Teksti suurus:

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2016, 1

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.11.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruses nr 19 „Teabeameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „vähemalt viieaastase”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse pärast sõna „riigisaladuse” sõnadega „ja salastatud välisteabe”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) täidab riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid;”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Ameti struktuuri kuulub riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond, mis täidab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses, teistes õigusaktides ning välislepingutes sätestatud riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.”;

5) käesoleva määruse lisa loetakse määruse lisaks 5.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Osakonnad ja nende alluvus („salajasel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json