Teksti suurus:

"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 39

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.5 „Sotsiaalmajanduslikud meetmed” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.06.2009 nr 64
RTL 2009, 48, 691
jõustumine 25.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 ja § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogumääruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 1.5 «Sotsiaalmajanduslikud meetmed» (edaspidi meede 1.5) raames toetatav tegevus, sotsiaalmajandusliku meetme toetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse maksimaalne määr, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse taotleja

  (1) Meetme 1.5 raames toetatakse kalalaeva pardal töötamisest või kutselise püügiga tegelemisest hoidumist 12 kalendrikuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

  (2) Toetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 3 punktis b nimetatud kalur (edaspidi taotleja):
  1) kes oli või on laevapere liige «Meresõiduohutuse seaduse» § 21 tähenduses ning kes töötab või on töötanud meetme 1.1 «Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks» (edaspidi meede 1.1) raames püügilt kõrvaldatud või kõrvaldataval kalalaeval vähemalt 12 järjestikust kalendrikuud enne taotluse esitamise tähtaja algust ja kellel on kehtiv või lõpetatud meretöö- või tööleping, mis vastab «Mereteenistuse seaduses» meretöölepingule sätestatud nõuetele (edaspidi meretööleping), ning
  2) kellega lõpetakse või on lõpetatud meretööleping koondamise tõttu.

§ 3.   Toetuse maksimaalne määr

  Toetuse maksimaalne määr ühe taotleja kohta on 10 000 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Toetuse taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotlus selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

  (2) Taotleja võib taotlusvooru jooksul esitada vaid ühe taotluse.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) taotleja või tema esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri ning esindaja puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud kalalaeval töötamist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) ärakiri tööandja tõendist taotluse esitamise tähtaja esimesele päevale eelnenud vähemalt 10-kuulisel perioodil taotlejale makstud töötasu ja tema töötasult kinni peetud isikustatud sotsiaalmaksu kohta;
  5) kehtiva meresõidudiplomi või kutsetunnistuse ärakiri, kui ametikohal töötamine eeldab nimetatud dokumendi olemasolu.

  (4) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos lõikes 3 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

§ 5.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab Ametit viivitamata kirjalikult §-s 4 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 6.   Taotluse kontrollimine ja nõuetekohaseks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet tunnistab taotluse nõuetekohaseks, kui taotleja ja taotlus vastavad kõikidele ettenähtud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele ettenähtud nõudele, teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 7.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Amet teeb nõuetekohaste taotluste rahuldamise otsuse meetme 1.5 rahastamise eelarve piires.

  (2) Kui kõigi taotlejate poolt taotletav toetuse kogusumma ületab meetme 1.5 rahastamise eelarve, teeb Amet kõikide nõuetekohaste taotluste kohta osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat iga taotleja kohta võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

  (3) Amet teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise otsusega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 8.   Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja pärast seda, kui:
  1) kalalaev, mille laevapere liige toetuse saaja oli, on meetme 1.1 raames toetuse abiga utiliseeritud või on laeva sihtotstarvet muudetud ning laev kustutatud kalalaevade riiklikust registrist ja utiliseerimise korral laevakinnistusraamatust;
  2) toetuse saajaga on lõpetatud asjakohane meretööleping koondamise tõttu.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud tingimuste täitmisest arvates teatab Amet toetuse saajale kirjalikult toetuse väljamaksmiseks ettenähtud dokumentide esitamise tähtaja.

  (3) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks Ametile lisas 2 toodud vormi kohase väljamaksetaotluse koos meretöölepingu lõpetamist tõendava dokumendi ärakirjaga.

§ 9.   Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamakse tegemise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates §-s 8 nimetatud väljamaksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 8 nimetatud toetuse väljamakse tegemise tingimusi, ei ole esitanud § 8 punktis 3 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Amet teeb toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (4) Amet maksab toetusraha toetuse saaja pangakontole 30 tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemise otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja järgib kõiki «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja ei tohi asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda «Kalapüügiseaduse» tähenduses kutselise kalapüügiga, sealhulgas ebaseadusliku kalapüügiga, 12 kalendrikuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

  (3) Kui toetuse saaja asub tööle kalalaeval või hakkab tegelema kutselise kalapüügiga lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul, teavitab ta sellest viivitamata Ametit kirjalikult ning maksab Ameti ettekirjutuse alusel toetuse tagasi iga kalendripäeva eest, mille võrra lõikes 2 nimetatud tähtaeg lühenes.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

§ 12.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Sotsiaalmajanduslike meetmete toetuse avaldus

Lisa 2 Sotsiaalmajanduslike meetmete toetuse väljamaksetaotlus

/otsingu_soovitused.json