Teksti suurus:

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 44

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid

Vastu võetud 08.06.2010 nr 67
RT I 2010, 32, 160
jõustumine 18.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3 ja § 43 lõigete 3 ja 4 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.08.2008, lk 3–22), artikli 36 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded eraladustatava põllumajandustoote hoiu- ja säilitusruumide (edaspidi ladu) kohta ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid.

§ 2.   Eraladustatavat võid tootva isiku ja tema ettevõtte heakskiitmine

  Võid eraladustamiseks toota sooviv isik, kelle ettevõtet on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» alusel tunnustanud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3.   Eraladustamislepingu sõlmimise taotlemine

  (1) Eraladustamislepingu sõlmimist taotleva isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 7 nimetatud eraladustamislepingut sõlmida sooviv ja eraladustamislepingut pakkumismenetluse teel sõlmida sooviv isik (edaspidi lepingupool) esitab PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse või pakkumise.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 II lisas nimetatud või kohta teises Euroopa Liidu liikmesriigis eraladustamislepingu sõlmimise korral nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab lepingut sõlmida sooviv isik VTA kohalikule asutusele lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4.   Lisanõuded lao ja ladustamise kohta

  (1) Laona kasutatav külmhoone ning lihalõikus- ja lihapakkimisettevõte, kus eraladustatavat liha konditustatakse või tükeldatakse ja pakitakse, peab olema «Toiduseaduse» alusel tunnustatud.

  (2) Laos on eraladustatavate toodete massi määramiseks sobiv taadeldud kaal ning tooted on paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääb vähemalt 60 cm.

§ 5.   Eraladustatava või märgistus

  Kui laopidaja laoarvestuse süsteem võimaldab või lattu toimetamise päeval sisestada komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 I lisa III punktis nimetatud andmeid, ei pea lattu toimetamise kuupäeva eraladustatava või pakendile märkima.

§ 6.   Eraladustatava toote laost väljaviimisest teatamine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 29 nimetatud eraladustatava toote laost väljaviimise korral esitab lepingupool PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase teate.

§ 7.   Eraladustamistoetuse ja toetuse ettemakse taotlemine

  (1) Eraladustamistoetuse taotlemiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Eraladustamistoetuse ettemakse taotlemiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Heakskiidutaotlus

Lisa 2 Taotlus-/Pakkumisvorm

Lisa 3 Taotlusvorm

Lisa 4 Teavitusvorm

Lisa 5 Taotlusvorm

Lisa 6 Taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json