (4) Lõikes 2 nimetatud karjatatavate loomade ühikud arvestatakse loomagrupiti järgmiste koefitsientide alusel:

1) veis, sh vasikas   1;
2) hobune   1;
3) kits või lammas   0,18.

  (5) Taotleja võtab taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates kohustuse karjatada karjatamisperioodil viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt loomi rohumaal kohustuseaastal esitatud taotluses lõikes 4 sätestatud loomagrupi kohta märgitud arvul, kuid mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku, ja pidada vähemalt 2. maist kuni 31. augustini karjatatavaid loomi kohustuseaastal esitatud taotluses lõikes 4 sätestatud loomagrupi kohta märgitud arvul, kuid mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku, ning taotleda toetust igal kohustuse aastal mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku (edaspidi kohustus).

  (6) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

§ 4.   Baasnõuded

  Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses kohustuseperioodi jooksul järgmisi nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 40 lõike 2 kohaseid baasnõudeid:
  1) võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
  2) kaitseb looma välistingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
  3) tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed.

§ 5.   Nõuded loomade karjatamise kohta

  (1) Taotleja karjatab karjatamisperioodil iga päev § 3 lõikes 2 nimetatud loomi kohustuseaastal esitatud taotluses märgitud arvul rohumaal, kui ilmastikutingimused, maapinna seisukord ja loomade tervislik seisund seda võimaldavad.

  (2) Karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini, kui kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava ei sätesta teisiti.

  (3) Taotleja täidab loomade karjatamisel järgmisi lisanõudeid:
  1) kannab karjatamispäevikusse või «Veeseaduse» § 261 lõike 7 alusel peetavasse põlluraamatusse andmed karjatatud loomade liigi, arvu ja rohumaal karjatamise aja kohta ning andmed selle kohta, millisel rohumaal loomi on karjatatud;
  2) karjamaa peab olema ümbritsetud piirdeaiaga. Piirdeaed ei ole kohustuslik rannaniidu mereäärsel küljel ja kaitstaval loodusobjektil asuva lamminiidu jõeäärsel küljel või juhul, kui looma liikumist piirab karjane;
  3) loomale tuleb karjamaal tagada pidev vaba juurdepääs joogiveele;
  4) loomale tuleb tagada ohutu liikumine ning looma vedu karjamaa ja loomakasvatushoone või -rajatise vahel. Ei tohi kasutada elektripiitsa ega ajada looma mootorsõidukiga;
  5) rohumaad ei tohi ülekarjatada;
  6) looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal ei tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid.

§ 6.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis toodud vormi kohane taotlus;
  2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
  3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud taotluse lisas loetletud loomade karjatamiseks kasutatavate rohumaade piirid ja katastritunnused;
  5) lisas 1 toodud vormi kohane dokument, millel on märgitud loomagruppide kaupa nende karjatatavate loomade arv, kelle kohta ta toetust taotleb;
  6) lisas 2 toodud vormi kohane dokument, millel on märgitud nende hobuste hobuslase unikaalne elunumber komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), artikli 2 lõike 2 punkti d tähenduses (edaspidi hobuse unikaalne elunumber (UELN)), keda taotleja peab 2. mai seisuga ja kelle kohta ta toetust taotleb;
  7) väljavõte § 3 lõikes 2 nimetatud hobuse passist, kui hobune ei ole registreeritud põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN);
  8) lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–7 loetletud dokumendid.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 7.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), I jao I alajao kohaselt.

  (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajao kohaselt, kontrollides sealhulgas kohapeal vähemalt 1% nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja punkti b alapunktis iv nimetatud toetuse taotlejatest.

  (3) Paragrahvides 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 12–15 kohaselt. Paragrahvis 4 sätestatud nõuete kontrollimiseks kaasab PRIA vajaduse korral eksperdi.

  (4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või väljavõtte sellest, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number.

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 8.   Taotletud toetuse vähendamine

  (1) Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et tegelik loomade arv erineb taotlusel märgitud loomade arvust, kelle kohta toetust taotleti, otsustab ta taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 17 kohaselt.

  (2) Kui § 7 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 6 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

  (3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 2 kohaselt.

  (4) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Veterinaar- ja Toiduamet on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

  (5) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 60%.

  (6) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

  (7) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud ühte nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

  (8) Kui taotleja rikub § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.

  (9) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

  (10) Kui taotleja ei esita kõiki § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 30.11.2009, lk 65–112), artikli 55 lõike 1 kohaselt.

  (11) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

  (12) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

  (13) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et tegelik hobuste arv erineb taotlusel märgitud hobuste arvust, kelle kohta toetust taotleti, kohaldab PRIA toetuse arvutamisel komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 63 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 75.

  (14) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud ja taotlusel märgitud karjatatavate loomade arvu kohta arvestab loomkoormuse PRIA. Ühe hektari rohumaa kohta võib olla kuni 1,4 ühikut § 3 lõikes 2 nimetatud karjatatavaid loomi.

  (15) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja ületab toetuse taotlemisel lõikes 14 sätestatud loomkoormust, vähendab PRIA taotletud toetust loomkoormust ületava osa võrra § 3 lõikes 4 toodud loomagruppide kaupa võrdeliselt. Loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult selle rohumaa pindala, mille kohta taotleja esitab § 6 lõike 1 punktis 2, põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 2 sätestatud andmed, või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud tegelik rohumaa pindala, mida taotlejal on õigus kasutada. Loomkoormuse arvestamisel ei võeta arvesse selle rohumaa pindala, mille kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 51 «Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» alusel mahepõllumajandusliku tootmise tegevuse eest põllumajanduslikku keskkonnatoetust.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 7 sätestatud kontrollide tulemusi ja toetuse määra, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

  (2) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud toetuse rahastamise eelarve, rahuldab PRIA kõik taotlused kuni 100 ühiku ulatuses ja seda ületavas osas vähendab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 3 alusel toetuse määra võrdeliselt.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 17, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

5. peatükk KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE 

§ 10.   Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

  (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõiget 1.

  (2) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 47 nimetatud vääramatu jõu juhtudel.

  (3) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv loomade karjatamise kohustus, loetakse kohustuseperioodi kestuseks lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

  (4) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

§ 11.   Muudatustest teavitamine

  Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIAt § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Kohustuse ülevõtja esitab PRIAle samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 13.   Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

  Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 5 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.04.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01327.

Lisa 1 Karjatatavate loomade loetelu

Lisa 2 Karjatatavate hobuste loetelu

Lisa 3 Loomade karjatamise toetuse kohustuse võtmise kinnitus

Lisa 4 Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json